Συντήρηση και διακοπή λειτουργίας παιδικών χαρών στην Πλατεία Δηλεσίου , Κλειδί και Οινόφυτα
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ: 349 
Από το πρακτικό 18ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Τανάγρας. 
 Περίληψη 
«Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση 
πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6262.04 με τίτλο: «Συντήρηση παιδικών 
χαρών Δ.Ε. Οινοφύτων». 

Στο Σχηματάρι την 10η 
IOYNIOΥ 2014, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00 
μ.μ., στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, 
ύστερα από την αριθμ. 11145/6-6-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 
(Αντιδημάρχου Τανάγρας). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο επτά μελών 
παρόντα ήταν πέντε μέλη: 

 Παρόντες                                                                         Απόντες 
1.- Κανέλλος Αντώνιος (Πρόεδρος)            1.- Αρκούδας Βασίλειος 
2.- Αναστασίου Ιωάννης                                 2.- Βλάχος Βασίλειος 
3.- Γκίνης Ιωάννης 
4.- Μπλάνας Χρήστος 
5.- Χρήστου Γεώργιος 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πίκου Ευαγγελία, υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούμενος το (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε 
στην Οικονομική Επιτροπή ότι: 
Σύμφωνα με την από 27/5/2014 τεχνική έκθεση που συνέταξε η τεχνική 
υπηρεσία, ο Δήμος μας υποχρεούται να προβεί στην εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης παιδικών χαρών στη Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας. 
Οι εργασίες που θα πρέπει να γίνου άμεσα αναφέρονται αναλυτικά 
παρακάτω: 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ 
Λειτουργούν 3 παιδικές χαρές στα Οινόφυτα α. παιδική χαρά στην οδό 
«Πύργου» β. παιδική χαρά στο περιβαλλοντικό πάρκο γ. παιδική χαρά στην 
οδό «Καλής Θελήσεως» 
Καμία δεν πληρεί την ΚΥΑ 28492/2009 (ΦΕΚ Β ΄931). 
α. παιδική χαρά στην οδό «ΠΥΡΓΟΥ» 
Σε αυτήν θα πρέπει να γίνει : 
· καθαρισμός του χώρου, 
· συμπλήρωση υλικού δαπέδου και διαμόρφωσή του, 
· αφαίρεση εξοπλισμού λόγω επικινδυνότητας (παγκάκι, ελατήρια, μύλος, 
τραμπάλα, θέσεις κούνιας, τμήμα από τρενάκι), 
· στερέωση υφισταμένων οργάνων παιδικής χαράς για την ασφαλή 
λειτουργία τους, 
 11308/11-6-2014  
· αντικατάσταση σκάφης τσουλήθρας και προσαρμογή της νέας στο
υφιστάμενο πολυόργανο, 
· αντικατάσταση σκάφης τσουλήθρας και προσαρμογή της νέας στην 
υφιστάμενη τσουλήθρα, 
· αντικατάσταση θέσεων κούνιας (νηπίων και παίδων), 
· συντήρηση των όλων των υφισταμένων μεταλλικών και ξύλινων 
στοιχείων των παιδικών οργάνων, που θα παραμείνουν, και 
χρωματισμός τους, 
· τοποθέτηση βρύσης, 
· απομάκρυνση άχρηστων υλικών καθαίρεσης και αποκατάσταση του 
χώρου, 
· επέκταση περίφραξης και επιδιόρθωση της πόρτας εισόδου. 

β. παιδική χαρά στο περιβαλλοντικό πάρκο 
 Σε αυτήν θα πρέπει να γίνει : 
· καθαρισμός του χώρου και συντήρηση πρασίνου, 
· επιδιόρθωση υλικού δαπέδου και εγκιβωτισμό του, 
· αφαίρεση εξοπλισμού λόγω επικινδυνότητας (θέσεις κούνιας), 
· στερέωση υφισταμένων οργάνων παιδικής χαράς για την ασφαλή 
λειτουργία τους, 
· αντικατάσταση κλίμακας και προσαρμογή της νέας στο υφιστάμενο 
πολυόργανο 
· συντήρηση των υφισταμένων μεταλλικών και ξύλινων στοιχείων των 
παιδικών οργάνων, που θα παραμείνουν, και χρωματισμός τους, 
· τοποθέτηση βρύσης, 
· επιδιόρθωση περίφραξης και πόρτας εισόδου, 
· απομάκρυνση άχρηστων υλικών καθαίρεσης και αποκατάσταση του 
χώρου, 
· τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας. 

γ.δ. παιδική χαρά στην οδό «Καλής Θελήσεως» και στις εργατικές κατοικίες 
Σε αυτήν θα πρέπει να γίνει : 
· Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς, 
· καθαρισμός του χώρου από τις καθαιρέσεις των οργάνων και των 
βάσεών τους, 
· απομάκρυνση ακατάλληλων υλικών και αποκατάσταση του δαπέδου και 
του χώρου 
προκειμένου να διακοπεί η λειτουργία τους. 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΛΕΙΔΙΟΥ 
Λειτουργεί 1 παιδική χαρά εντός της αυλής του Δημοτικού Σχολείου το οποίο 
κατά την παρούσα φάση δεν λειτουργεί. 
Η ανωτέρω παιδική χαρά δεν πληρεί την ΚΥΑ 28492/2009 (ΦΕΚ Β ΄931). 
· Αποξήλωση όλων των οργάνων της παιδικής χαράς, 
· καθαρισμός του χώρου από τις καθαιρέσεις των οργάνων και των 
βάσεών τους, 
· απομάκρυνση ακατάλληλων υλικών και αποκατάσταση του δαπέδου και 
του χώρου 
προκειμένου να διακοπεί η λειτουργία της. 

  
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΗΛΕΣΙΟΥ
Λειτουργεί μια παιδική χαρά δίπλα στην κεντρική πλατεία του οικισμού η 
οποία δεν πληρεί την ΚΥΑ 28492/2009 (ΦΕΚ Β ΄931). Σε αυτήν θα πρέπει 
να γίνει : 
· καθαρισμός του χώρου, 
· αφαίρεση εξοπλισμού λόγω επικινδυνότητας (παγκάκι, ελατήρια, θέσεις 
κούνιας), 
· στερέωση υφισταμένων οργάνων παιδικής χαράς για την ασφαλή 
λειτουργία τους, 
· συντήρηση των υφισταμένων μεταλλικών και ξύλινων στοιχείων των 
παιδικών οργάνων, που θα παραμείνουν, και χρωματισμός τους, 
· αντικατάσταση σκάφης τσουλήθρας και προσαρμογή της νέας στο 
υφιστάμενο πολυόργανο, 
· αντικατάσταση θέσεων κούνιας (νηπίων και παίδων), 
· τοποθέτηση βρύσης, 
· επιδιόρθωση, συντήρηση και χρωματισμός της υφιστάμενης περίφραξης 
και τοποθέτηση πόρτας εισόδου, 
· απομάκρυνση άχρηστων υλικών καθαίρεσης και αποκατάσταση του 
χώρου, 
· τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας. 

Όλες οι εργασίες και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα 
με τις ανωτέρω αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών. Με το πέρας των 
εργασιών ο Δήμος θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
προκειμένου οι παιδικές χαρές της Δ.Ε. Οινοφύτων να λάβουν πιστοποιητικό 
καταλληλότητας και λειτουργίας του χώρου. 
Το κόστος των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 
€ συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α. 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, περ. δ, του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010), στις αρμοδιότητες της οικονομικής 
επιτροπής ανήκει η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού. 
Στον Κ.Α. 02.15.6262.04 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου 
Τανάγρας έχει εγγραφεί συνολική πίστωση ποσού 15.000,00 €. Η διαθέσιμη 
πίστωση που υπάρχει ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € προορισμένη για 
συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Οινοφύτων. 

Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την: 
Έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 €, σε 
βάρος του Κ.Α. 02.15.6262.04 με τίτλο: «Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. 
Οινοφύτων». 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού 
έλαβε υπ’ όψη: 
1. Την εισήγηση του Προέδρου 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. δ, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 
87Α/7-6-2010) 
3. Τις διατάξεις της παρ. 13, του άρθρου 20, του Ν. 3731/2008 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 
5. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006. 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 83, του Ν. 2362/1995  
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (Φ.Ε.Κ. 1291/11-08-
2010 Β΄) απόφαση του Υπ. Οικονομικών 
8. Την αριθμ. 28492/2009 (ΦΕΚ Β΄ 931) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών «Καθορισμός των προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών 
για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και 
Κοινοτήτων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 15693/2013 (ΦΕΚ 
Β΄1096) & 18239/2014 (ΦΕΚ Β΄1096) αποφάσεις του Υπουργού 
Εσωτερικών. 
9. Την από 27/5/2014 τεχνική έκθεση με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
10. Την διαθέσιμη πίστωση ποσού 15.000,00 €, που έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 
02.15.6262.04 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας 
οικονομικού έτους 2014, για συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. Οινοφύτων. 
11. Την υπ’ αριθμ. 314/2014 Δέσμευση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α 
1. Εγκρίνει την αριθμ. 314/2014 δέσμευση ανάληψης υποχρέωσης. 
2. Εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 15.000,00 €, σε βάρος του 
Κ.Α. 02.15.6262.04 με τίτλο: «Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Ε. 
Οινοφύτων» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού 
έτους 2014. 
3. Διευκρινίζεται ότι όλες οι διαδικασίες της εν λόγω εργασίας θα γίνουν με 
τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 και της παρ. 13, του άρθρου 20,του Ν. 
3731/2008. 
4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 349/2014 

Το πρακτικό αυτό υπογράφουν οι εξής: 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 


https://diavgeia.gov.gr/decision/view/76%CE%97%CE%99%CE%A9%CE%97%CE%92-7%CE%A45

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας