«Λήψη απόφασης για την έγκριση της µελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5*5 ΣΤΟ ∆ΗΛΕΣΙ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Αριθµ. 10 / 21 – 3 - 2014 πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 


Απόφαση 86/2014: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της µελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5*5 ΣΤΟ ∆ΗΛΕΣΙ»


Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εισηγούµενος το 12ο  θέµα της ηµερήσιας  διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της Τεχνικής Υπηρεσίας, ο οποίος είπε τα εξής: 

Με την υπ΄αριθµ. 3138/13-2-2014 εντολή του ∆ηµάρχου κ .Ευάγγελου Γεωργίου 
συντάχθηκε η αριθµ. 8/14 µελέτη για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5*5 ΣΤΟ ∆ΗΛΕΣΙ»  από τη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προϋπολογισµού 259.984,00 € συµπεριλαµβανοµένου  23% ΦΠΑ. 
Σκοπός της µελέτης είναι η κατασκευή γηπέδου 5x5.
 Το γήπεδο έχει διαστάσεις  αγωνιστικού χώρου σύµφωνες µε τις ισχύουσες προδιαγραφές, Μέγιστες » » » : 25,00 Χ 42,00 µ.
 Έτσι αν θεωρήσουµε σαν βάση της µελέτης τις µέγιστες διαστάσεις (25,00 Χ 42,00 µ.) και τις  περιµετρικές λωρίδες 2,00 ο αγωνιστικός χώρος συνολικά έχει µήκος 46,00 µ. και πλάτος  29,00 µ. 
Στις δύο µικρότερες πλευρές τοποθετούνται τα δύο τέρµατα, µε την απαραίτητη 
γραµµογράφηση, όπως φαίνεται στα σχέδια της µελέτης. 
Ο όλος χώρος περιµετρικά οριοθετείται µε την εσωτερική περίφραξη, ύψους 4,00 µ. µε  τις απαραίτητες εισόδους παικτών και προπονητών, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης.
 Έχει 
διπλή κλίση έτσι ώστε να καταλήγουν τα όµβρια στα δύο κανάλια απορροής που 
κατασκευάζονται κατά µήκος των πλευρών πλάτους, σε επαφή µε την περίφραξη και έξω απ’  αυτή στον περιµετρικό χώρο.
 Η στάθµη του χώρου αυτού βρίσκεται 15 εκ. χαµηλότερα της  στάθµης του αγωνιστικού χώρου, για να γίνεται πιο εύκολα η απορροή των οµβρίων. 

Το έργο απαιτεί εργασίες όπως: 

1. XΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ. 
2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ. 
3. ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ. 
4. ∆ΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ-Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ κλπ). 
5. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ που περιλαµβάνουν σιδεροσωλήνες κιγκλιδωµάτων και  συρµατόπλεγµα µε ροµβοειδή οπή. 
6. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ που περιλαµβάνουν δύο (2) εστίες ποδοσφαίρου. 

Σηµειώνεται ότι, τα χρησιµοποιούµενα υλικά και οι µέθοδοι για την εγκατάσταση τους θα  τυχαίνουν της απολύτου εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
Ο προϋπολογισµός των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 211.368,91 €, πλέον ΦΠΑ  23% 48.614,85€ (σύνολο 259.984,00€) 
Το σχετικό κόστος του έργου θα καλυφθεί από ΣΑΤΑ του ∆ήµου Τανάγρας και έχει  εγγραφεί πίστωση ποσού 259.984,00€ στον ΚΑ:02.15.7321.13 του προϋπολογισµού του  οικονοµικού έτους 2014. 
Το έργο προτείνεται να εκτελεστεί µε ανοιχτό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις ισχύουσες  διατάξεις Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α 116/18.6.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµόσιων έργων», καθώς και όλες τις ισχύουσες περί έργων διατάξεις. 
 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Συµβούλων την σχετική µελέτη. 
 Και κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά µε το θέµα. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και αφού έλαβε υπόψη  του την εισήγηση αυτή, την µελέτη του έργου, τις ανάγκες και τα συµφέροντα του ∆ήµου, µετά  από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών του, 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 


Α. Εγκρίνει την υπ΄αρ. 8/2014 του έργου µε τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ∆ΟΥ 5*5 ΣΤΟ ∆ΗΛΕΣΙ» προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης 259.984,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, και θα αντιµετωπιστεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ . 

.Β. Το έργο θα εκτελεστεί µε ανοιχτό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α 116/18.6.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής  δηµόσιων έργων», καθώς και όλες τις ισχύουσες περί έργων διατάξεις. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 86/2014 


http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%970%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%9C%CE%9E5ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ: 204 
Από το πρακτικό 12ης/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Τανάγρας

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας