Λήψη απόφασης για την έγκριση της µελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ∆ΗΛΕΣΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 19/9-10-2014 πρακτικό
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 195/2014 : «Λήψη απόφασης για την έγκριση της µελέτης και του
τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ∆ΗΛΕΣΙΟΥ» και του
αναπόσπαστου κοµµατιού της «Μελέτη συνολικής θεώρησης του οικισµού
∆ηλεσίου» ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER


Σήµερα, στις 9 του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και
ώρα 19.00΄ µ.µ., το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Τανάγρας, συνήλθε σε δηµόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου, στο Σχηµατάρι, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 19055/3-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Βουγέση Γεώργιου, που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµουκαι επιδόθηκε στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους και στον ∆ήµαρχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Η πρόσκληση αυτή επιδόθηκε και στους Προέδρους της ∆ηµοτικής Κοινότητας Σχηµαταρίου, της ∆ηµοτικής Κοινότητας Οινοφύτων, της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωµά, της Τοπικής Κοινότητας Κλειδίου, της Τοπικής Κοινότητας Άρµατος, της Τοπικής Κοινότητας Ασωπίας, της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας, της Τοπικής Κοινότητας Πύλης, της Τοπικής Κοινότητας Σκούρτων και της Τοπικής Κοινότητας Τανάγρας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010. Επίσης, σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις, επιδόθηκε στον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας ∆άφνης και στον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Στεφάνης. 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εισηγούµενος το 1ο θέµα της
συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον ∆ιευθυντή της τεχνικής υπηρεσίας κ. Γκίκα
∆ηµήτριο, ο οποίος είπε τα εξής: 

 Με την υπ’ αριθµ. 17837/17-9-2014 εντολή του ∆ηµάρχου κ .Βασιλείου Περγάλια
συντάχθηκε µελέτη µε αριθµό 15/2014 και τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
∆ΗΛΕΣΙΟΥ» και το αναπόσπαστο κοµµάτι της «Μελέτη συνολικής θεώρησης του οικισµού ∆ηλεσίου» από την Τεχνική Υπηρεσία προϋπολογισµού 352.000,00 € µε Φ.Π.Α. 23 %. 

Η παρούσα µελέτη αφορά την αποκατάσταση των κατεστραµµένων τοιχίων 
αντιστήριξης στην παραλία ∆ήλεσι. 

Με την υλοποίηση του προβλεπόµενου έργου, σκοπεύουµε στην ουσιαστική
αναβάθµιση της περιοχής του ∆ηλεσίου και στην βελτίωση της µέχρι τώρα
κατάσταση της παραλίας µε αποτέλεσµα την αύξηση του τουρισµού και την
ασφάλεια των λουοµένων και επισκεπτών. 

Οι κυριότερες εργασίες που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του έργου είναι οι
ακόλουθες : 

• Καθαίρεση υπαρχόντων τοιχίων που έχουν καταστραφεί και αντικατάσταση
τους µε νέα σε θέση που υποδεικνύεται στα συνηµµένα σχέδια µέσα από την
γραµµή του αιγιαλού. 
• Καθαίρεση κατεστραµµένων πλακοστρώσεων και αντικατάσταση µε νέες και
κατασκευή της υποβάσεώς τους. 
• Επίχωση του κενού που θα δηµιουργηθεί µεταξύ τοιχίων και πεζοδροµίων µε
κροκάλα και 3Α. 
• ∆ηµιουργία νέου πεζόδροµου µε κυβόλιθους και τοποθέτηση νέων φωτιστικών
σωµάτων. 
• ∆ηµιουργία καθιστικών – ζαρντινιέρων και φύτευση µε πόες και θάµνους. 
• Αντικατάσταση σπασµένων φωτιστικών σωµάτων. 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 286.178,86 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ µε ενώ µε
ΦΠΑ 352.000,00 Ευρώ, και υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισµό του δήµου για το έτος 2014 στον κωδικό 02.30.7322.20 και θα αντιµετωπιστεί από πιστώσεις από το ταµείο ΕΓΤΑΑ, έπειτα από έγκριση χρηµατοδότησης. 

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει το δηµοτικό συµβούλιο να εγκρίνει την µελέτη
και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ∆ΗΛΕΣΙΟΥ», και να υποβληθεί πρόταση για την ένταξη του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ∆ΗΛΕΣΙΟΥ»  στο Τοπικό πρόγραµµα προσέγγισης Leader στο πλαίσιο του µέτρου 41 του προγράµµατος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013». 

Λαβών τον λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος εκπροσωπώντας την µείζονα
αντιπολίτευση, κ. Κανέλλος Αντώνιος είπε πως συµφωνεί µε την µελέτη. 
Λαβών τον λόγο ο εκπρόσωπος της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Στέρπης
Γεώργιος είπε πως θα πρέπει να καλέσουµε την εταιρεία ΕΛΙΚΩΝΑΣ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, στην οποία συµµετέχουµε προκειµένου να ενηµερώσει το συµβούλιο και τους κατοίκους, γιατί µπορούµε να έχουµε πολλά οφέλη. 
Λαβών τον λόγο ο εκπρόσωπος της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Μαυράκης
Λάζαρος ρώτησε σε τι πρόγραµµα έχει ενταχθεί η µελέτη και µέχρι πότε θα έχουµε απορροφήσει τα χρήµατα. Θα πρέπει να λάβουµε υπόψη τα υλικά που θα
χρησιµοποιηθούν γιατί υπάρχει και η διάβρωση από την θάλασσα.
 
Λαβών τον λόγο ο διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Γκίκας ∆ηµήτριος είπε
πως έχουν προβλεφθεί τα ανάλογα υλικά γι’ αυτές τις συνθήκες και µέχρι τέλος του χρόνου θα έχει γίνει η απορρόφηση των χρηµάτων από το πρόγραµµα. 

Λαβών τον λόγο ο εκπρόσωπος της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Θεοδώρου
∆ηµοσθένης είπε πως συµφωνεί µε την µελέτη άλλα θα πρέπει κάποια στιγµή να
δούµε όλη την παραλία από την Πλάκα µέχρι την Αγριλέζα, γιατί σε κάποια σηµεία η κατάσταση είναι απελπιστική. 
Λαβών τον λόγο ο κ. ∆ήµαρχος είπε πως συµφωνεί µε την πρόταση του κ. 
Στέρπη και έχει έρθει σε πρώτη φάση σε επαφή µε την εταιρεία, για αυτό και
κατορθώσαµε και εντάξαµε το έργο στο πρόγραµµα. Συµφωνώ ότι είναι για τον ∆ήµο και τους κατοίκους ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο και σε επόµενη συνεδρίαση θα καλέσουµε την εταιρεία να µας ενηµερώσει. 

 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Συµβούλων την σχετική µελέτη, 
και κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά µε το θέµα. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και αφού
έλαβε υπόψη του την εισήγηση αυτή, την µελέτη του έργου, τις ανάγκες και τα
συµφέροντα του ∆ήµου, µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
µεταξύ των µελών του, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την υπ΄αρ. 15/2014 µελέτη του έργου µε τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ∆ΗΛΕΣΙΟΥ» και το αναπόσπαστο κοµµάτι της «Μελέτη συνολικής θεώρησης του οικισµού ∆ηλεσίου» προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης 352.000,00 €  συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, και θα αντιµετωπιστεί από το ταµείο ΕΓΤΑΑ,  έπειτα από έγκριση χρηµατοδότησης. 

Β. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει µε ανοιχτό διαγωνισµό κατά το σύστηµα µε επί
µέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 6 του N. 3669/08. 4

Γ. Την υποβολή πρότασης για την ένταξη του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
∆ΗΛΕΣΙΟΥ» στο Τοπικό πρόγραµµα προσέγγισης Leader στο πλαίσιο του µέτρου 41 του προγράµµατος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013». 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 195/2014. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους
παρόντες δηµοτικούς συµβούλους. 
 
Σχηµατάρι, 14-10-2014
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος
Ακριβές Αντίγραφο
Αναστάσιος Καραντώνηςhttps://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%923%CE%992%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%A83%CE%99/document?inline=true

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας