ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Σχηµατάρι 1-10-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                                                          Αριθµ. Πρωτ. : 18884
∆ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                                                         Αριθµ. Απόφασης : 475


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 161 και 167 του Ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.3801/2009.
3. Την παρ. 1 του άρθρου 161 του Ν. 3584/2007 , όπως συµπληρώθηκε από το άρθρο 26 του Ν.4255/2014. 
4. Τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Τανάγρας στον οποίο προβλέπεται θέση Γενικού Γραµµατέα (ΦΕΚ 2232/Β/4-10-2011). 
5. Το γεγονός ότι στον ∆ήµο µας, σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 (ΦΕΚ 715, τ. Β΄ /2002), ο µόνιµος πληθυσµός ανερχόταν σε 22.615 κατοίκους.
6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ∆ήµου Τανάγρας.
7. Την σχετική βεβαίωση της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Τανάγρας όπου 
προβλέπεται η κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την παρούσα απόφαση. 
8. Τα υποβληθέντα από τον κ. Καµπούρη Γεώργιο του Ηλία δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι πληρεί τα γενικά προσόντα πρόσληψης και δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του τα κωλύµατα διορισµού ων άρθρων 11 έως 17 του Ν.3584/2007, ούτε είναι υπάλληλος του ∆ήµου ή συγγενής εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και β΄ βαθµού ως προς τον ∆ήµαρχο. 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Προσλαµβάνουµε τον Καµπούρη Γεώργιο του Ηλία , ∆ιπλωµατούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών, στη θέση του µετακλητού Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου Τανάγρας. 
 Ο ανωτέρω έχει τις αρµοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 161 παρ. 6 (προσθήκη µε την παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.3801 /2009) καθώς και τις αρµοδιότητες που αναφέρονται στον Ο.Ε.Υ του ∆ήµου µας.
  Οι αποδοχές του Γενικού Γραµµατέα καθορίζονται µε την ΚΥΑ 7309/11-2-2011 (ΦΕΚ375/9-3-2011) 

 Ο ∆ήµαρχος µπορεί µε απόφαση του να αναθέτει στον Γενικό Γραµµατέα την υπογραφή µε εντολή του εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηµατικών ενταλµάτων. 
 Ο Γενικός Γραµµατέας απολύεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου, που δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης παύει να ασκεί τα καθήκοντα του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο ∆ήµαρχος απολέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο. 

 Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους 10.000,00 € για την κάλυψη της µισθοδοσίας και 3.000,00 για την κάλυψη εργοδοτικών εισφορών που θα βαρύνουν τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Τανάγρας για το έτος 2014 στον οποίο υπάρχουν εγγεγραµµένες οι αντίστοιχες πιστώσεις στους ΚΑΕ 02.00.6031.03 και 02.00.6053.05. 

 Η παρούσα απόφαση να σταλεί στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας , για να δηµοσιευτεί περίληψη της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας