19 προσλήψεις στο δήμο Τανάγρας
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 
Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 δίμηνης διάρκειας 


Ο Δήμαρχος Τανάγρας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2738/99 καθώς και αυτές της παρ. 5 του
άρθρου 6 του Ν. 3146/2003, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ.
33/27.12.2006 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 280Α/28.12.2006).
2. Το άρθρο 170, 206 και 212 του Ν. 3584/2007
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ Α/234/28-12-2009), σύμφωνα
με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συμβάσεις
δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.
4. Την υπ’ αριθμ. 108/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας ανακοίνωσης) περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση δυο (2) μηνών,
για την κάλυψη έκτακτων αναγκών.
5. Την με Α.Π. 4538/91160/22.05.2014 Απόφαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια
της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δυο (2) μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12)
μηνών, συνολικού αριθμού δεκαεννέα (19) ατόμων για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας
Καθαριότητας για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, τριών (03) ΔΕ29 – Οδηγών
Αυτοκινήτων, δέκα (10) ΥΕ16 – Εργάτες Καθαριότητας και έξι (06) Ναυαγοσώστες.

(3) Έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των νομών της Χώρας (Γ’ βαθμός εντοπιότητας)

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
2. Να έχουν την Υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων
της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική
συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση, του κατά το άρθρο 47
παρ. 1 του Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.
Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την
προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν
αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6)

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν , τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Για την απόδειξη της εντοπιότητας , Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για
τους έγγαμους) ή πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους) πρόσφατης έκδοσης .
3. Για την απόδειξη του χρόνου συνεχόμενης ανεργίας, απαιτείται η υποβολή πρόσφατης
βεβαίωσης ανεργίας του ΟΑΕΔ.
4. Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του τίτλου σπουδών όπου απαιτείται. Σε περίπτωση πτυχίου
ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού
5. Για την απόδειξη της εμπειρίας βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να
προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην
οποία να δηλώνεται ο χρόνος και η ειδικότητα απασχόλησης. Οι μισθωτοί του Δημόσιου τομέα
μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση
του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο
(12μηνο) από την τελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια
υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού
υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν
απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια
της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
7. Υπεύθυνη δήλωση κατά το Ν. 1599/1986 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που
προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 και ότι δεν
έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα:
α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση
(κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος , καθ υποτροπή συκοφαντική 
δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
β) ότι μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή 
πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. 
γ) ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο 
διαρκεί η στέρηση αυτή. 
δ) ότι δεν τελούν υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και 
υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 
8. Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ΄ κατηγορίας ή 
άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των 
αιτήσεων, όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης. 
 
 
Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλον αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, Παμμ. 
Ταξιαρχών 1 , Σχηματάρι και ειδικότερα στο γραφείο πρωτοκόλλου, αρμόδια κ. Κλητηρινού Αγγελική, 
εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα ανάρτησής της παρούσας 
στο χώρο ανακοινώσεων των Δημοτικών Καταστημάτων (δηλ. από 27-05-2014 μέχρι και 01-06-2014). 
 
Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων των Δημοτικών 
Καταστημάτων του Δήμου Τανάγρας συντασσόμενου κατ’ άρθρο 32 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 (όπως 
ισχύει), πρακτικού ανάρτησης. 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥhttp://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%99%CE%A9%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%9C4%CE%A4

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!