Απάντηση της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ σε Στάθα Καφαντάρη για την αποκατάσταση ΧΑΔΑ Τανάγρας
 
Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ. - Α.Ε
Διαδημοτική Επιχείρηση Περιβάλλοντος &
Οργάνωσης Διαχείρισης Απορριμμάτων Θήβας
Ανώνυμη Εταιρεία Ο.T.A.
                                    Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν


Θήβα, 31 Ιουλίου 2014

Αριθ. Πρωτ.: -1214-

Ταχ. Δ/νση:
Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου 2200 Θήβα


Τηλέφωνα:
22620-80821
Fax:
22620-89627
Προς:
Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ
κα Χαρά Καφαντάρη
κο Γιάννη Σταθά
E – mail:
info@depodath.gr
Webpage:
www.depodath.grΘέμα : Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Τανάγρας
Αξιότιμοι
Κυρία & Κύριε
Βουλευτές

Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα, το οποίο αφορά ερώτησή σας για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Τανάγρας θα ήθελα να σας ενημερώσω με τα παρακάτω:
Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ είναι ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας (Δ.Ε) Ν. Βοιωτίας και σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007 έχει την αρμοδιότητα της προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, αξιοποίησης και διάθεσης των αστικών στερεών αποβλήτων.
Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ λειτουργεί τον ΧΥΤΑ Θήβας και έχει δρομολογήσει σειρά δράσεων για την μείωση του όγκου των αστικών στερεών αποβλήτων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή (Οδηγία ΕΚ/98/2008) και την Ελληνική (Ν. 4042/2012) νομοθεσία.
Στα πλαίσια της χρηματοδότησης και αποκατάστασης των ΧΑΔΑ από το ΥΠΕΚΑ, οι Δήμοι Θηβαίων & Τανάγρας, με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και αντίστοιχη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ, ανέθεσαν στην τελευταία την διαδικασία υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση και αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, των 2 προαναφερόμενων Δήμων.
Η ανάθεση αφορά συνολικά 7 ΧΑΔΑ, 3 του Δήμου Θηβαίων και 4 του Δήμου Τανάγρας.
Σημειώνεται ότι και οι 7 ΧΑΔΑ είναι ανενεργοί από την 1η Απριλίου 2009, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΧΥΤΑ Θήβας.
Η ανάθεση της αποκατάστασης των 7 ΧΑΔΑ προς την Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ, η οποία σύμφωνα με τον νόμο έχει αυτήν την δυνατότητα και διαθέτει την Διαχειριστική Επάρκεια, έγινε προκειμένου να υπάρχει εξοικονόμηση δυνάμεων και ενιαία αντιμετώπιση για το ίδιο αντικείμενο. (απασχόληση μιας Υπηρεσίας αντί των 2 Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων)
Στην συγκεκριμένη περίπτωση Κύριος του έργου, δηλαδή ο ιδιοκτήτης είναι οι Δήμοι Θηβαίων & Τανάγρας και Φορέας Υλοποίησης του έργου, δηλαδή αυτός που θα το εκτελέσει, η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ.
Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ, σε εφαρμογή των προαναφερόμενων αποφάσεων, προχώρησε στην υποβολή πρότασης, ένταξης των έργων καθώς και στην έκδοση της απαιτούμενης περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Οι σχετικές μελέτες έτυχαν των εγκρίσεων του ΥΠΕΚΑ.
Στην συνέχεια προχώρησε στην διενέργεια του διαγωνισμού, όπου επελέγη ο ανάδοχος των έργων αποκατάστασης των 7 ΧΑΔΑ.
Στις 20/02/2014 (αριθ. πρωτ. 228) λαμβάνουμε επιστολή από φορείς και πολίτες της περιοχής της ανατολικής Βοιωτίας (η επιστολή στάλθηκε προς τον Δήμο Τανάγρας και κοινοποιήθηκε στην Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ και το ΥΠΕΚΑ), όπου τίθενται ερωτήματα ως προς τον τρόπο αποκατάστασης των ΧΑΔΑ Οινοφύτων & Σχηματαρίου.
Στην ίδια επιστολή ζητείται να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να τεκμηριωθεί επαρκώς το ποιοτικό και ποσοτικό περιεχόμενο των ΧΑΔΑ, πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία αποκατάστασης.
Σε περίπτωση δε που αποδειχθεί πως οι ΧΑΔΑ περιέχουν επικίνδυνα απόβλητα να ενεργοποιηθούν οι σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ 13588/725/2006.  
Για το ίδιο θέμα είχε προηγηθεί ερώτηση 3 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, κας Χαρά Καφαντάρη, κ. Γιάννη Σταθά & κ. Βαγγέλη Αποστόλου, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής με θέμα, «Ανεπαρκείς και στερούμενες τεκμηρίωσης οι εκτιμήσεις για το είδος των αποβλήτων που καταλήγουν σε ΧΑΔΑ του Δήμου Τανάγρας» – Φόβοι για επιλογή αναποτελεσματικής μεθόδου αποκατάστασης.
Στις 25 Φεβρουαρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ, σε έκτακτη συνεδρίασή του (1ο θέμα), αποφασίζει ομόφωνα (απόφαση Νο 35/25.02.2014) όπως σταλεί επιστολή προς το ΥΠΕΚΑ και πιο συγκεκριμένα στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη», η οποία χρηματοδοτεί το έργο και ζητά ενημέρωση για την αντιμετώπιση του θέματος. (επιστολή αριθ. πρωτ. 280/28.02.2014)
Παράλληλα ζητά από τον εργολάβο αποκατάστασης του έργου να αναστείλει προσωρινά τις εργασίες αποκατάστασης, έως ότου λάβουμε σχετικές οδηγίες από την αρμόδια αρχή. (επιστολή αριθ. πρωτ. 285/04.03.2014)
Επιπλέον με το έγγραφό μας αριθ. πρωτ. 302/05.03.2014, ενημερώνουμε τον Κύριο του έργου, δηλαδή τον Δήμο Τανάγρας, για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ, κοινοποιώντας την απόφαση, την επιστολή προς το ΥΠΕΚΑ καθώς και την επιστολή προς την ανάδοχο εταιρία.
Στις 28/03/2014 (αριθ. πρωτ. 430) λαμβάνουμε γνώση της απάντησης του ΥΠΕΚΑ στην ερώτηση των 3 Βουλευτών και σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με το ΥΠΕΚΑ ζητούμε απάντηση στο έγγραφό μας από 28/02/2014.
Στις 23/04/2014 με το υπ΄αριθ. οικ. 124816 έγγραφο  και θέμα «Προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ΔΕΕ για την υπόθεση των ΧΑΔΑ», το ΥΠΕΚΑ ζητά κατεπειγόντως ενημέρωση για την πορεία αποκατάστασης των ΧΑΔΑ μέχρι τις 30/04/2014, προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης και να αποφευχθούν τα επικείμενα πρόστιμα από της Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στις 30/04/2014 (αριθ. πρωτ. 597) η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ στέλνει επιστολή προς το ΥΠΕΚΑ (απάντηση στο έγγραφό της από 23/04/2014), όπου αποτυπώνει την πορεία των εργασιών αποκατάστασης των 5 ΧΑΔΑ ενώ επαναφέρει το ζήτημα των 2 ΧΑΔΑ (Οινοφύτων & Σχηματαρίου), θυμίζοντας ότι αναμένει την απάντηση για τον τρόπο αντιμετώπισης.
Στην 17/06/2014, μετά από αίτημα της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ, πραγματοποιείται συνάντηση στο ΥΠΕΚΑ, όπου παρευρέθηκαν ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας του ΕΠΠΕΡΡΑ, στέλεχος της Μονάδας Β’ Διαχείρισης και παρακολούθησης, ο απερχόμενος Δήμαρχος Τανάγρας, ο νέος Δήμαρχος Τανάγρας, ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΠΟΔΑΘ, οι δύο επιβλέποντες μηχανικοί του έργου από τη Τεχνική Υπηρεσία του Φο.Δ.Σ.Α καθώς και εκπρόσωπος από την μελετητική εταιρεία ΕΠΕΜ, η οποία είχε συντάξει τις σχετικές μελέτες,  προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τον τρόπο αποκατάστασης των 2 ΧΑΔΑ.
Οι αρμόδιοι από το ΥΠΕΚΑ μας ενημέρωσαν ότι σχετικά με τα ερωτήματα που έχουν προκύψει τόσο από την επιστολή φορέων & πολιτών καθώς και του ερωτήματος Βουλευτών, για τον τρόπο αποκατάστασης των 2 ΧΑΔΑ, η θέση τους είναι να προχωρήσει η αποκατάσταση όπως προβλέπεται στην μελέτη.
Με την θέση αυτή συμφώνησαν και οι Δήμαρχοι Τανάγρας.
Παράλληλα τόνισαν ότι στις 3 Ιουνίου 2014 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε την οριστική καταδίκη της χώρας για τους μη αποκατεστημένους ΧΑΔΑ και από το Σεπτέμβριο του 2014 τα δυσβάσταχτα πρόστιμα για τους μη αποκατεστημένους ΧΑΔΑ θα βαρύνουν τους Δήμους.
Στις 18/06/2014 συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ, με θέμα «Λήψη απόφασης για  την ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης των ΧΑΔΑ» λαμβάνοντας υπόψη την θέση τόσο του ΥΠΕΚΑ όσο και του Δήμου Τανάγρας, αποφασίζει την συνέχιση των εργασιών αποκατάστασης των 2 ΧΑΔΑ (Οινοφύτων & Σχηματαρίου), όπως προβλέπεται στην μελέτη.
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην απόφαση για τον ΧΑΔΑ Σχηματαρίου, όπου η αποκατάσταση αποφασίζεται να προχωρήσει, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Θηβών και σύμφωνα με την περιβαλλοντική μελέτη, λόγω δενδροφύτευσης που έχει ήδη πραγματοποιήσει το Δασαρχείο (αριθ. απόφασης 108/18.06.2014).
Στις 20/06/2014 (αριθ. πρωτ. 990) στέλνεται επιστολή προς την ανάδοχο εταιρία για συνέχιση των εργασιών αποκατάστασης.
Συνοψίζοντας, η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ έχοντας εντολή από τον κύριο του έργου, δηλαδή τον Δήμο Τανάγρας προχώρησε στις προαναφερόμενες διαδικασίες, όπως προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.
Όταν εγέρθηκε ζήτημα από την επιστολή των πολιτών και φορέων, απευθύνθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ για διευκρίνιση του θέματος.
Μέχρι σήμερα η μοναδική και έγγραφη εντολή που υπάρχει προς τον Φο.Δ.Σ.Α είναι αυτή του κύριου του έργου, δηλαδή του Δήμου Τανάγρας, για αποκατάσταση των 4 ΧΑΔΑ. 
Κυρία Καφαντάρη
Κύριε Σταθά
Εκτιμώ ότι πλέον έχετε μια σφαιρική εικόνα, η οποία σας επιτρέπει να σχηματίσετε άποψη για το συγκεκριμένο θέμα.
Επειδή όμως στην επιστολή σας θίγεται ένα μείζον ζήτημα της περιοχής μας, αυτό των βιομηχανικών (επικινδύνων & μη βιομηχανικών στερεών αποβλήτων) και επειδή όπως είναι γνωστό στην περιοχή δεν υπάρχει σύστημα διαχείρισης για καμία από τις προαναφερόμενες κατηγορίες, με ότι αυτό συνεπάγεται για την Δημόσια υγεία και το περιβάλλον, θέλω να σας ενημερώσω ότι ο Φο.Δ.Σ.Α, παρόλο που δεν έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης αυτών των κατηγοριών αποβλήτων έχει κατ΄ επανάληψη πάρει πρωτοβουλίες προκειμένου να δοθεί λύση.
Η Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ δραστηριοποιείται λοιπόν σε μια περιοχή με έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα, διαχειριζόμενη ένα σύνθετο έργο ενώ παράλληλα έχει δρομολογήσει όλες εκείνες τις δράσεις προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που τίθενται από την Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία.
Είναι γνωστό ότι έχει διασφαλίσει δημόσια χρηματοδότηση για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων με προδιαλογή στην πηγή, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου προκρίνονται τα ΣΔΙΤ.
Η ορθή λειτουργία του ΧΥΤΑ καθώς και η Περιφερειακή αλλά Πανελλήνια αποδοχή του Φο.Δ.Σ.Α για την περιβαλλοντική του δράση, την στιγμή μάλιστα που όλοι μας γνωρίζουμε τα προβλήματα που βιώνουν άλλες περιοχές για την επίλυση του ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων, είναι μια κατάκτηση της περιοχής μας, την οποία όλοι θα πρέπει να διαφυλάξουμε.
Υπ΄ αυτήν την έννοια είναι άδικο να εγκαλείται ο Φο.Δ.Σ.Α, μη έχοντας την αρμοδιότητα και την ευθύνη, για το συγκεκριμένο θέμα.
Μια πρωτογενής ενημέρωση εκτιμούμε ότι θα συνέβαλλε θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση και θα είμαστε στην διάθεσή σας, όποτε το επιθυμείτε.
Κλείνοντας θα ήθελα να διευκρινισθεί, επειδή στην ανακοίνωσή σας αναφέρεστε και στον ΧΑΔΑ της Δημοτικής Ενότητας Τανάγρας, εάν τίθεται υπό αίρεση και η αποκατάσταση και αυτού του ΧΑΔΑ, εκτός των ΧΑΔΑ Οινοφύτων & Σχηματαρίου.
    Με εκτίμηση
   Ο Πρόεδρος


Σπυρίδων Νικολάου
Δήμαρχος Θηβαίων
Συνημμένα :
1.      Αποφάσεις ΔΣ  της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ υπ αριθμ 35, 108 & 119/2014
2.      Επιστολή φορέων & πολιτών του Δήμου Τανάγρας (απ 228/20.2.14)
3.      Ερώτηση 3 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
4.      Έγγραφο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ προς το ΥΠΕΚΑ (απ 280/28.2.2014)
5.      Έγγραφο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ προς την ανάδοχο εταιρία (απ 285/4.3.2014)
6.      Έγγραφο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ προς τον Δήμο Τανάγρας (απ 302/5.3.2014)
7.      Απάντηση του ΥΠΕΚΑ στην ερώτηση των 3 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (απ 430/28.3.2014)
8.      Έγγραφο του ΥΠΕΚΑ για τους ΧΑΔΑ (απ 552/23.4.2014)
9.      Έγγραφο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ προς το ΥΠΕΚΑ για τους ΧΑΔΑ (απ 597/30.4.2014)
10.  Έγγραφο της Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Θ προς την ανάδοχο εταιρία (απ 990/20.6.2014)
11.  Ερώτηση 2 Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

12.  Απάντηση στην ερώτηση των Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ( απ 1214/31.7.2014)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας