Πρόσκληση για 1ο Δ.Σ. 2015 Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 19:00μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                               Σχηµατάρι: 15-1-2015
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                                                              Αρ. Πρωτ. : 589
Tαχ. ∆/νση: Παµµεγίστων Ταξιαρχών 1
Ταχ. Κώδικας: 32009-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ
Τηλ. : 22623-51110-51111

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

1) Προς τα Μέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
 2) Προς τον κ. ∆ήµαρχο.
 3) Προς τους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
 4) Προς τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων.Έδρες τους
 Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 67 του Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/7-6-2010 ), σας προσκαλούµε να παρευρεθείτε κατά την 1η συνεδρίαση (τακτική) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για το έτος 2015, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στις 19 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 19:00 µ.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου, στο Σχηµατάρι, για να συζητήσουµε και να πάρουµε απόφαση για τα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την υδροδότηση της εταιρείας PACORINI ELLAS A.E
2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ∆ΗΛΕΣΙ
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΑΡΜΑΤΟΣ
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2011
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ∆.∆. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ.
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ Σ.Σ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ (∆ΗΜΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ)
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ
9. Λήψη απόφασης για την χορήγηση παράτασης προθεσµίας στο έργο: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Ο∆ΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση παραλαβής της µελέτης µε τίτλο: ΜΕΛΕΤΗ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Ο∆ΩΝ Τ.Κ. ΑΣΩΠΙΑΣ
11. Λήψη απόφασης για την άρση διακοπής εργασιών του έργου: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ, και παράταση προθεσµίας εκτέλεσης του έργου.
12. Λήψη απόφασης επί της µελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας «ALUMINCO Α.Β.Ε.Ε.», στην θέση Μεγάλη Ράχη της ∆ηµοτικής Ενότητας Οινοφύτων.
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθµ. 752/2014 απόφασης της Οικονοµικής επιτροπής η οποία αφορά την «Λήψη απόφασης για τον προέλεγχο του απολογισµού και του ισολογισµού του Καλλικρατικού ∆ήµου Τανάγρας, οικονοµικού έτους 2013»
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθµ. 737/2014 απόφασης της Οικονοµικής επιτροπής η οποία αφορά την «Λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο τροποποίησης του προ»υπολογισµού του δήµου έτους 2014.
15. Λήψη απόφασης επί ενστάσεων λογαριασµών ύδρευσης (Απόφαση 2/2014 της Επιτροπής Ύδρευσης ∆ήµου Τανάγρας)
16. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 2.000,00 € το οποίο αφορά Επιχορήγηση από τον ΟΑΕ∆ για την κάλυψη της µισθοδοσίας του ανταποκριτή
17. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 2.430,23 €, το οποίο αφορά ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΟΚ.2
18. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 48.125,00 € το οποίο αφορά την 10η
και 11η δόση ΣΑΤΑ 2014
19. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 37.323,05 €, το οποίο αφορά την δόση ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 και ποσού 37.323,05 €, το οποίο αφορά την δόση ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014, για εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του άρθρου 27 Ν. 3456/2009
20. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 157.615,07 €, το οποίο αφορά την ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΙΒ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2014)
21. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 8.614,94 €, το οποίο αφορά Μισθώµατα Σχολικών Μονάδων από 1/9/14 έως 31/12/1
22. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 3.295,05 €, το οποίο αφορά τον ΦΟΡΟ ΖΥΘΟΥ
23. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 13.779,30 €, το οποίο αφορά τα ΤΕΛΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
24. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 20.269,55 €, το οποίο αφορά ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
25. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης για τις τοπικές εορτές των Πολιούχων των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Τανάγρας για το έτος 2015
26. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 15,12 €, στην κ. Καλαράκη Ελένη, και του ποσού των 29,50 €, στον κ. Μπουρνιά Κωνσταντίνο, λόγω διπλοπληρωµής.Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Έξω από την Λιβαδειά η φωτιά στην Βοιωτία. Eκκενώθηκε το γηροκομείο.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας