Απάντηση Στρατούλη σε Μπασιάκο για υποστελέχωση ΙΚΑ Βοιωτίας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Αθήνα,       11 Μαϊου   2015

Αριθ. Πρωτ.:261
ΠΡΟΣ:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
   Αθήνα

ΚΟΙΝ: Υπουργείο Υγείας
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αριστοτέλους 17
Τ.Κ.101 87
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
TELEFAX: 210 52 03 872
Πληροφορίες: Ιωάννα Χάλκου
Τηλέφωνο: 213 15 16 116


                                                          Αθήνα

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη στελέχωση των Τοπικών Υποκ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ   Λειβαδιάς και Θηβών.
ΣΧΕΤ:
  1. Η υπ΄  αριθμ. πρωτ.526/05-03-2015  ΕΡΩΤΗΣΗ.
  2. Το υπ΄  αριθμ. πρωτ.11590/9-4-2015 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας.
       
Σε απάντηση του υπ’ αριθμ. (1) σχετικού, που κατατέθηκε στη Βουλή από το  Βουλευτή  κ. Ε. Μπασιάκο, σας πληροφορούμε τα εξής:  
     Παρά την προσπάθεια οργανωτικής αναδιάρθρωσης που συντελείται, οι μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε όλη την επικράτεια παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό προβλήματα λειτουργίας τα οποία οφείλονται και στις αθρόες αποχωρήσεις υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης.
         Όσον αφορά την ενίσχυση των ανωτέρω υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ:
1.    Σύμφωνα με την 8Κ/2008 προκήρυξη ΑΣΕΠ, διατέθηκαν τέσσερις (4) επιτυχόντες στη Νομαρχία Βοιωτίας. Από αυτούς τοποθετήθηκε ένας (1) υπάλληλος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θήβας και ένας (1) στο υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λιβαδειάς, ενώ δύο (2) επιτυχόντες δεν αποδέχτηκαν το διορισμό τους.
2.    Σύμφωνα με την 9Κ/2008 προκήρυξη ΑΣΕΠ και τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4210/13, (ΦΕΚ 254/Α/13) έχουν διατεθεί προς επαναδιορισμό στη Νομαρχία Βοιωτίας, τρείς (3) επιτυχόντες, από αυτούς τοποθετήθηκε ένας (1) υπάλληλος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θήβας και δύο (2) υπάλληλοι στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Οινοφύτων.
3.    Σε εφαρμογή της υποπαρ. ΙΑ.8 του Ν. 4254/14 (ΦΕΚ 85/7-4-14, τ.Α΄) περί «Αναδιοργάνωσης Ασφαλιστικών Φορέων», κατόπιν της με αριθ. Φ.90390/οικ. 7881/1155/7-4-14 διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με θέμα «Θέση σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.)» (ΑΔΑ: ΒΙΗΤΛ-ΛΙΑ) και την με αρ. πρωτ. Φ.90390/οικ.7881/1155/16-4-2014 ορθή επανακοινοποίηση αυτής (ΑΔΑ: ΒΙΗΝΛ-8ΦΣ), μεταφέρθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι υπάλληλοι του τ. ΟΠΑΔ. Από αυτούς έξι (6) υπάλληλοι τοποθετήθηκαν στο Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Λιβαδειάς. 
4.    Σε εφαρμογή της με αριθ. 515/Συν.14η/28-11-2014 απόφασης του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μετατέθηκαν δύο (2) υπάλληλοι στο Τοπικό Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θήβας.
5.    Στο ΦΕΚ 12/9-10-2014 τ. προκ. ΑΣΕΠ δημοσιεύθηκε η υπ. αρ. 1Δ/2014 προκήρυξη ΑΣΕΠ, σχετικά με την πλήρωση 773 θέσεων κατηγορίας Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από ενδιαφερόμενους που περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ από 1/1/2009 και μετά και δεν έχουν διοριστεί. Σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής θέσεων, για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν προκηρυχθεί εκατόν εβδομήντα πέντε (175) θέσεις κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δύο (2) από τους οποίους στη Νομαρχία Βοιωτίας.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι στα πλαίσια του β΄ κύκλου του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» έχει ζητηθεί η κάλυψη εννιακοσίων είκοσι οκτώ (928) θέσεων εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων και η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναμένει την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.
Με την ολοκλήρωση των προαναφερθεισών διαδικασιών, θα επέλθει σχετική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Τοπικών Υποκ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Θήβας και Λιβαδειάς.                                                                                    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ


     


                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ

Καθέλκυση ναυαγοσωστικής λέμβου στο Δήλεσι

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)