Λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου ΤανάγραςΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
                                                                             Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 24201/18-12-2014

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Αριθ. 25/16-12-2014 πρακτικό
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 315/2014 : «Λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισµού
Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου» 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τον Κανονισµό Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Κοινωνικού
      Παντοπωλείου
Β) Ο Κανονισµός θα δηµοσιευθεί κατά το πλήρες κείµενό του στο δηµοτικό
      κατάστηµα του ∆ήµου, σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται από το          άρθρο 284 του ν.3463/2006 , στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και στον έντυπο      Τύπο.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 315/2014.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό,
 υπογράφεται από τους
παρόντες δηµοτικούς συµβούλους.

Σχηµατάρι, 18-12-2014
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βουγέσης Γεώργιοςhttps://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9A%CE%9E%CE%A5%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%A860?inline=true


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Ημερομηνία ανάρτησης
10/12/2014 11:54:11
Τελευταία τροποποίηση
16/01/2015 11:56:42

ΑΠΟΦΑΣΗ 266/2014 : «Λήψη απόφασης την ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου στο Δήμο Τανάγρας»

https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A393%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%A1%CE%92%CE%A0?inline=true

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Έξω από την Λιβαδειά η φωτιά στην Βοιωτία. Eκκενώθηκε το γηροκομείο.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας