Τα σημεία που θα τοποθετηθούν οι πέντε ταϊστρες και ποτίστρες για την σίτιση των αδέσποτων μικρών ζώων σε Δήλεσι & Οινόφυτα






ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Σχηματάρι 28-03-2016
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                                                           Αρ.Πρωτ: 3997/2016
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


Από το Αριθ. 03/11-03-2016 πρακτικό συνεδρίασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 Απόφαση 4/2016 :Περί ορισμού σημείων που θα τοποθετηθούν 5 ταϊστρες και
ποτίστρες για την σίτιση των αδέσποτων μικρών ζώων συντροφιάς της
 Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων.


 Σήμερα , την 11η  Μαρτίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχιακό
Κατάστημα (Σχηματάρι) ύστερα από την υπ’αριθμ. 2967/7-3-2016 Πρόσκληση του
προέδρου της Επιτροπής , που δημοσιεύθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 75
(Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) του ν.
3852/2010.
 Η πρόσκληση επιδόθηκε νομίμως στα μέλη της Επιτροπής και κοινοποιήθηκε
στον Δήμαρχο.
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής , ο πρόεδρος της Επιτροπής
διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ως εξής:
Παρόντες                                                                        Απόντες
Δημητρίου Ηλίας                                                   Κατσέλης Χρήστος
Δριχούτης Διομήδης                                              Σαμουρέλης Χρήστος
Ζαφειροπούλου Στουραϊτη Ελένη
Λαψάνης Παπαθανασίου Κωνσταντίνος
Κανέλλος Αντώνιος

 Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε ο δημοτικός υπάλληλος Αδάμ Ιωάννης για
την τήρηση των πρακτικών.
 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέγνωσε στην Επιτροπή
τον τίτλο του θέματος (2ο  τακτικό) και εισηγήθηκε τα ακόλουθα:

 Με τις αριθ. πρωτ. 2161/19-2-2016 και 2160/19-2-2016 αιτήσεις πολιτών που
κατατέθηκαν στον Δήμο, μας ζητάνε να ορίσουμε πέντε σημεία που θα τοποθετήσουν
ταϊστρες και ποτίστρες για την σίτιση των αδέσποτων μικρών ζώων συντροφιάς της
Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων. Η σίτιση θα γίνεται από ομάδα εθελοντών
φιλόζωων και θα τηρούνται οι κανόνες υγιεινής.

 Με το αριθ. πρωτ. 2426/25-2-2016 έγγραφο του Αντιδημάρχου του Δήμου,
ζητήθηκε η πρόταση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων το οποίο
συνεδρίασε στις 7-3-2016 και με την 12/2016 απόφασή του μας προτείνει με
επιφύλαξη τα κάτωθι σημεία τοποθέτησης που είναι:

 1) για την Δημοτική ΚοινότηταΟινοφύτων

 α) Στην πίσω πλευρά από την θέση Πύργος. 
β) Στο δρόμο προς Οινόη (μετά το ύψος του ''My Market) 
γ) Στην θέση Λάκα Παπά (προς Καζή) 

2) για τον  Οικισμό Δηλεσίου 
α) Στην οδό Αρτέμιδος (ψηλά στο ύψος των σκουπιδιών)
 β) Στην οδό Μενελάου (στην άνοδο αριστερά όπου υπάρχει ένα αλσύλλιο).

 Θα πρέπει να αποφασίσουμε για το που θα τοποθετηθούν οι ταϊστρες και
ποτίστρες για την σίτιση των αδέσποτων μικρών ζώων συντροφιάς.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καλείται να αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο
73 (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής-Αρμοδιότητες) του νόμου 3852/2010 (Πρόγραμμα
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»).
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής –αφού άκουσε τα παραπάνω και μετά από διαλογική
συζήτηση -
αποφασίζει Ομόφωνα:

 Τα σημεία που θα τοποθετηθούν οι πέντε ταϊστρες και ποτίστρες για την
σίτιση των αδέσποτων μικρών ζώων συντροφιάς θα είναι τα εξής:
 Για τα Οινόφυτα
α) Στην πίσω πλευρά από τη θέση ΄΄Πύργος΄΄
β) Στο δρόμο προς Οινόη (μετά το ύψος του ''My Market)
γ) Στη θέση Λάκα Παπά (προς Καζή)
 Για το Δηλεσι
α) Στην οδό Αρτέμιδος (ψηλά στο ύψος των σκουπιδιών)
β) Στην οδό Μενελάου (στην άνοδο αριστερά όπου υπάρχει ένα αλσύλλιο).


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται κατάλληλα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                ΤΑ ΜΕΛΗ
       ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
   Δημητρίου Ηλίας                                                                                   Δριχούτης Διομήδης
                                                                                                                 Ζαφειροπούλου Ελένη
                                                                                                                Λαψάνης Κωνσταντίνος
                                                                                                                 Κανέλλος Αντώνιος
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ
Δημητρίου Ηλίας 

















---------------------------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας