Λήψη απόφασης για την έγκριση της µίσθωσης οικοπέδου προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως αύλειος χώρος του ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ηλεσίου
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 19/9-10-2014 πρακτικό
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 243/2014 : «Λήψη απόφασης για την έγκριση της απευθείας
µίσθωσης οικοπέδου ιδιοκτησίας  Κωστή Παρασκευής του ∆ηµοσθένη
προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως αύλειος χώρος του ∆ηµοτικού Σχολείου
∆ηλεσίου» 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εισηγούµενος το 5ο κατά σειρά θέµα
της συνεδρίασης το οποίο είναι θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι το
συγκεκριµένο θέµα δεν περιλαµβάνεται µεταξύ των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης και προτείνει να συζητηθεί εκτός ηµερησίας διάταξης. 

Στη συνέχεια κάλεσε το σώµα να αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και την
σχετική του πρόταση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 67 & 7 του Ν. 3852/2010 ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, να συζητηθεί το θέµα αυτόν πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου είπε τα εξής: 
Το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ηλεσίου, στεγάζεται σε ενοικιαζόµενο κτήριο το οποίο
στερείται αύλειου χώρου. Προκειµένου τα παιδιά να προαυλίζονται χρειάζεται να προβούµε στην ενοικίαση του µοναδικού οικοπέδου που εφάπτεται στο κτίριο του ∆ηµοτικού Σχολείου διότι µετά µεσολαβούν δρόµοι. Το οικόπεδο είναι ιδιοκτησίας Κωστή Παρασκευής του ∆ηµοσθένη, και είναι εκτάσεως 237 τ.µ. 
Η απευθείας µίσθωση είναι επείγουσα και αναγκαία για την οµαλή λειτουργία
του Σχολείου διότι χωρίς αυτό το οικόπεδο το σχολείο δεν θα µπορεί να λειτουργήσει και προτείνεται η ενοικίαση του ανωτέρω οικοπέδου στο ποσό των 1.400,00 €  ετησίως. 
 Και κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά µε το θέµα. 

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και αφού 
έλαβε υπόψη του την εισήγηση αυτή, τις διατάξεις των άρθρων 93-100 και 194 του Ν. 3463/2006 και τα άρθρα 65-69 του Ν.3852/2010,, καθώς και τις ανάγκες και τα συµφέροντα του ∆ήµου, και το τίµηµα είναι λογικό, µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών του, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την απευθείας µίσθωση από τον ∆ήµο Τανάγρας οικοπέδου ιδιοκτησίας Κωστή Παρασκευής του ∆ηµοσθένη, εµβαδού 237 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση Τρίτα3 ∆ηλεσίου, της ∆.Ε. Σχηµαταρίου και θα χρησιµοποιηθεί ως αύλειος χώρος του ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ηλεσίου. Η ενοικίαση του οικοπέδου θα είναι έως και την λήξη της µίσθωσης του κτιρίου που στεγάζεται το ∆ηµοτικό Σχολείο ∆ηλεσίου. 
Β) Το µίσθωµα ορίζεται στο ποσό των 1.400,00 ευρώ ετησίως. 
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τις παραπέρα ενέργειες


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 243/2014. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους
παρόντες δηµοτικούς συµβούλους. 

Σχηµατάρι, 14-10-2014
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος
Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ