Λήψη απόφασης για την µετονοµασία του οικισµού ∆ΗΛΕΣΙ σε ∆ΗΛΙΟΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Αριθµ. 7 / 5 – 3 - 2014 πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Απόφαση 67/2014: «Λήψη απόφασης για την µετονοµασία του 
οικισµού ∆ΗΛΕΣΙ σε ∆ΗΛΙΟΝ» 


Κατά την συνεδρίαση της 28ης  Ιανουαρίου 2014 τέθηκε προς συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης, από τον κ. ∆ήµαρχο, το θέµα την µετονοµασίας του οικισµού ∆ήλεσι σε ∆ΗΛΙΟΝ. 

Στην εν λόγο συνεδρίαση ο κ. ∆ήµαρχος είπε πως η µετονοµασία του ∆ήλεσι σε ∆ΗΛΙΟΝ είναι και το σωστό και θα έπρεπε πολύ νωρίτερα να είχε γίνει η αλλαγή λόγω και της µεγάλης ιστορικής σηµασίας του ονόµατος. 

Κατά την συζήτηση µίλησε ο κ. Αγγελόπουλος, ως εκπρόσωπος των κατοίκων του ∆ήλεσι που έθεσαν το θέµα καθώς επίσης και ο δηµοτικός Σύµβουλος κ. Μαυράκης Λάζαρος και οµόφωνα λήφθηκε η 20/2014 απόφαση σύµφωνα µε 
την οποία αποφασίσαµε την αναβολή του θέµατος προκειµένου να ακολουθηθεί η νόµιµη διαδικασία για την αλλαγή του ονόµατος του οικισµού ∆ΗΛΕΣΙ σε ∆ΗΛΙΟΝ και δεσµευτήκαµε ότι θα ψηφίσουµε οµόφωνα την αλλαγή του ονόµατος του οικισµού ∆ΗΛΕΣΙ σε ∆ΗΛΙΟΝ. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων η µετονοµασία ∆ήµων, Κοινοτήτων, τοπικών διαµερισµάτων, οικισµών και θέσεων γίνεται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από πρόταση του δηµοτικού συµβουλίου και σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Τοπωνυµιών. 

Το αίτηµα των κατοίκων του ∆ηλεσίου είναι δίκαιο, διότι πράγµατι στα ιστορικά βιβλία το ∆ήλεσι αναφέρεται σαν ∆ΗΛΙΟΝ, όπου έγινε και η µάχη του ∆ΗΛΙΟΥ το 424 π.Χ. προς τα τέλη της πρώτης φάσης του Πελοποννησιακού Πολέµου σε µια προσπάθεια της Αθήνας να ελέγξει την Βοιωτία, αλλά κατέληξε σε ήττα της. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας  παρατηρήθηκαν σε διάφορες περιόδους µετακινήσεις πλυθησµών οι οποίοι επηρέασαν µε τον γλωσσικό ιδιωµατισµό τους τις διάφορες ονοµασίες της περιοχής και τελικά το ∆ήλιον, 
συνηθίστικε να λέγεται ∆ΗΛΕΣΙ. 

Στον ∆ήµο µας µετονοµάστηκαν σχεδόν όλοι οι οικισµοί, όπως οι Στανιάτες 
µετονοµάστηκαν σε Οινόφυτα το 1927, η Λιάτανη σε ΑΓ.ΘΩΜΑ, το 1929, το Μπράτσι  µετονοµάστηκε σε ΤΑΝΑΓΡΑ, το 1915, το Χλεµποτσάρι µετονοµάστηκε σε ΑΣΩΠΙΑ, το 1953,  το Κλεδέσι µετονοµάστηκε σε ΚΛΕΙ∆Ι, το 1927, οι Μουσταφάδες µετονοµάστηκαν σε  ΚΑΛΛΙΘΕΑ, το 1953, το ∆αριµάρι µετονοµάστηκε σε ∆ΑΦΝΗ, το 1955, το ∆ερβενοσάλεσι σε  ΠΥΛΗ, το 1927, τα Κρώρα, µετονοµάστηκαν σε ΣΕΦΑΝΗ το 1927 και τέλος τα ∆ρίτσα σε ΑΡΜΑ. 

Ο οικισµός ∆ήλεσι παρέµεινε ∆ήλεσι και οφείλουµε να αποκαταστήσουµε την ονοµασία  του σε ∆ΗΛΙΟΝ. 
Στο προηγούµενο συµβούλιο που το συζητήσαµε ήµασταν όλοι σύµφωνοι 
αφού δεν υπάρχει και κανένα κόστος για τον ∆ήµο και έτσι θα αποκατασταθεί και η ιστορική ονοµασία της περιοχής. 

Λαβών τον λόγο ο εκπρόσωπος της ελλάσονος αντιπολίτευσης κ. Ξένος Ευάγγελος, είπε πως δεν βλέπει τον λόγο που πρέπει να µετονοµαστεί ο οικισµός και θεωρεί ότι και η ονοµασία ∆ήλεσι, ακούγεται καλά. 

Στην συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του Συµβουλίου και ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά 

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση , αφού έλαβε υπόψη  του την εισήγηση αυτή, και µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών του, 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Την µετονοµασία του οικισµού ∆ήλεσι σε «∆ΗΛΙΟΝ» 
Μειοψήφισε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ξένος Ευάγγελος για τους λόγους που αναφέρονται  στο σκεπτικό της παρούσης. 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 67/2014 
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%9E%CE%9E%CE%A9%CE%97%CE%92-42%CE%9C

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Σύλληψη στο Σχηματάρι για παραβίαση του Κ.Ο.Κ.

Φοβερό τροχαίο με νεκρούς και τραυματίες στην Εγνατία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Αύξηση-ρεκόρ κατά 15% στα τιμολόγια της ΔΕΗ