ΦΕΚ B 239/2017 : Έναρξη λειτουργίας παραρτήματος ΚΕΠ στον οικισμό Δήλεσι του Δήμου Τανάγρας

Αριθ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/2/32416 (3)

Έναρξη λειτουργίας παραρτήματος ΚΕΠ στον οικισμό Δήλεσι του Δήμου Τανάγρας.

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002)    «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
β) Της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ125/Α/23-5-2003) «Οργάνωση και άσκηση του  εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις».
γ) Του άρθρου 90 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά  Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005), σχετικά με την  πρόβλεψη δαπανών σε κείμενο κανονιστικών πράξεων.
δ) Του άρθρου 1 του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016), περί της ανασύστασης και  μετονομασίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ε) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και  Υφυπουργών».

2. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ Φ.1/1138/30-1-2004 (ΦΕΚ 186/Β/2-2-2004) απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με θέμα «Ημερομηνία έναρξης των Κέντρων  Εξυπηρέτησης Πολιτών σε Δήμους της Χώρας», με την οποία ορίστηκε η ημερομηνία έναρξης  λειτουργίας του ΚΕΠ 1006 του Δήμου Οινοφύτων του Νομού Βοιωτίας.

3. Τις υπ’ αριθ. 246/2014 και 94/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τανάγρας  για την ίδρυση και λειτουργία ΚΕΠ, που θα εδρεύει στον οικισμό Δήλεσι της Δημοτικής Ενότητας  Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

4. Το υπ’ αριθ. 10888/27-7-2016 συμφωνητικό μίσθωσης κτιρίου για την στέγαση του ΚΕΠ του  οικισμού Δήλεσι.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Παραρτήματος του ΚΕΠ1006, που θα λειτουργεί στον οικισμό Δήλεσι του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας με ηλεκτρονικό αριθμό 1006Π, και θα λειτουργεί με την οργανωτική μορφή και τις αρμοδιότη-
τες που περιγράφονται στο άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, την 1η Μαρτίου 2017.

Η στελέχωση του ΚΕΠ 1006Π θα γίνει με υπαλλήλους που θα προέρχονται μόνο από τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου Τανάγρας και όχι από υπαλλήλους του Κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.

Ο εξοπλισμός και τα έξοδα λειτουργίας του ΚΕΠ 1006Π που θα εδρεύει στον οικισμό Δήλεσι, θα καλύπτονται αποκλειστικά από το Δήμο Τανάγρας.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 1006Π που θα εδρεύει στον οικισμό Δήλεσι, στο Δήμο Τανάγρας θα λειτουργούν συνολικά πέντε (5) ΚΕΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα,25 Ιανουαρίου 2017

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΦΕΚ B 239/2017


-------------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!