5η Δημοτική Ενότητα Δηλεσίου - Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –
Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ
[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
-          Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α»  - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΆρθρο 221
Τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3852/2010  (Α’ 87)
Με την προτεινόμενη επιχειρείται η αντιμετώπιση πρακτικών δυσχερειών που ανέκυψαν, κατά την εφαρμογή της τροποποιούμενης διάταξης, ως προς συγκεκριμένους ΟΤΑ. Ειδικότερα,  η αντικατάσταση του άρθρου 115 του ν. 4316/ 2014 κρίνεται αναγκαία λόγω των προβλημάτων που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του και αφορούν, κυρίως, τον ορισμό επιπλέον αντιδημάρχου, το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Δήμου, καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής των επικείμενων εκλογών δεδομένου ότι οι δημοτικές ενότητες ταυτίζονται με τις εκλογικές περιφέρειες κάθε δήμου. Με την προτεινόμενη ρύθμιση περιγράφονται σαφέστερα οι αναγνωριζόμενοι ως  κοινότητες,  ανάλογα με την ισχύουσα επίσημη απογραφή του πληθυσμού και των διατάξεων του άρθρου 2, παρ. του ν. 3852/2010, οικισμοί που αποτελούν τη Δημοτική Ενότητα Δηλεσίου. Επομένως, στις επικείμενες δημοτικές εκλογές  η Δημοτική Ενότητα Δηλεσίου θα αποτελεί εκλογική περιφέρεια του Δήμου Τανάγρας, και  οι Κοινότητες Πλάκας Δηλεσίου και Δηλεσίου θα αναδείξουν αρχές ως κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 2 του ν. 3852/ 2010, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.

Όπως ρητά ορίζεται στη δεύτερη παράγραφο του νέου άρθρου, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στην κείμενη νομοθεσία ή σε κανονιστικές πράξεις της διοίκησης γίνεται αναφορά σε δήμους που καταργήθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 3852/ 2010, νοείται ότι σε αυτούς εμπίπτει και η κατά τα ανωτέρω συσταθείσα Δημοτική Ενότητα Δηλεσίου.


Η δε αλλαγή του ονόματος των δύο Δήμων, όπως αυτή προτείνεται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου, κρίνεται απαραίτητη λόγω της ανάγκης ενίσχυσης των ιδιαίτερων ιστορικών και τοπικών χαρακτηριστικών τους και, λαμβανομένης υπόψη και της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, της προώθησης της αναγνωρισιμότητας και της ανάπτυξής τους.

------------------------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!