∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Λήψη απόφασης για τον προγραµµατισµό προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
                                                                              Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 5295/30-3-2015∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 4/18-03-2015 πρακτικό
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2015 : «Λήψη απόφασης για τον προγραµµατισµό
 προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2015»


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 1) Να υποβληθεί σχετικό αίτηµα από τον ∆ήµο Τανάγρας, για την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για το έτος 2015, προκειµένου να καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες του ∆ήµου, ενόψει και των αυξηµένων αναγκών της καλοκαιρινής περιόδου.
 Συγκεκριµένα ως εξής:
1. Έναν (1) οδηγό ειδικών οχηµάτων (χειριστή γκρέιντερ), µε σύµβαση 8 µηνών
2. Έναν (1) οδηγό ειδικών οχηµάτων (χειριστή εκσκαφέα), µε σύµβαση 4 µηνών
3. ∆ύο (2) οδηγούς στην Υπηρεσία Καθαριότητας, µε σύµβαση 8 µηνών
4. Έξι (6) εργάτες στην Υπηρεσία Καθαριότητας, µε σύµβαση 8 µηνών
5. Πέντε (5) εργάτες στην Υπηρεσία Καθαριότητας, µε σύµβαση 4 µηνών, και
6. Τέσσερις (4) Ναυαγοσώστες, µε σύµβαση 3 µηνών.
7. Έναν (1) ηλεκτρολόγο, µε σύµβαση 8 µηνών

 2) Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2015, στον οποίο και έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 86/2015 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, 
υπογράφεται από τους παρόντες δηµοτικούς συµβούλους.

Σχηµατάρι, 31-3-2015
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%97%CE%9C%CE%9D%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%9A%CE%9D%CE%A3?inline=true

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Θανατηφόρο τροχαίο στο Δήλεσι

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Εμείς η Κοινωνία Συνδυασμός Δήμου Τανάγρας - Υποψήφιος Δήμαρχος Βασίλης Περγάλιας