Λήψη απόφασης για την µίσθωση ακινήτου στο Δήλεσι για την δηµιουργία παραρτήµατος υπηρεσιών του ∆ήµου και ΚΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
                                                                                      Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 5694/7-4-2015

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 4/18-03-2015 πρακτικό
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2015 : «Λήψη απόφασης για την µίσθωση ακινήτου για την
δηµιουργία παραρτήµατος του ∆ήµου Τανάγρας για την στέγαση υπηρεσιών του
∆ήµου και ΚΕΠ στο ∆ήλεσι και έγκριση του τρόπου διενέργειας» 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την διενέργεια δηµοπρασίας µειοδοτικής, φανερής και προφορικής για µίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία παραρτήµατος του ∆ήµου Τανάγρας για την στέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου και ΚΕΠ στο ∆ήλεσι
Η έκταση του ακινήτου θα πρέπει να είναι µέχρι 100 τ.µ . και το ακίνητο να βρίσκεται στο κέντρο του οικισµού του ∆ήλεσι.
Β) Η καταµέτρηση και εκτίµηση των ακινήτων θα γίνει από την επιτροπή του άρθρου 7 η οποία αποτελείται από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους:
1. Καµπιώτου-Λιάπη Γεωργία
2. Μαυράκη Λάζαρο
Γ) Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Οικονοµική Επιτροπή για την σύνταξη και κατάρτιση των όρων διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 94/2015
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, 
υπογράφεται από τους παρόντες δηµοτικούς συµβούλους.

Σχηµατάρι, 7-4-2015
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%925%CE%95%CE%93%CE%A9%CE%97%CE%92-7%CE%9E%CE%95?inline=true

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ