Καθιέρωσης 24/ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 947/26-1-2016

Από το Αριθ. 1/21-01-2016 πρακτικό
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
 ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2016 : Λήψη απόφασης για την έγκριση της 
«Καθιέρωσης 24/ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας »


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την καθιέρωση 24/ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας.
Β) Το προσωπικό των ανωτέρω υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας θα μπορεί να
απασχολείται όλες τις ημέρες του μήνα (όταν κριθεί απαραίτητο) με την μεσολάβηση βέβαια των νομίμων υπηρεσιών ανάπαυσης και το καθημερινό ωράριο εργασίας θα μπορεί να πραγματοποιείται οποτεδήποτε μέσα στο εικοσιτετράωρο όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν.

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα είναι οι κάτωθι:

Α. ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ αρ.ατόμων 3
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ αρ.ατόμων 6


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους παρόντες δημοτικούς συμβούλους.

Σχηματάρι, 26-1-2016
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος


Καθιέρωσης 24/ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας Καθα...---------------------------------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΣΩΠΟΣ - ΔΗΛΕΣΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας