Λήψη απόφασης για την συγκρότηση του Τοπικού Συµβουλίου Παραβατικότητας στον ∆ήµο Τανάγρας




∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 19/9-10-2014 πρακτικό
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 232/2014 : «Λήψη απόφασης για την συγκρότηση του Τοπικού
Συµβουλίου Παραβατικότητας στον ∆ήµο Τανάγρας» 


Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εισηγούµενος το 38ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 84 του Ν. 3463/2006 τα Τοπικά Συµβούλια Πρόληψης
της Παραβατικότητας αποτελούν συµβουλευτικά γνωµοδοτικά όργανα για την
ανάπτυξη µιας εναλλακτικής και αποκεντρωµένης αντιπαραβατικής πολιτικής, 
προσαρµοσµένης στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών. 

Συγκροτούνται και λειτουργούν µε απόφαση του οικείου δηµοτικού
συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2713/1999 (φεκ 89 Α΄),  όπως ισχύει , σε ∆ήµους µε πληθυσµό άνω των τριών χιλιάδων (3000) κατοίκων. 

Αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) µέλη , τα οποία είναι επιστήµονες
και λειτουργοί που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εµπειρία στον τοµέα της
παραβατικότητας, όπως δικαστικοί λειτουργοί, εγκληµατολόγοι, κοινωνιολόγοι, 
ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και αστυνοµικοί. Η συµµετοχή στα ανωτέρω
συµβούλια είναι τιµητική και άµισθη . 

Έργο των Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας είναι η
καταγραφή και η µελέτη της παραβατικής συµπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, η
κατάρτιση σχετικών προγραµµάτων, η διοργάνωση ηµερίδων, σεµιναρίων και
συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης της κοινής γνώµης, 
καθώς και ο συντονισµός και η εφαρµογή πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς
φορείς της περιοχής κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισµένες µορφές της µικροµεσαίας εγκληµατικότητας και της εν γένει παραβατικής συµπεριφοράς , µε στόχο την εµπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης . 

Λαβών τον λόγο ο εκπρόσωπος της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Θεοδώρου
∆ηµοσθένης είπε πως θα έπρεπε ήδη να είχε συγκροτηθεί το Τοπικό Συµβούλιο
Πρόληψης Παραβατικότητας, διότι το θεωρώ πολύ σηµαντικό και για το λόγο ότι στην περιοχή µας εργάζονται και διαµένουν και πολλοί αλλοδαποί. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη
του το άρθρο 84 του Ν. 3463/2006 και την προαναφερόµενη εισήγηση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την συγκρότηση Τοπικού Συµβουλίου Παραβατικότητας στον ∆ήµο Τανάγρας, το οποίο θα έχει ως έργο την καταγραφή και η µελέτη της παραβατικής συµπεριφοράς σε τοπικό επίπεδο, την κατάρτιση σχετικών προγραµµάτων, την διοργάνωση ηµερίδων, σεµιναρίων και συναφών εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενηµέρωσης της κοινής γνώµης, καθώς και τον συντονισµό και την εφαρµογή πρωτοβουλιών από τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισµένες µορφές της µικροµεσαίας εγκληµατικότητας και της εν γένει παραβατικής συµπεριφοράς , µε στόχο την εµπέδωση της ασφάλειας των κατοίκων και της δηµιουργίας κλίµατος εµπιστοσύνης . 

Β) Το Τοπικό Συµβούλιο Παραβατικότητας θα αποτελείται από πέντε (5) µέλη, 
τα οποία θα είναι επιστήµονες και λειτουργοί που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και
εµπειρία στον τοµέα της παραβατικότητας, όπως δικαστικοί λειτουργοί, 
εγκληµατολόγοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και αστυνοµικοί,  καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι από όλες τις παρατάξεις. Η συµµετοχή στα ανωτέρω συµβούλια είναι τιµητική και άµισθη . 

Γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Βουγέση Γεώργιο, 
προκειµένου να οργανώσει το Τοπικό Συµβούλιο. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 232/2014. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους παρόντες
δηµοτικούς συµβούλους. 
 
Σχηµατάρι, 29-10-2014
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος




https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7%CE%9A%CE%97%CE%93%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%93%CE%918/document?inline=true

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας