Νόμος 8600/416/Ε103/2009 Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης - Τα όρια που καθορίζονται από το νόμο - Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης Δηλεσίου 2015
Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της ΕλλάδαςΣχετική Νομοθεσία

Η πρώτη Οδηγία σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης εκδόθηκε από την  ΕΟΚ το 1976. Πρόκειται για την Οδηγία 76/160/ΕΟΚ «περί της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης» η οποία καθόριζε τα ελάχιστα κριτήρια ποιότητας που έπρεπε να πληρούν τα ύδατα κολύμβησης. Η σημασία της Οδηγίας αυτής είναι μεγάλη καθώς η εφαρμογή της συνοδεύτηκε από σημαντική βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

Η εξέλιξη της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής κατά τρόπο ώστε να ενισχύεται ο ρόλος της διαρκώς εξελισσόμενης επιστήμης και να συμμετέχει συνειδητά στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων καθώς και η ανάγκη για ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, στο πλαίσιο μιας ανοιχτής διεργασίας, για την ανάπτυξη και υλοποίηση της νομοθεσίας, δημιούργησε την απαίτηση για αναθεώρηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ. Η αναθεώρηση της Οδηγίας του 1976 οδήγησε στην έκδοση της νέας Οδηγίας 2006/7/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης. Η νέα Οδηγία καλύπτει την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο θέμα της προστασίας των υδάτων, σε συμφωνία με το γενικότερο πνεύμα που ακολουθεί η Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα. Η νέα αυτή προσέγγιση περιλαμβάνει, εκτός από τη θέσπιση συγκεκριμένων στόχων για την ποιότητα των υδάτων, την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων άμεσης διαχείρισης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για περαιτέρω βελτιώσεις στην ποιότητα των υδάτων. Η νέα Οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης είναι στενά συνυφασμένη με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, αφού στην ουσία αποτελεί μία από τις θυγατρικές Οδηγίες της και σχετίζεται με την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων στις περιοχές κολύμβησης αλλά και με την αντιμετώπιση των πηγών ρύπανσης. Αυτές οι πηγές ρύπανσης εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται στα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών που προβλέπονται στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ.

Η ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ μέσω της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356Β’/26-2-2009) σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ. Ο βασικός σκοπός, όπως περιγράφεται στο άρθρο 1 της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009, σχετίζεται με την θέσπιση των κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων και τη διασφάλιση της τήρησης ποιοτικών προτύπων για την επίτευξη της διατήρησης, προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και τη διασφάλιση προστασίας της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, μέσω της ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 θεσπίζονται μέτρα, όροι, μέθοδοι και διαδικασίες που αφορούν στην παρακολούθηση και ταξινόμηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, στη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και στην παροχή πληροφοριών προς το κοινό σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης.


ΚΥΑ 8600/416/Ε103/2009 (ΦΕΚ 356Β’/26-2-2009)


Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης: Πλάκα Δήλεσι

Όνομα Ακτής: Πλάκα Δήλεσι
Κωδικός Ταυτότητας: GRBW079147151
Δήμος Τανάγρας
Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εισαγωγή

Η θέσπιση Μητρώου Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης υπαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7/ΕΚ, σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και συνιστά μια καινοτόμο προσέγγιση, με βασικό στόχο την ενημέρωση των πολιτών και την παροχή χρήσιμων στοιχείων για την σύγκριση και την επιλογή ακτών κολύμβησης. Η ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης παρέχει πληροφορίες για τις φυσικές και γεωγραφικές συνθήκες της περιοχής της ακτής, για τα υδρολογικά χαρακτηριστικά των υδάτων κολύμβησης, καθώς και για την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων ρύπανσης στην περιοχή.
Συμπληρωματικώς του Μητρώου Ταυτοτήτων, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους (από 1η Ιουνίου έως 30η Οκτωβρίου), διενεργούνται συστηματικές δειγματοληψίες και αναλύσεις μικροβιολογικών και άλλων παραμέτρων, με σκοπό την ποιοτική παρακολούθηση και ταξινόμηση των κολυμβητικών υδάτων.

Περιγραφή Ακτής

Η κολυμβητική ακτή Πλάκα Δήλεσι βρίσκεται στα νότια παράλια του Κόλπου της Αυλίδας, βόρεια του οικισμού Δήλεσι. Η ακτή αποτελεί το παράλιο τμήμα ενός ανοιχτού κόλπου μήκους 1,4 χλμ. Η κολυμβητική ακτή έχει μήκος 400 μ., μέσο πλάτος 2 μ. και προσανατολισμό βόρειο. Η παράκτια ζώνη είναι αμμώδης ενώ ο θαλάσσιος πυθμένας είναι αμμώδεις με επίπεδες βραχώδεις εξάρσεις στην ζώνη κυματωγής. Τα κολυμβητικά ύδατα στα πρώτα μέτρα είναι αβαθή και η κλίση του πυθμένα είναι ήπια (η ισοβαθής των 5 μ. βρίσκεται σε απόσταση 70 μ. από την ακτή). Η παράκτια ζώνη είναι φυσική και η βλάστηση της είναι πυκνή, αποτελούμενη από αλμυρίκια και πεύκα. Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται οδικώς μέσω ασφαλτοστρωμένου δρόμου με ιδιωτικά και δημόσια μέσα μεταφοράς.
Η παραλία είναι οργανωμένη και διαθέτει υποδομές εξυπηρέτησης των λουομένων, όπως ομπρέλες, ντους, ναυαγοσώστης, WC, παγκάκια, καλάθια και κάδους απορριμμάτων, επίσης υπάρχουν εγκαταστάσεις για πρόσβαση ΑΜΕΑ. Επίσης εντός της ακτή βρίσκεται εγκατεστημένος κινητός χώρος για πρόχειρο φαγητό. Η κολύμβηση αποτελεί την κύρια δραστηριότητα επί της ακτής ενώ στα κολυμβητικά της ύδατα διενεργείται ερασιτεχνική αλιευτική δραστηριότητα και αγκυροβολούν μικρές βάρκες. Ο μέγιστος αριθμός λουομένων εκτιμάται σε 400 άτομα.
Η άμεση περιοχή της παραλίας είναι μερικώς οικιστική με συνεχή δόμηση και περιορισμένη φυσική βλάστηση η οποία αποτελείται από καλλιέργειες και ελαιώνες. Ανάντη του δυτικού τμήματος της ακτής υπάρχει πάρκο με παιδική χαρά. Το ανατολικό τμήμα της ακτή οριοθετείται από τον παραλιακό δρόμο του οικισμού, όπου παρόδια υπάρχει δόμηση με χρήση από παραθεριστικές κατοικίες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια και αναψυκτήρια.
Χρήσεις γης ευρύτερης περιοχής
Η ευρύτερη περιοχή καλύπτεται κυρίως από χαμηλή βλάστηση και καλλίεργειες.

Υπαγωγή - Χαρακτηρισμοί
Η ακτή εντάσσεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR07), στην Λεκάνη Απορροής Βοιωτικού Κηφισού (GR23) και στο Παράκτιο Υδατικό Σύστημα «Κόλπος Αυλίδας (GR0723C0012N)», του οποίου η οικολογική κατάσταση έχει χαρακτηριστεί ως μέτρια, με βάση τα αποτελέσματα της ταξινόμησης, που πραγματοποιήθηκε στο σχετικό Σχέδιο Διαχείρισης (αρ.οικ. 391/21.04.2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 1004)). Στο Υδατικό Σύστημα αντιστοιχεί σταθμός επιχειρησιακής παρακολούθησης που έχει οριστεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η παρακολούθηση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 140384/2011. Στην περιοχή δεν εντοπίστηκαν άλλα υδάτινα σώματα, αναγνωρισμένα στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, που να επηρεάζουν την κολυμβητική ακτή.

Ποιότητα κολυμβητικών υδάτων

Η παραλία Πλάκα Δήλεσι αναγνωρίσθηκε ως ακτή κολύμβησης το έτος και έκτοτε παρακολουθείται στο πλαίσιο των ετησίων προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων, τα οποία πραγματοποιούνται με ευθύνη του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Από το 2010, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων για τις κολυμβητικές περιόδους πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ και με συναξιολόγηση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τελευταίων ετών.

Σημείο παρακολούθησης201220132014
GRBW079147151101


.
Η ακτή έλαβε για το έτος 2014 το βραβείο της Γαλάζιας Σημαίας καλύπτοντας κριτήρια που, συμπληρωματικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης και την καθαρότητα της ακτής, σχετίζονται με την οργάνωση της ακτής, την ασφάλεια των επισκεπτών και την προστασία της φύσης.

Υδρολογικά, μετεωρολογικά χαρακτηριστικά

Το μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης στην περιοχή είναι 425 mm, με το μέγιστο και το ελάχιστο μηνιαίο ύψος να είναι αντίστοιχα 169,3mm και 42,0mm. (Ε.Μ.Υ. Μετεωρολογικός Σταθμός Τανάγρας , έτη 1957-2001). H επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου είναι η βορειοδυτική, ακολουθούμενη από δυτική και βορειοανατολική με μικρή ή μέση ένταση (Ε.Μ.Υ. έτη 1957-2001). Η μέση μηνιαία θερμοκρασία της ατμόσφαιρας κατά την κολυμβητική περίοδο είναι 24oC, με τη μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία να καταγράφεται κατά το μήνα Ιούλιο και να είναι της τάξης των 28oC(Ε.Μ.Υ. έτη 1957-2001).
Σημειώνεται ότι η ακτή, εξαιτίας του προσανατολισμού και της μορφολογίας της δεν είναι προστατευμένη από τους επικρατέστερους ανέμους, με εξαίρεση τους δυτικούς. Στην περιοχή δεν παρατηρούνται ισχυρά ρεύματα, ούτε έντονα φαινόμενα παλίρροιας.

Πιέσεις

Υγρά απόβλητα
Ο οικισμός Δήλεσι δεν διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο και εξυπηρετείται, στο σύνολό του, μέσω ιδιωτικών συστημάτων αποχέτευσης. Η παρουσία των συστημάτων αυτών αποτελεί δυνητική πηγή ρύπανσης, καθόσον πιθανή διαρροή των μπορεί να επιφέρει εισροή αυξημένου οργανικού και μικροβιακού φορτίου και φορτίου θρεπτικών στη θάλασσα. Η έλλειψη οργανωμένου συστήματος αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, σε συνδυασμό με τον πληθυσμό του οικισμού, ο οποίος ανέρχεται σε 3176 μόνιμους κατοίκους (ΕΣΥΕ 2001) και πολλαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες, καθιστά σημαντική την πιθανότητα επιβάρυνσης της ποιότητας των υδάτων.
Αποτελέσματα επιτόπιας επίσκεψης
Κατά την επί τόπου επίσκεψη στην παραλία ακτή εντοπίστηκε περιορισμένη ποσότητα φυτικών εκβρασμάτων από θαλάσσια φανερόγαμα και περιορισμένη ποσότητα από οικιακά απορρίμματα. Επίσης τα κολυμβητικά ύδατα ήταν θολά, ενώ στο δυτικό τμήμα της ακτής παρατηρήθηκε περιορισμένη συγκέντρωση επιφανειοδραστικών ουσιών (αφροί).
Ευτροφισμός
Η ακτή κολύμβησης δεν επηρεάζεται άμεσα από την απορροή ρυπαντικών φορτίων, των κύριων θρεπτικών συστατικών αζώτου και φωσφόρου που ευνοούν την εξέλιξη ευτροφικών φαινομένων, όμως δέχεται έντονη επιρροή από την βιομηχανική και γεωργική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή, ενώ η απουσία αποχετευτικού συστήματος του οικισμού Δήλεσι επιβαρύνει την ακτή με ρυπαντικό φορτίο. Το παράκτιο υδατικό σώμα του Κόλπου της Αυλίδας έχει παρουσιάσει, περιστασιακά, φαινόμενα ευτροφισμού (θνησιμότητα ψαριών). Τα παραπάνω στοιχεία άλλα και σε συνδυασμό με το μικρό βάθος των κολυμβητικών υδάτων έχουν σαν αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την εμφάνιση του φαινόμενου του ευτροφισμού.
Επίσης η θολότητα των νερών της ακτής υποδεικνύουν την παρουσία φυτοπλαγκτόν, άλλα και η έντονη ανάπτυξη μακροφυκών και θαλασσίων φανερόγαμων στα κολυμβητικά ύδατα της ακτής είναι στοιχεία τα οποία συνδέονται με την ανάπτυξη ευτροφικών φαινομένων. Με βάση τα παραπάνω εκτιμάται υψηλός ο κίνδυνος εμφάνισης ευτροφικών φαινομένων στην ακτή.
Διερεύνηση έκτακτων συνθηκών
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των ανέμων και της βροχόπτωσης για την περιοχή, κατά την κολυμβητική περίοδο δεν εμφανίζονται ακραία καιρικά φαινόμενα και, επομένως, δεν αναμένεται ιδιαίτερη επιβάρυνση της θαλάσσιας περιοχής από απορροές ομβρίων ή/και μεταφορά ρύπων λόγω ισχυρών ανέμων.
Μέτρα αντιμετώπισης
Σε περίπτωση εμφάνισης φαινομένων ρύπανσης των υδάτων ή επιβάρυνσης του περιβάλλοντος της ακτής κολύμβησης, ενεργοποιείται μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη και την ασφάλεια των λουομένων.
Ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων είναι ο Δήμος ΤΑΝΑΓΡΑΣ.
Στις επανορθωτικές ενέργειες περιλαμβάνονται:
  • Ενημέρωση του κοινού για την ρύπανση και την εκτιμώμενη διάρκεια αυτής.
  • Έκδοση απόφασης προσωρινής διακοπής της κολύμβησης (εάν κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες).
  • Συνέχιση της παρακολούθησης των υδάτων, σύμφωνα με το αντίστοιχο πρόγραμμα παρακολούθησης που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/7/Ε.Κ., και λήψη πρόσθετου δείγματος, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι το περιστατικό έχει λήξει. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα παρακολούθησης προβλέπει λήψη δείγματος στην περίοδο εμφάνισης της βραχυπρόθεσμης ρύπανσης, το δείγμα αυτό μπορεί να εξαιρεθεί και να αντικατασταθεί από ένα πρόσθετο δείγμα, το οποίο θα ληφθεί 7 ημέρες μετά την εξάλειψη του φαινομένου
Η αντιμετώπιση του φαινομένου του ευτροφισμού, σχετίζεται με τη λήψη μέτρων, με κύριο στόχο τη μείωση των φορτίων θρεπτικών που απορρέουν στην παράκτια περιοχή. Τα μέτρα αφορούν αφενός τη μείωση των εφαρμοζόμενων ποσοτήτων λιπασμάτων στις επιδρούσες λεκάνες απορροής και την εφαρμογή των αρχών του κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής, αφετέρου την επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων του οικισμού Δήλεσι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.
Γενικά συνιστάται η αποφυγή κολύμβησης εντός των λιμανιών, των μόνιμων αγκυροβολίων και των ναυπηγείων, 200 μ. εκατέρωθεν από τα στόμια εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, στις εκβολές αγωγών ομβρίων υδάτων μετά από έντονη βροχόπτωση, καθώς και στις εκβολές ρεμάτων συνεχούς ροής.


Στοιχεία επικοινωνίας και πηγές περαιτέρω ενημέρωσης
Αρμόδια Τοπική Αρχή
Δήμος ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΙΟΚΑΣΤΗΣ 576, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 32009
Τηλέφωνο: 22620-51101/151
Fax: 2262051188/51118
www.schimatari.gr
dimarhos@tanagra.grΑρμόδια Κρατική Αρχή
ΥΠΑΠΕΝ
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας, 11526, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2106931298-9, 2106931262, 2106931254
Fax: 210 6994355
www.ypeka.gr
info.egy@prv.ypeka.gr
bathingwaterprofiles@prv.ypeka.gr
Αρμόδια Περιφερειακή Αρχή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς
Δ/νση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας
Θερμοπυλών 60, 35100 Λαμία
Τηλέφωνο: : 22310 32211
Fax: 22310 32328
http://stereaellada.dasi-ydata.gr/4portal/index.php
dydatonster@apdthest.gov.gr
Αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Φίλωνος 35-37 Διοικητήριο, 32100 Λειβαδιά
Τηλέφωνο: 2261360132-38-40
Fax: 2261360141

Έκδοση TαυτότηταςΗμερομηνίαΕπόμενη αναθεώρηση
R3Μάιος 2015Σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής στην ποιότητα των κολυμβητικών
υδάτων ή στο φυσικό περιβάλλον


Χρήσιμες Συνδέσεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ποιότητα υδάτων κολύμβησης: ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος - Κατάσταση υδάτων κολύμβησης: www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων: cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/nbwd
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: www.ypeka.gr
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων: www.yppo.gr
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία: www.hnms.gr/hnms/greek/index_html
ΥΠΕΚΑ - Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος (ΕΔΠΠ): www.e-per.gr
Περιοχές δικτύου Natura 2000: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών: www.hcmr.gr
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων: www.ekby.gr
Γαλάζιες σημαίες: www.eepf.gr/blueflag
ΕΟΤ: www.visitgreece.gr/portal/site/eot
Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: http://portal.stereahellas.gr/
Δήμος ΤΑΝΑΓΡΑΣ: www.schimatari.gr

Ταυτότητα Υδάτων Κολύμβησης: Δήλεσι

Όνομα Ακτής: Δήλεσι
Κωδικός Ταυτότητας: GRBW079147152
Δήμος Τανάγρας
Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Εισαγωγή

Η θέσπιση Μητρώου Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης υπαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7/ΕΚ, σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και συνιστά μια καινοτόμο προσέγγιση, με βασικό στόχο την ενημέρωση των πολιτών και την παροχή χρήσιμων στοιχείων για την σύγκριση και την επιλογή ακτών κολύμβησης. Η ταυτότητα των υδάτων κολύμβησης παρέχει πληροφορίες για τις φυσικές και γεωγραφικές συνθήκες της περιοχής της ακτής, για τα υδρολογικά χαρακτηριστικά των υδάτων κολύμβησης, καθώς και για την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων ρύπανσης στην περιοχή.
Συμπληρωματικώς του Μητρώου Ταυτοτήτων, κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους (από 1η Ιουνίου έως 30η Οκτωβρίου), διενεργούνται συστηματικές δειγματοληψίες και αναλύσεις μικροβιολογικών και άλλων παραμέτρων, με σκοπό την ποιοτική παρακολούθηση και ταξινόμηση των κολυμβητικών υδάτων.

Περιγραφή Ακτής

Η κολυμβητική ακτή Δήλεσι βρίσκεται στα νότια παράλια του Κόλπου της Αυλίδας, έμπροσθεν του οικισμού Δήλεσι. Η ακτή αποτελεί το παράλιο τμήμα ενός ανοιχτού κόλπου μήκους 560 μ. Η κολυμβητική ακτή έχει μήκος 140 μ., μέσο πλάτος 2 μ. και προσανατολισμό βορειοανατολικό. Η παράκτια ζώνη και ο θαλάσσιος πυθμένας είναι αμμώδεις σε συνδυασμό με λευκό χονδρόκοκκο υλικό (βότσαλο). Τα κολυμβητικά ύδατα στα πρώτα μέτρα είναι αβαθή. Η κλίση του πυθμένα είναι ήπια (η ισοβαθής των 5 μ. βρίσκεται σε απόσταση 150 μ από την ακτή). Η παράκτια ζώνη είναι τροποποιημένη, καθώς τμήματα του παραλιακού δρόμου διέρχονται μέσα από την ακτή. Η βλάστηση είναι σποραδική και αποτελείται από αλμυρίκια. Η θαλάσσια βιοποικιλότητα της ακτής περιλαμβάνει λειμώνες θαλάσσιων φανερόγαμων σε μικρό βάθος. Η πρόσβαση στην παραλία γίνεται οδικώς μέσω ασφαλτοστρωμένου δρόμου με ιδιωτικά και δημόσια μέσα μεταφοράς.
Η παραλία δεν είναι οργανωμένη. Η κολύμβηση αποτελεί την κύρια δραστηριότητα επί της ακτής, παρόλο που η παραλία έχει περιορισμένη επισκεψιμότητα. Ο μέγιστος αριθμός λουομένων εκτιμάται σε 100 άτομα.
Η άμεση περιοχή της παραλίας είναι οικιστική με συνεχή δόμηση και περιορισμένη φυσική βλάστηση, η οποία αποτελείται από καλλιέργειες και ελαιώνες. Η ακτή οριοθετείται από την κεντρική παραλιακή ασφαλτοστρωμένη οδό του οικισμού Δήλεσι. Παρόδια υπάρχει συνεχόμενη δόμηση, με χρήση από κατοικίες, εστιατόρια και αναψυκτήρια. Στα βορειοδυτικά της ακτής έχουν κατασκευαστεί δεκατρείς πυθμενικές προβλήτες από σκυρόδεμα για την αντιδιαβρωτική προστασία της περιοχής.
Χρήσεις γης ευρύτερης περιοχής
Στην ευρύτερη περιοχή κυριαρχεί η γεωργική χρήση, ενώ βόρεια υπάρχουν μικρές εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση.

Υπαγωγή - Χαρακτηρισμοί
Η ακτή εντάσσεται στο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (GR07), στην Λεκάνη Απορροής Βοιωτικού Κηφισού (GR23) και στο Παράκτιο Υδατικό Σύστημα «Κόλπος Αυλίδας (GR0723C0012N)», του οποίου η οικολογική κατάσταση έχει χαρακτηριστεί ως μέτρια, με βάση τα αποτελέσματα της ταξινόμησης, που πραγματοποιήθηκε στο σχετικό Σχέδιο Διαχείρισης (αρ.οικ. 391/21.04.2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 1004)). Στο Υδατικό Σύστημα αντιστοιχεί σταθμός επιχειρησιακής παρακολούθησης που έχει οριστεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η παρακολούθηση γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 140384/2011. Στην περιοχή δεν εντοπίστηκαν άλλα υδάτινα σώματα, αναγνωρισμένα στο πλαίσιο της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, που να επηρεάζουν την κολυμβητική ακτή.

Ποιότητα κολυμβητικών υδάτων

Η παραλία Δήλεσι αναγνωρίσθηκε ως ακτή κολύμβησης το έτος και έκτοτε παρακολουθείται στο πλαίσιο των ετησίων προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων, τα οποία πραγματοποιούνται με ευθύνη του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Από το 2010, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων για τις κολυμβητικές περιόδους πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2006/7/ΕΚ και με συναξιολόγηση των αποτελεσμάτων παρακολούθησης των τελευταίων ετών.

Σημείο παρακολούθησης201220132014
GRBW079147152101


.

Υδρολογικά, μετεωρολογικά χαρακτηριστικά

Το μέσο ετήσιο ύψος βροχόπτωσης στην περιοχή είναι 425 mm, με το μέγιστο και το ελάχιστο μηνιαίο ύψος να είναι αντίστοιχα 169,3mm και 42,0mm. (Ε.Μ.Υ. Μετεωρολογικός Σταθμός Τανάγρας , έτη 1957-2001). H επικρατέστερη διεύθυνση ανέμου είναι η βορειοδυτική, ακολουθούμενη από δυτική και βορειοανατολική με μικρή ή μέση ένταση (Ε.Μ.Υ. έτη 1957-2001). Η μέση μηνιαία θερμοκρασία της ατμόσφαιρας κατά την κολυμβητική περίοδο είναι 24oC, με τη μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία να καταγράφεται κατά το μήνα Ιούλιο και να είναι της τάξης των 28oC(Ε.Μ.Υ. έτη 1957-2001).
Σημειώνεται ότι η ακτή, εξαιτίας του προσανατολισμού και της μορφολογίας της είναι προστατευμένη από τους επικρατέστερους ανέμους. Στην περιοχή δεν παρατηρούνται ισχυρά ρεύματα, ούτε έντονα φαινόμενα παλίρροιας.

Πιέσεις

Υγρά απόβλητα
Ο οικισμός Δήλεσι δεν διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο και εξυπηρετείται, στο σύνολό του, μέσω ιδιωτικών συστημάτων αποχέτευσης. Η παρουσία των συστημάτων αυτών αποτελεί δυνητική πηγή ρύπανσης, καθόσον πιθανή διαρροή των μπορεί να επιφέρει εισροή αυξημένου οργανικού και μικροβιακού φορτίου και φορτίου θρεπτικών στη θάλασσα. Η έλλειψη οργανωμένου συστήματος αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, σε συνδυασμό με τον πληθυσμό του οικισμού, ο οποίος ανέρχεται σε 3176 μόνιμους κατοίκους (ΕΣΥΕ 2001) και πολλαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες, καθιστά σημαντική την πιθανότητα επιβάρυνσης της ποιότητας των υδάτων.
Εκβολές ποταμών, ρεμάτων-εκβάλλοντες αγωγοί
Εκατέρωθεν της ακτής εντοπίστηκαν οι εκβολές αγωγών μεταφοράς ομβρίων. Λόγω του αστικού χαρακτήρα της άμεσης περιοχής οι επιφανειακές απορροές από τους δρόμους και τους χώρους στάθμευσης των οχημάτων είναι δυνατόν να είναι επιβαρυμένες με τοξικές ουσίες (πετρελαιοειδή, μόλυβδος κάδμιο κ.α).
Λοιπές πηγές
Στην παραλία επιτρέπονται τα κατοικίδια ζώα, ο αριθμός και η συχνότητα παρουσίας των οποίων δεν εκτιμάται ότι μπορεί να επιβαρύνει την ακτή.
Αποτελέσματα επιτόπιας επίσκεψης
Κατά την επί τόπου επίσκεψη στην παραλία ακτή εντοπίστηκε περιορισμένη ποσότητα φυτικών εκβρασμάτων από θαλάσσια φανερόγαμα και περιορισμένη ποσότητα από οικιακά απορρίμματα. Επίσης τα κολυμβητικά ύδατα ήταν θολά, ενώ παρατηρήθηκε έντονη συγκέντρωση επιφανειοδραστικών ουσιών (αφροί).
Ευτροφισμός
Η ακτή κολύμβησης δέχεται έντονη επιρροή από τη βιομηχανική και γεωργική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή, ενώ η απουσία αποχετευτικού συστήματος του οικισμού Δήλεσι επιβαρύνει την ακτή με ρυπαντικό φορτίο. Το παράκτιο υδατικό σώμα του Κόλπου της Αυλίδας έχει παρουσιάσει, περιστασιακά, φαινόμενα ευτροφισμού (θνησιμότητα ψαριών). Τα παραπάνω στοιχεία σε συνδυασμό με το μικρό βάθος των κολυμβητικών υδάτων έχουν σαν αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την εμφάνιση του φαινόμενου του ευτροφισμού.
Η θολότητα των υδάτων της ακτής υποδεικνύει την παρουσία φυτοπλαγκτόν, άλλα και η έντονη ανάπτυξή μακροφυκών και θαλασσίων φανερόγαμων στα κολυμβητικά ύδατα είναι στοιχεία τα οποία συνδέονται με την ανάπτυξη ευτροφικών φαινομένων. Με βάση τα παραπάνω εκτιμάται υψηλός ο κίνδυνος εμφάνισης ευτροφικών φαινομένων στην ακτή.
Διερεύνηση έκτακτων συνθηκών
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία των ανέμων και της βροχόπτωσης για την περιοχή, κατά την κολυμβητική περίοδο δεν εμφανίζονται ακραία καιρικά φαινόμενα και, επομένως, δεν αναμένεται ιδιαίτερη επιβάρυνση της θαλάσσιας περιοχής από απορροές ομβρίων ή/και μεταφορά ρύπων λόγω ισχυρών ανέμων.
Μέτρα αντιμετώπισης
Σε περίπτωση εμφάνισης φαινομένων ρύπανσης των υδάτων ή επιβάρυνσης του περιβάλλοντος της ακτής κολύμβησης, ενεργοποιείται μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη και την ασφάλεια των λουομένων.
Ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης τέτοιων καταστάσεων είναι ο Δήμος ΤΑΝΑΓΡΑΣ.
Στις επανορθωτικές ενέργειες περιλαμβάνονται:
  • Ενημέρωση του κοινού για την ρύπανση και την εκτιμώμενη διάρκεια αυτής.
  • Έκδοση απόφασης προσωρινής διακοπής της κολύμβησης (εάν κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες).
  • Συνέχιση της παρακολούθησης των υδάτων, σύμφωνα με το αντίστοιχο πρόγραμμα παρακολούθησης που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/7/Ε.Κ., και λήψη πρόσθετου δείγματος, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι το περιστατικό έχει λήξει. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα παρακολούθησης προβλέπει λήψη δείγματος στην περίοδο εμφάνισης της βραχυπρόθεσμης ρύπανσης, το δείγμα αυτό μπορεί να εξαιρεθεί και να αντικατασταθεί από ένα πρόσθετο δείγμα, το οποίο θα ληφθεί 7 ημέρες μετά την εξάλειψη του φαινομένου
Η αντιμετώπιση του φαινομένου του ευτροφισμού, σχετίζεται με τη λήψη μέτρων, με κύριο στόχο τη μείωση των φορτίων θρεπτικών που απορρέουν στην παράκτια περιοχή. Τα μέτρα αφορούν αφενός τη μείωση των εφαρμοζόμενων ποσοτήτων λιπασμάτων στις επιδρούσες λεκάνες απορροής και την εφαρμογή των αρχών του κώδικα ορθής γεωργικής πρακτικής, αφετέρου την επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων του οικισμού Δήλεσι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.
Γενικά συνιστάται η αποφυγή κολύμβησης εντός των λιμανιών, των μόνιμων αγκυροβολίων και των ναυπηγείων, 200 μ. εκατέρωθεν από τα στόμια εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, στις εκβολές αγωγών ομβρίων υδάτων μετά από έντονη βροχόπτωση, καθώς και στις εκβολές ρεμάτων συνεχούς ροής.


Στοιχεία επικοινωνίας και πηγές περαιτέρω ενημέρωσης
Αρμόδια Τοπική Αρχή
Δήμος ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΙΟΚΑΣΤΗΣ 576, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 32009
Τηλέφωνο: 22620-51101/151
Fax: 2262051188/51118
www.schimatari.gr
dimarhos@tanagra.grΑρμόδια Κρατική Αρχή
ΥΠΑΠΕΝ
Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Μ. Ιατρίδου 2 & Λ. Κηφισίας, 11526, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2106931298-9, 2106931262, 2106931254
Fax: 210 6994355
www.ypeka.gr
info.egy@prv.ypeka.gr
bathingwaterprofiles@prv.ypeka.gr
Αρμόδια Περιφερειακή Αρχή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς
Δ/νση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας
Θερμοπυλών 60, 35100 Λαμία
Τηλέφωνο: : 22310 32211
Fax: 22310 32328
http://stereaellada.dasi-ydata.gr/4portal/index.php
dydatonster@apdthest.gov.gr
Αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Φίλωνος 35-37 Διοικητήριο, 32100 Λειβαδιά
Τηλέφωνο: 2261360132-38-40
Fax: 2261360141

Έκδοση TαυτότηταςΗμερομηνίαΕπόμενη αναθεώρηση
R3Μάιος 2015Σε περίπτωση σημαντικής μεταβολής στην ποιότητα των κολυμβητικών
υδάτων ή στο φυσικό περιβάλλον


Χρήσιμες Συνδέσεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ποιότητα υδάτων κολύμβησης: ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος - Κατάσταση υδάτων κολύμβησης: www.eea.europa.eu/themes/water/status-and-monitoring/state-of-bathing-water
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος: Κεντρικό Αποθετήριο Δεδομένων: cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/nbwd
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής: www.ypeka.gr
Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων: www.yppo.gr
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία: www.hnms.gr/hnms/greek/index_html
ΥΠΕΚΑ - Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος (ΕΔΠΠ): www.e-per.gr
Περιοχές δικτύου Natura 2000: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=432
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών: www.hcmr.gr
Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων: www.ekby.gr
Γαλάζιες σημαίες: www.eepf.gr/blueflag
ΕΟΤ: www.visitgreece.gr/portal/site/eot
Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: http://portal.stereahellas.gr/
Δήμος ΤΑΝΑΓΡΑΣ: www.schimatari.grhttp://www.bathingwaterprofiles.gr/
http://www.ypeka.gr/-----------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Έξω από την Λιβαδειά η φωτιά στην Βοιωτία. Eκκενώθηκε το γηροκομείο.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας