Παράτασης προθεσμίας στο έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 1959/16-2-2016


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 2/15-02-2016 πρακτικό
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2016 : «Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας
στο έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ»

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έδωσε τον λόγο
στον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Γκίκα Δημήτριο, ο οποίος είπε τα εξής:
Με την υπ’ αριθμ. 804/22-1-2016 αίτηση, ο ανάδοχος του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ », ΚΟΦΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ζητάει παράταση
προθεσμίας κατά τρεις μήνες, μέχρι δηλαδή 14/5/2016 λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου με το αριθμ. 845/25-1-2016 έγγραφό της διαπίστωσε
ότι η υπέρβαση της προθεσμίας κατασκευής του έργου, δεν οφείλεται σε αποκλειστική
υπαιτιότητα του αναδόχου και εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας, σύμφωνα
με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08, κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 14/5/2016.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και αφού έλαβε
υπόψη του την εισήγηση αυτή, τις διατάξεις του Ν.3852/2010 την παρ. 8α του άρθρου 48 του
Ν.3669/08, τον φάκελο του έργου και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ των μελών του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ
ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ », σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08, για τρεις (3)
μήνες, ήτοι έως 14/5/2016.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 23/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους παρόντες
δημοτικούς συμβούλους.

Σχηματάρι, 16-2-2016
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος

---------------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας