ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Αριθµ. 7 / 5 – 3 - 2014 πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Απόφαση 33/2014: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της µελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ∆.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Με την υπ’ αριθµ. 3894/25-2-2014 εντολή του ∆ηµάρχου κ .Ευάγγελου Γεωργίου 
συντάχθηκε µελέτη µε αριθµό 6/2014 και τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ∆.Ε. 
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» από την Τεχνική Υπηρεσία 
προϋπολογισµού 11.725,00 € µε Φ.Π.Α. 23 %. 
Το έργο αφορά την εκτέλεση εργασιών για την αναβάθµιση του σταδίου ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
∆ΕΠΑΣΤΑ και του ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ, προκειµένου να τους 
χορηγηθεί άδειας λειτουργίας. Οι επεµβάσεις έχουν υποδειχτεί από την επιτροπή ελέγχου 
αθλητικών εγκαταστάσεων. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια της παρούσης 
µελέτης είναι: 

ΣΤΑ∆ΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ∆ΕΠΑΣΤΑΣ 
• Πρόσβαση ΑΜΕΑ σε τουαλέτες 
• ∆ιαµόρφωση χώρου για παρακολούθηση αθληµάτων από ΑΜΕΑ 
• Κατασκευή απλού πυροσβεστικού δικτύου και τοποθέτηση Π.Φ. 

 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ 
• Πρόσβαση ΑΜΕΑ και διαµόρφωση χώρου παρακολούθησης 
• ∆ιαµόρφωση πυράντοχων διαµερισµάτων στο χώρο του λεβητοστασίου 
• Συντήρηση αντλητικού συγκροτήµατος και εγκατάστασης πυρόσβεσης. 

Η δαπάνη που απαιτείται είναι 11.725,00 Ευρώ µε ΦΠΑ, και υπάρχει πρόβλεψη στον 
προϋπολογισµό του δήµου για το έτος 2014 στον κωδικό 02.15.7336.02 και θα αντιµετωπιστεί 
από Ιδίους Πόρους. 
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει το δηµοτικό συµβούλιο να εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης 
του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ∆.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ». 
 Το έργο προτείνεται να εκτελεστεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 4 
παρ. 2 του Ν.1418/84 και το άρθρο 28 του Ν. 3669/08. 
 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Συµβούλων την σχετική µελέτη. 
 Και κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά µε το θέµα. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και αφού έλαβε υπόψη 
του την εισήγηση αυτή, την µελέτη του έργου, τις ανάγκες και τα συµφέροντα του ∆ήµου, µετά 
από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών του, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την υπ΄αρ. 6/2014 του έργου µε τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕ∆ΩΝ ∆.Ε. 
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» προϋπολογισµού συνολικής 
δαπάνης 11.725,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, και θα αντιµετωπιστεί από 
Ι∆ΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. 
Β. Το έργο θα εκτελεστεί µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του 
Ν.1418/84 και το άρθρο 28 του Ν. 3669/08. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 33/2014 

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%9A5%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%97%CE%95%CE%92

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!