Διαχείριση αδέσποτων ζώων στον Δήμο Ταναγρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Σχηµατάρι 21-01-2015
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                                                                         Αρ.Πρωτ:954
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Από το Αριθ. 01/13-01-2015 πρακτικό συνεδρίασης 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Απόφαση 1/2015 : ∆ιαχείριση αδέσποτων ζώων στον ∆ήµο Ταναγρας

 Σήµερα , την 13 Ιανουαρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα (Σχηµατάρι) ύστερα από την υπ’αριθµ.
201/9-01-2015 Πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής κ. ∆ηµητρίου Ηλία , που δηµοσιεύθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 (Λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) του ν. 3852/2010.
 Η πρόσκληση επιδόθηκε νοµίµως στα µέλη της Επιτροπής .
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής , ο πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ως εξής:

        Παρόντες                                                                                 Απόντες
∆ηµητρίου Ηλίας                                                                    ∆ριχούτης ∆ιοµήδης
Σαµουρέλης Χρήστος                                                           Κανέλλος Αντώνιος
Λαψάνης Παπαθανασίου Κων/νος
Κατσέλης Χρήστος
Ζαφειροπούλου Στουραϊτη Ελένη


Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε ο δηµοτικός υπάλληλος Αδάµ Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
 Ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση θέµατος εκτός ηµερησίας διατάξεως (1ο ΕΗ∆) µε τον τίτλο που αναγράφεται ανωτέρω. Στην συνέχεια ανέπτυξε τα εξής:
 Με το Αρ. πρωτ. 630/22-12-2014 έγγραφο του ΓΕΛ Σχηµαταρίου, αναφέρονται στην έκτακτη υγειονοµική επιθεώρηση που διενέργησε στις 20-10-2014 το Τµήµα Υγειονοµικού Ελέγχου και Περ/κης Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας διαπιστώθηκε έκδηλη παρουσία
αδέσποτων σκύλων εντός κα εκτός του κτηρίου γεγονος που όπως αναφέρεται ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών . Προτείνω την συζήτηση του θέµατος εκτός ηµερησίας διατάξεως και καλώ την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.».

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής –αφού άκουσε τα παραπάνω- αποφασίζει οµόφωνα:
Εγκρίνει την συζήτηση του θέµατος εκτός ηµερησίας διατάξεως.
Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέπτυξε τα παρακάτω:
 Ο Πρόεδρος εισηγείται το 1ο κατεπείγων θέµα ως ακολούθως:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3170/2003 και 4039/2012 όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 46 του Νόµου 4235/2014, ανατέθηκε στους ∆ήµους η αρµοδιότητα περισυλλογής αδέσποτων ζώων, η ίδρυση και λειτουργία καταφυγίων και γενικότερα η µέριµνα και φροντίδα των αδέσποτων µικρών ζώων.
Επειδή ο ∆ήµος µας δεν διαθέτει οχήµατα αλλά ούτε και έµπειρο ανθρώπινο δυναµικό για την εκτέλεση της εργασία, θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία ανάθεσης σε ειδικό συνεργείο κατάλληλα εκπαιδευµένο και έµπειρο στην αιχµαλωσία ζώων συντροφιάς που θα ελέγχετε από επιτροπή που θα συσταθεί. Τέλος επειδή ο ∆ήµος µας δεν διαθέτει εγκαταστάσεις αλλά ούτε και έµπειρο
ανθρώπινο δυναµικό η εργασία φιλοξενίας αδέσποτων ζώων πρέπει να ανατεθεί σε ειδικο ενδιαίτηµα για µικρά ζώα.

 Προτείνω την σύνταξη τεχνικής έκθεσης η οποία θα εγκριθεί από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µας καθώς και την ανάθεση περισυλλογής, φροντίδας, φιλοξενίας, ιατρικής περίθαλψης, και
σήµανσης των αδέσποτων µικρών ζώων συντροφιάς του ∆ήµου µας σε ιδιωτική εταιρία.
 Ακολούθως , ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής –αφού άκουσε τα παραπάνω-ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών της

αποφασίζει Οµόφωνα:

 Εισηγείται την ανάθεση περισυλλογής, φροντίδας, φιλοξενίας, ιατρικής περίθαλψης, και σήµανσης των αδέσποτων µικρών ζώων συντροφιάς του ∆ήµου µας, σε ιδιωτική εταιρία µε εξάµηνη
διάρκεια σύµβασης, µε βάση τις διατάξεις του Νόµου 3170/2003 και 4039/2012 όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 46 του Νόµου 4235/2014. 
Η φιλοξενία των ζώων στο ιδιωτικό ενδιαίτηµα θα είναι προσωρινή και τα ζώα µετά την απόφαση της αρµόδιας επιτροπής ελέγχου της εταιρίας, πόρισµα του αρµόδιου κτηνιάτρου η την
αποθεραπεία τους, θα επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 1/2015

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ
             ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                  Σαµουρέλης Χρήστος
             ∆ηµητρίου Ηλίας                                                             Λαψάνης Παπαθανασίου Κων/νος
                                                                                                               Κατσέλης Χρήστος
                                                                                                      Ζαφειροπούλου Στουραϊτη Ελένη

Ακριβές Απόσπασµα
 Ο Πρόεδρος της Ε.Π Ζ.
 ∆ηµητρίου Ηλίας

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Η εορτή της Ζωοδόχου Πηγής στο Δήλεσι