Λήψη απόφασης για την αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόµενα στις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Τανάγρας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
      Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 5634/6-4-2015

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 5/27-03-2015 πρακτικό
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 110/2015 : «Λήψη απόφασης για την αποκατάσταση ζηµιών που
προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά φαινόµενα στις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Τανάγρας» 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Εγκρίνει την εκτέλεση εργασίας αποκατάστασης των ζηµιών λόγω των έκτακτων καιρικών φαινοµένων (παρατεταµένη βροχόπτωση) στις δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου Τανάγρας. 

Β) Το ποσό για την αποκατάσταση των ζηµιών ανέρχεται:
1) Για την ∆.Ε. Τανάγρας στα 24.000,00 € µε ΦΠΑ.
2) Για την ∆.Ε. ∆ερβενοχωρίων στα 24.000,00 € µε ΦΠΑ.
3) Για την ∆.Ε. Σχηµαταρίου στα 24.000,00 € µε ΦΠΑ.
4) Για την ∆.Ε. Οινοφύτων στα 24.000,00 € µε ΦΠΑ.

Γ) Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν.3852/2010 µε απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος, από τον ∆ήµαρχο, λόγω του ότι ο ∆ήµος αδυνατεί να εκτελέσει την συγκεκριµένη υπηρεσία διότι δεν διαθέτει τα κατάλληλα µηχανήµατα και το ανάλογο προσωπικό.


Καταψήφισαν το θέµα οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, κ. Κατσέλης Χρήστος και Αναστασίου Κωνσταντίνος, για το λόγο ότι ζήτησαν αναβολή του θέµατος, που δεν έγινε δεκτή και γιατί στον ∆ήµο υπάρχει γκρέιντερ το οποίο δεν επισκευάζεται και ο ∆ήµος θα πρέπει να αγοράσει δικό του γκρέιντερ, ώστε να γίνει εξοικονόµηση των χρηµάτων του ∆ήµου.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 110/2015
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους παρόντες δηµοτικούς συµβούλους.

Σχηµατάρι, 6-4-2015
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος

https://diavgeia.gov.gr/doc/7848%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%9C7%CE%94?inline=true

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Σύλληψη στο Σχηματάρι για παραβίαση του Κ.Ο.Κ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Φοβερό τροχαίο με νεκρούς και τραυματίες στην Εγνατία

Αύξηση-ρεκόρ κατά 15% στα τιμολόγια της ΔΕΗ