Λήψη απόφασης για την µίσθωση ακινήτου στο Δήλεσι για την δηµιουργία παραρτήµατος υπηρεσιών του ∆ήµου και ΚΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
                                                                                      Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 5694/7-4-2015

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 4/18-03-2015 πρακτικό
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 94/2015 : «Λήψη απόφασης για την µίσθωση ακινήτου για την
δηµιουργία παραρτήµατος του ∆ήµου Τανάγρας για την στέγαση υπηρεσιών του
∆ήµου και ΚΕΠ στο ∆ήλεσι και έγκριση του τρόπου διενέργειας» 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την διενέργεια δηµοπρασίας µειοδοτικής, φανερής και προφορικής για µίσθωση ακινήτου το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την δηµιουργία παραρτήµατος του ∆ήµου Τανάγρας για την στέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου και ΚΕΠ στο ∆ήλεσι
Η έκταση του ακινήτου θα πρέπει να είναι µέχρι 100 τ.µ . και το ακίνητο να βρίσκεται στο κέντρο του οικισµού του ∆ήλεσι.
Β) Η καταµέτρηση και εκτίµηση των ακινήτων θα γίνει από την επιτροπή του άρθρου 7 η οποία αποτελείται από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους:
1. Καµπιώτου-Λιάπη Γεωργία
2. Μαυράκη Λάζαρο
Γ) Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην Οικονοµική Επιτροπή για την σύνταξη και κατάρτιση των όρων διακήρυξης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 94/2015
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, 
υπογράφεται από τους παρόντες δηµοτικούς συµβούλους.

Σχηµατάρι, 7-4-2015
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%925%CE%95%CE%93%CE%A9%CE%97%CE%92-7%CE%9E%CE%95?inline=true

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας