Παράταση της λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στον Δήμο Τανάγρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
                                                                               Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 24266/19-12-2014

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Αριθ. 25/16-12-2014 πρακτικό
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 316/2014 : «Λήψη απόφασης για την παράταση της Προγραµµατικής
Σύµβασης για την λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕ∆ στον ∆ήµο
Τανάγρας» 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ.

 1. Εγκρίνει την παράταση της Προγραµµατικής Σύµβασης, µεταξύ του ∆ήµου
Τανάγρας και του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.), η οποία λήγει 31-12-2014.
 2. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Τανάγρας κ. Περγάλια Βασίλειο, για την υπογραφή
της σχετικής σύµβασης παράτασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 316/2014.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους παρόντες
δηµοτικούς συµβούλους.

Σχηµατάρι, 18-12-2014
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας