ΔΗ.Κ.Ε.Τ. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
(ΔΗ.Κ.Ε.Τ.)
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της 3
ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Αριθμός απόφασης 16/2016.
ΘΕΜΑ : Υποβολή αιτήματος για την πρόσληψη Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής
στο πρόγραμμα « Άθληση για Όλους» περιόδου 2016-2017.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό πρόσληψης πτυχιούχων φυσικής αγωγής
συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για χρονικό διάστημα απασχόλησης έως οχτώ
μηνών για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του προγράμματος «Άθληση για
Όλους» 2016-2017, καθώς και τους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού
προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού Π.Φ.Α έτους 2016 που αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

 Η διαδικασία και τα κριτήρια για την πρόσληψη των Π.Φ.Α. καθορίζονται στο άρθρο
10 της απόφασης Υπ. Παιδείας, Θρησκ., Πολιτ. & Αθλητ. 6666/21.03.2013 (ΦΕΚ
2527/08.10.2013 τεύχος Β’).

Β. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν τους Κ.Α. 60.00.01.0000 με τίτλο «Βασικές
αποδοχές «Πρόγραμμα Άθληση για όλους» και Κ.Α. 60.03.01.0000 με τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές «Πρόγραμμα Άθληση για όλους» του προϋπολογισμού έτους
2016 του σκέλους των εξόδων της ΔΗ.Κ.Ε.Τ. και θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις
στον προϋπολογισμό του επομένου έτους, σε περίπτωση που η σύμβαση θα λήξει
μετά την 31-12-2016. Το σύνολο 100% της συγκεκριμένης δαπάνης θα καλύπτεται
από τα έσοδα καταβολής αντιτίμου από τους ωφελούμενους και από τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2016
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                       ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.


ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ"


Με την απόφαση 16/2016 του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΤ, αποφασίσθηκε και υπεβλήθη αίτημα για την πρόσληψη Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής, στο πλαίσιο του προγράμματος ”Άθληση για Όλους”. Η τελική έγκριση της πρόσληψης (σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 8 μηνών) δίνεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που αποτελεί τον εποπτεύοντα φορέα. Το σύνολο της δαπάνης θα καλύπτεται από την Γ.Γ.Α. Το πρόγραμμα και η δομή του, όπως υποβλήθηκαν , με σκοπό την τελική έγκριση της πρόσληψης έχει ως εξής :
-------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ