Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πράξης προς χρηματοδότηση και έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης για το έργο «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΔΗΛΕΣΙΟΥ»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 7991/8-6-2016


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθμ. 8/2-6-2016 πρακτικό
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2016 : «Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πράξης προς
χρηματοδότηση και έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης για το έργο «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΔΗΛΕΣΙΟΥ»»


Σήμερα, στις 2 του μήνα Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00΄ μ.μ.,
το Δημοτικό Συμβούλιο Τανάγρας, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του
Δήμου, στο Σχηματάρι, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. 7247/27-5-2016 πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βουγέση Γεώργιου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον
Δήμαρχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Η πρόσκληση αυτή
επιδόθηκε και στους Προέδρους της Δημοτικής Κοινότητας Σχηματαρίου, της Δημοτικής
Κοινότητας Οινοφύτων, της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά, της Τοπικής Κοινότητας
Κλειδίου, της Τοπικής Κοινότητας Άρματος, της Τοπικής Κοινότητας Ασωπίας, της Τοπικής
Κοινότητας Καλλιθέας, της Τοπικής Κοινότητας Πύλης, της Τοπικής Κοινότητας Σκούρτων
και της Τοπικής Κοινότητας Τανάγρας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του Ν.
3852/2010. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, επιδόθηκε στον εκπρόσωπο της Τοπικής
Κοινότητας Δάφνης και στον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Στεφάνης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών
Συμβούλων, ήταν παρόντες δέκα οκτώ (18) Δημοτικοί Σύμβουλοι και οκτώ (8) από τους
Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, και ως εξής:

Παρόντες Δημοτικοί                         Απόντες Δημοτικοί                    Παρόντες Πρόεδροι
Σύμβουλοι οι:                                    Σύμβουλοι οι:                           Τοπικών και Δημοτικών
                                                                                                             Κοινοτήτων οι:
1. Πέτρου Νικόλαος                  1. Σταμάτης Σπυρίδων              1. Σαμπάνης Ιωάννης-Τ.Κ.
                                                                                                          Σκούρτων
2. Αναστασίου Ιωάννης             2. Γκίνης Ιωάννης                     2. Λάμπρου Κων/νος-Τ.Κ.
                                                                                                         Πύλης
3. Βουγέσης Γεώργιος               3. Ανυφαντής Αλέξανδρος        3. Ρόκας Αντώνιος-Τ.Κ.
                                                                                                          Δάφνης
4. Καμπιώτου-Λιάπη Γεωργία   4. Αναστασίου Κωνσταντίνος   4. Λιάπη Ηλιάνα-Δ.Κ.
                                                                                                          Οινοφύτων
5. Σαμουρέλης Χρήστος             5. Κακάλια Ευαγγελία               5. Κοκόσης Σωτήριος-Τ.Κ.
                                                                                                           Αγ.Θωμά
6. Δημητρίου Ηλίας                    6. Κόκκαλης Γεώργιος              6. Κατσιφής Δημήτριος-Τ.Κ.
                                                                                                           Κλειδίου
7. Κουρουτός Μιχαήλ                 7. Κανέλλος Αντώνιος               7.Δαβρης Γεώργιος-Τ.Κ.
                                                                                                           Άρματος
8. Χαρίσης Ξενοφώντας              8. Σφυρίδη Ευαγγελία               8.Μπελεγράτης Αντώνιος-
                                                                                                           Τ.Κ. Τανάγρας
9. Χρήστου Γεώργιος                  9. Στέρπης Γεώργιος
10. Ζαφειροπούλου -Στουραΐτη Ελένη
11. Νίκα-Κοτσίφη Μαρία
12. Παπαθανασίου-Λαψάνης Κων/νος
13. Δριχούτης Διομήδης
14. Πέτρου Χρήστος
15. Κατσέλης Χρήστος
16. Στρατή-Πινήτα Ευγενία
17. Μαυράκης Λάζαρος
18. Θεοδώρου Δημοσθένης

Στη συνεδρίαση αυτή δεν παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Βασίλειος
Περγάλιας, τον οποίο αντικαθιστά ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρίου Ηλίας.

 Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Καραντώνης
Αναστάσιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ., ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έδωσε τον λόγο
στον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Γκίκα Δημήτριο, ο οποίος είπε τα εξής:

 Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. 14.31.34.1 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ επικαιροποιήθηκε η υπ. αριθμ 1/2010 μελέτη του τίτλου η
οποία αφορά την κατασκευή κεντρικού δικτύου ύδρευσης από το διυλιστήριο Σχηματαρίου
έως το Δήλεσι, δια μέσω της οδού Αγ. Γεωργίου. Σε σχέση με την αρχική μελέτη, η παρούσα
περιλαμβάνει μόνο τον κεντρικό αγωγό της Αγ. Γεωργίου και τη σύνδεση αυτού με τα
υπάρχοντα δίκτυα των κάθετων οδών και όχι τις επεκτάσεις εσωτερικού δικτύου μήκους
περίπου 17.000 m που περιλαμβάνονταν στην αρχική μελέτη.

Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση του εξωτερικού υδραγωγείου της υφιστάμενης
υποδομής για την εξασφάλιση επάρκειας πόσιμου νερού στη περιοχή του Δηλεσίου, που
παρουσιάζει αυξημένη κατανάλωση κατά την τουριστική περίοδο.
Το σύνολο του προϋπολογισμού της πράξης ανέρχεται σε 1.424.400,00 ευρώ το
οποίο αναλύεται ως εξής :

- Έργο με τίτλο «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΔΗΛΕΣΙΟΥ»,
προϋπολογισμού 1.350.000,00 συμπεριλαμβανομένου απροβλέπτων,
εργολαβικού οφέλους και αναθεώρησης
- Αρχαιολογικές εργασίες για την Πράξη «ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΔΗΛΕΣΙΟΥ», προϋπολογισμού 74.400,00
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για
υποβολή του ανωτέρω έργου ως προτεινόμενη πράξη για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της
ανωτέρω πρόσκλησης και έγκριση της επικαιροποιημένης μελέτης της εργολαβίας.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και αφού έλαβε
υπόψη του την εισήγηση αυτή, τον φάκελο του έργου, και μετά από διαλογική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την επικαιροποιημένη μελέτη για το έργο: ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
     ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΔΗΛΕΣΙΟΥ .
Β. Υποβάλει το έργο ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΔΗΛΕΣΙΟΥ ως
      προτεινόμενη πράξη για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης της υπ΄ αριθμ.
      14.31.34.1 πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 120/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους παρόντες
δημοτικούς συμβούλους.Σχηματάρι, 8-6-2016
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος
----------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Η εορτή της Ζωοδόχου Πηγής στο Δήλεσι