ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Αριθµ. 10 / 21 – 3 - 2014 πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 


Απόφαση 104/2014: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της µελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ


Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, έδωσε τον λόγο στον προϊστάµενο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Γκίκα ∆ηµήτριο ο οποίος είπε τα εξής: 
 Με την υπ΄αριθµ. 1607/22-01-2014 εντολή του ∆ηµάρχου κ .Ευάγγελου Γεωργίου  συντάχθηκε µελέτη µε αριθµό 01/2014 και τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ» από την Τεχνική Υπηρεσία προϋπολογισµού 260.000,00€ µε Φ.Π.Α. 23 %. 
 Σκοπός της µελέτης είναι η ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στο κέντρο του οικισµού  Σχηµαταρίου προκειµένου να επιτευχθεί συνολική αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση. Οι εργασίες που θα γίνουν αναφέρονται αναλυτικά στην συνηµµένη τεχνική περιγραφή της µελέτης, στον προϋπολογισµό και στο τιµολόγιο της. 
 Η ανάπλαση του κέντρου περιλαµβάνει: 
• Την διαµόρφωση ενός ∆ηµοτικού χώρου στο Ο.Τ.148 µε αριθµό 02 και 03. Το οικόπεδο είναι ιδιοκτησίας ∆ήµου Τανάγρας και βρίσκεται στο κέντρο του οικισµού σε µια πυκνοδοµηµένη περιοχή. Στον χώρο αυτό θα γίνει διαµόρφωση 850,00τ.µ. µε την κατασκευή παρτεριών για φύτευση, θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων και χώρους για ξεκούραση (καθιστικά – πέργκολα). 
• Την ανάπλαση σε κεντρικούς δρόµους, ΟΙ∆ΙΠΟ∆ΟΣ – ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ – ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ανάµεσα ΟΤ 142 – ΟΤ 143) και της µικρής οδού νότια της Παιδικής Χαράς που βρίσκεται στην πλατεία του οικισµού Σχηµαταρίου, µε την πλακόστρωσή τους µε πέτρες  ακανόνιστης κοπής. Πιο συγκεκριµένα θα κατασκευαστεί οδόστρωµα µε πέτρες και  κυβόλιθους παλαιωµένης µορφής, 1160,00 τ.µ. περίπου, και θα κατασκευαστούν  πεζοδρόµια προκειµένου να γίνουν συναρµογές µε τα ήδη υπάρχοντα καθώς και  νησίδες για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και των πεζών. Θα γίνει  αρµολόγηµα στους αρµούς των λιθόστρωτων οδών που διέρχονται πέριξ του ∆ηµοτικού  Καταστήµατος. Επίσης θα κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων υδάτων  συνολικού µήκους 100,00 µ. στην οδό Ιερού λόχου και Νικηταρά και σύνδεσή του µε το υφιστάµενο. 
 Η δαπάνη που απαιτείται είναι 211.382,11Ευρώ χωρίς ΦΠΑ ενώ µε ΦΠΑ 260.000,00 Ευρώ, και υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου για το έτος 2014 στον κωδικό 02.30.7332.12 και θα αντιµετωπιστεί από πιστώσεις του ΣΑΤΑ. 
Το έργο προτείνεται να εκτελεστεί µε ανοιχτό διαγωνισµό κατά το σύστηµα µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης – άρθρο 6 του N. 3669/08. 
 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Συµβούλων την σχετική µελέτη. 
 Και κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά µε το θέµα. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση αυτή, την µελέτη του έργου, τις ανάγκες και τα συµφέροντα του ∆ήµου, µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών του, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την υπ΄αρ. 1/2014 του έργου µε τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ» προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης 260.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 23%, και θα αντιµετωπιστεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ . 
.Β. Το έργο θα εκτελεστεί µε ανοιχτό διαγωνισµό κατά το σύστηµα µε επί µέρους ποσοστά 
έκπτωσης – άρθρο 6 του N. 3669/08 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 104/2014 


https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6319751251358675354#editor/target=post;postID=543664931688385711

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Σύλληψη στο Σχηματάρι για παραβίαση του Κ.Ο.Κ.

Φοβερό τροχαίο με νεκρούς και τραυματίες στην Εγνατία

Αύξηση-ρεκόρ κατά 15% στα τιμολόγια της ΔΕΗ