Ανάθεση σε ιδιώτη εργασιών αποκομιδής και απόρριψης διαφόρων υλικών από Κ.Χ. στο Δήλεσι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 2095/18-2-2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 2/15-02-2016 πρακτικό
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2016 : «Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε ιδιώτη εργασιών
αποκομιδής και απόρριψης διαφόρων υλικών από Κ.Χ. στο Δήλεσι, λόγω αδυναμίας
εκτέλεσης εργασιών με ίδια μέσα»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την ανάθεση σε ιδιώτη των εργασιών αποκομιδής και απόρριψης διαφόρων
υλικών από Κ.Χ. στο Δήλεσι , μετά την τήρηση όλων των νομίμων διαδικασιών για την
σύναψη σύμβασης, λόγω του γεγονότος ότι ο Δήμος δεν διαθέτει τον παραπάνω εξοπλισμό
για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας : κάδοι χωρητικότητας 7μ3, δυνατότητα
αδειάσματος τους και επανατοποθέτηση τους .
Το αντικείμενο της εργασίας θα αφορά τις παρακάτω εργασίες : 
α) τοποθέτηση κάδων χωρητικότητας 7μ3 σε συγκεκριμένους Κοινόχρηστους Χώρους του οικισμού Δηλεσίου όπου εκεί εναποτίθενται ογκώδη , προϊόντα κλαδεμάτων , σύμμεικτα
απορρίμματα κ.λ.π. μετατρέποντας τους σε μόνιμες εστίες μόλυνσης και χώρους
ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων 
β) μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των κάδων αυτών στον ΧΥΤΑ Θήβας και επανατοποθέτηση τους στον ίδιο χώρο άδειο προς χρήση .
Η συχνότητα αποκομιδής και απόρριψης των κάδων αυτών θα εξαρτάται από την
χρήση τους , και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από 3- 4 φορές τον μήνα.

Μειοφήφισε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θεοδώρου Δημοσθένης, για τους λόγους που
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 31/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους παρόντες
δημοτικούς συμβούλους.

Σχηματάρι, 18-2-2016
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος


ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2016 : «Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε ιδιώτη εργασιών αποκομιδής και απόρριψης διαφόρων υλικών από Κ.Χ. στο Δήλεσι, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών με ίδια μέσα»----------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας