Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας εντός οικιστικής περιοχής στο ∆ήλεσι

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εισηγούµενος το µοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε πως το θέµα έρχεται σε έκτακτη συνεδρίαση, έπειτα από καταγγελίες που δεχτήκαµε και υπογραφές των κατοίκων για την εγκατάσταση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας, COSMOTE, εντός της οικιστικής περιοχής και θα πρέπει άµεσα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί προκειµένου να προστατευθεί η υγεία των 
κατοίκων. 

Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στον κ. Μπάκα Κωνσταντίνο, ο οποίος ενηµέρωσε το ∆ηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε την αναβάθµιση της υπάρχουσας κεραίας κινητής τηλεφωνίας COSMOTE, µε την οποία ανησυχήσαµε µε τις εργασίες που γινόντουσαν και όταν τέθηκε σε λειτουργία προβήκαµε σε µετρήσεις οι οποίες έδειξαν πως τα όρια είναι πολύ υψηλά σε σχέση µε τα προβλεπόµενα για την οικιστική περιοχή.
 Για τον λόγο αυτό ενηµερώσαµε τους κατοίκους και τον ∆ήµο και ζητήσαµε από την Τεχνική Υπηρεσία να µας γνωρίσει αν υπάρχει σχετική άδεια. 
Η τεχνική υπηρεσία µας ενηµέρωσε ότι όσον αφορά τον χώρο εγκατάστασης της κεραίας υπάρχει άδεια από την πολεοδοµία ενώ για την επέκταση η εταιρεία δεν έχει προβεί σε καµία ενέργεια. 
Συνεχίζοντας ο κ. Μπάκας είπε πως αυτό θα πρέπει να µας προβληµατίσει και αν δεν λάβουµε σήµερα τα απαραίτητα µέτρα θα το βρούµε µπροστά µας, γιατί αυτό πιστεύω ήταν η αρχή και θα εγκατασταθούν σε όλα τα δηµοτικά διαµερίσµατα τέτοιες κεραίες που θα είναι επιβλαβείς για την υγεία των κατοίκων, λόγω τις ακτινοβολίας που εκπέµπουν. 

Λαβών τον λόγο ο επικεφαλής της ελλάσονος αντιπολίτευσης κ. Μαυράκης Λάζαρος συµφώνησε µε τον κ. Μπάκα και είπε πως πρόκετε να ένα πολύ σοβαρό θέµα και γ’ αυτό είχαµε την ανησυχία όλων των κατοίκων.
 Ο ∆ήµος θα πρέπει να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες προκειµένου να σταµατήσουµε την τοποθέτηση τέτοιων κεραιών εντός της οικιστικής περιοχής 
και θα πρέπει επίσης η Τεχνική Υπηρεσία να αναζητήσει αν έχουν δοθεί τέτοιες άδειες και στα άλλα δηµοτικά διαµερίσµατα, γιατί δεν µας αφορά µόνο η υγεία των κατοίκων του ∆ηλεσίου αλλά όλου του ∆ήµου Τανάγρας. 

Λαβών τον λόγο ο κ. ∆ήµαρχος συµφώνησε µε τον κ. Μπάκα και τον κ. Μαυράκη και είπε πως θα πρέπει σε θέµατα υγείας των κατοίκων να µην δείξουµε καµία ανοχή. 
Συνεχίζοντας πρότεινε να βγει ψήφισµα από τον ∆ηµοτικό συµβούλιο, µε το οποίο
 1) να καταγγείλουµε την αυθαίρετη τοποθέτηση της κεραίας από την COSMOTE,        στην Πολεοδοµία και την Αρχαιολογία, 
2) Να καλέσουµε εκπροσώπους από το διαπιστευµένο κέντρο εθνικών ερευνών 
    «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», να κάνει µετρήσεις και 
3) Ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου να ενηµερωθεί και να προβεί σε ασφαλιστικά µέτρα, προκειµένου να σταµατήσει η επέκταση της κεραίας και σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί µε τις µετρήσεις ότι υπάρχει πρόβληµα µε την λειτουργία της ήδη υπάρχουσας κεραίας, να ξηλωθεί όλη η κεραία. 

Λαβών τον λόγο η κ. Κακάλια Ευαγγελία, συµφώνησε µε τους κ. Μπάκα, Μαυράκη και τον κ. ∆ήµαρχο και είπε πως πρωτίστως θα πρέπει να προστατεύσουµε την υγεία των κατοίκων. 

Λαβών τον λόγο ο κ. Περγάλιας Βασίλειος, συµφώνησε µε όλα όσα είπαν οι 
προηγούµενοι και είπε πως το πρώτο µέληµα µας είναι η υγεία των κατοίκων και θα πρέπει να προβούµε άµεσα σε ενέργειες. 

Με τους ανωτέρω συµφώνησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Βουγέσης Γεώργιος, κ. Χρήστου Χρήστος και κ. Γκίνης Ιωάννης και ο Πρόεδρος ανέγνωσε ψήφισµα του επικεφαλή της ελλάσονος αντιπολίτευσης κ. Ξένου Ευάγγελου. 

Στην συνέχεια δόθηκε ο λόγος σε φορείς και κατοίκους του ∆ήµου που παρευρίσκονται στην συνεδρίαση και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω και µετά από 
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών του, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1) Να καταγγείλει την αυθαίρετη τοποθέτηση της κεραίας από την COSMOTE, στην Πολεοδοµία και την Αρχαιολογία. 

2) Να καλέσει εκπροσώπους από το διαπιστευµένο κέντρο εθνικών ερευνών «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», να κάνει µετρήσεις. 

3) Ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου να ενηµερωθεί και να προβεί σε ασφαλιστικά µέτρα, προκειµένου να σταµατήσει η επέκταση της κεραίας και σε περίπτωση που διαπιστωθεί µε τις µετρήσεις ότι υπάρχει πρόβληµα µε την λειτουργία της ήδη υπάρχουσας κεραίας, να ξηλωθεί όλη η κεραία και 

4) Η Τεχνική Υπηρεσία να εξετάσει εάν έχουν εκδοθεί άδειες και σε άλλα δηµοτικά διαµερίσµατα για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας και να επικοινωνήσει µε το κέντρο εθνικών ερευνών «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για τις ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθήσουµε. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 111/2014 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τους παρόντες 
δηµοτικούς συµβούλους 

Σχηµατάρι, 29/5/2014 

Ο Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Στέρπης Γεώργιος

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%A5%CE%9E%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%995%CE%9D

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας