Λήψη απόφασης για χαρακτηρισµό χώρου ως Σχολικού για την ανέγερση του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ηλεσίου
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
 Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 22830/2-12-2014

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Αριθ. 22/18-11-2014 πρακτικό Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 291/2014 : «Λήψη απόφασης για χαρακτηρισµό χώρου ως
Σχολικού για την ανέγερση του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ηλεσίου ∆.Ε.
Σχηµαταρίου» 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον χαρακτηρισµό του γηπέδου εκτός σχεδίου πόλεως, για την ανέγερση του 1ου
∆ηµοτικού Σχολείου ∆ηλεσίου, ∆.Ε. Σχηµαταρίου, το οποίο βρίσκεται στην θέση
«ΠΡΩΤΑ» ∆ηλεσίου, ως Σχολικού χώρου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 291/2014.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους
παρόντες δηµοτικούς συµβούλους.

Σχηµατάρι, 2-12-2014
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Βουγέσης Γεώργιος

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!