Λήψη απόφασης για την ίδρυση ΚΕΠ στο ∆ήλεσι
 Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 23976/16-12-2014

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Αριθ. 22/18-11-2014 πρακτικό
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 246/2014 : «Λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία ΚΕΠ
στον οικισµό ∆ήλεσι του ∆ήµου Τανάγρας» 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την ίδρυση και λειτουργία ΚΕΠ στον οικισµό ∆ήλεσι του ∆ήµου Τανάγρας, για      την εξυπηρέτηση των κατοίκων, µε τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Το σύνολο του κόστους της ίδρυσης και λειτουργίας του ΚΕΠ ∆ηλεσίου,
  δηλαδή κατασκευαστικές ανάγκες και κάθε εξοπλισµός λειτουργίας θα        βαρύνουν τον δήµο Τανάγρας.
Β) Το υπαλληλικό προσωπικό που θα στελεχώσει το ΚΕΠ ∆ηλεσίου θα
προκύψει από την τοποθέτηση µονίµων υπαλλήλων του δήµου.

2. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις παραπέρα ενέργειες.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 246/2014. 


Επιτέλους αποφασίστηκε η  ίδρυση και λειτουργία ΚΕΠ στο ∆ήλεσι
Ένα χρόνιο αίτημα των μόνιμων κατοίκων της περιοχής μας

Δείτε ποιοι δημοτικοί σύμβουλοι ήταν ΑΠΟΝΤΕΣ από τη συνεδρίαση …

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A0%CE%9A%CE%A5%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%A5%CE%91%CE%98?inline=true

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Έξω από την Λιβαδειά η φωτιά στην Βοιωτία. Eκκενώθηκε το γηροκομείο.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας