Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Δημοτικού Γραφείου Ενημέρωσης για την Απασχόληση στον Δήμο Τανάγρας
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 19/9-10-2014 πρακτικό
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 234/2014 : «Λήψη απόφασης για την συγκρότηση ∆ηµοτικού
Γραφείου Ενηµέρωσης για την Απασχόληση στον ∆ήµο Τανάγρας» 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εισηγούµενος το 40ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: 
Σύµφωνα µε το άρθρο 85 του Ν. 3463/2006 τα δηµοτικά και κοινοτικά γραφεία
ενηµέρωσης για την απασχόληση είναι συµβουλευτικά και γνωµοδοτικά όργανα που λειτουργούν στο πλαίσιο του ∆ήµου και έχουν ως αποστολή την ανάπτυξη
συµβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, µε στόχο
την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης. 

Συγκροτούνται και λειτουργούν µε απόφαση δηµοτικού συµβουλίου και αποτελούνται από αιρετούς και κατοίκους του οικείου ∆ήµου. Για την εκπλήρωση του σκοπού τους,  συνεργάζονται και συντονίζουν τη δράση τους µε τους µε τα κατά τόπους γραφεία Ο.Α.Ε.∆., τα Κέντρα Επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλους αρµόδιους φορείς, καθώς και µε τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Περιφέρεια του ∆ήµου. 

Λαβών τον λόγο ο εκπρόσωπος της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Θεοδώρου
∆ηµοσθένης , είπε πως όσα γραφεία και να συστήσουµε δεν λύνεται το πρόβληµα, το θέµα της ανεργίας είναι ανεξέλεγκτο και για αυτό θα πρέπει την 1η Νοέµβρη να
συµµετάσχουµε όλοι στην Πανελλαδική απεργία. 
Λαβών τον λόγο ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Σαµουρέλης Χρήστος είπε πως
όντως υπάρχει πρόβληµα µε την ανεργία άλλα και ο ∆ήµος θα πρέπει να κάνει µια
αρχή. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη
του το άρθρο 85 του Ν. 3463/2006 και την προαναφερόµενη εισήγηση. 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την λειτουργία του δηµοτικού γραφείου ενηµέρωσης στον ∆ήµο
Τανάγρας. 

Β) Οι Υπηρεσίες που παρέχει το Γραφείο θα είναι: 
• Εξατοµικευµένη προσέγγιση
 (διάγνωση και καταγραφή των αναγκών του εξυπηρετούµενου) 
• Συµβουλευτική Εργασίας-Ψυχοκοινωνική στήριξη
 (ενδυνάµωση του ατόµου για την αντιµετώπιση των προβληµάτων του και 
 κινητοποίηση του για την ανάληψη ευθυνών και δράσεων) 
• Πληροφόρηση σχετικά µε θέµατα επαγγελµατικού προσανατολισµού
• Ενηµέρωση για ευκαιρίες µεταπτυχιακών σπουδών και µετεκπαίδευση
• Σύνταξη Βιογραφικού Σηµειώµατος και Συνοδευτικής Επιστολής
• Ενηµέρωση για τις Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τοµέα
• Ενηµέρωση για τη διαδικασία συµµετοχής σε διαγωνισµούς του ΑΣΕΠ, που
αφορούν µόνιµο και εποχικό προσωπικό
• Τεχνικές υποστήριξης για τη διαδικασία της Συνέντευξης
• Ενηµέρωση για υπάρχουσες θέσεις εργασίας στον Ιδιωτικό και το ∆ηµόσιο
τοµέα
• Ενηµέρωση για την έκδοση κάρτας ανεργίας
• Ενηµέρωση για προγράµµατα του ΟΑΕ∆
• Ενηµέρωση για επιδοτούµενα σεµινάρια κατάρτισης του ΟΑΕ∆ για ανέργους 
• Πληροφόρηση για παροχές ιατροφαρµακευτικής κάλυψης και περίθαλψης
• Αρχείο αγγελιών και δηµοσιευµάτων στα οποία µπορεί κανείς να ανατρέξει για
αναζήτηση αγγελιών και προκηρύξεων

Β) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Βουγέση Γεώργιο, 
προκειµένου να συγκροτήσει το ∆ηµοτικό Γραφείο Ενηµέρωσης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 234/2014. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους
παρόντες δηµοτικούς συµβούλους. 

Σχηµατάρι, 29-10-2014
Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος


https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/%CE%A975%CE%93%CE%A9%CE%97%CE%92-42%CE%9C/document?inline=true

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Έξω από την Λιβαδειά η φωτιά στην Βοιωτία. Eκκενώθηκε το γηροκομείο.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας