Λήψη απόφασης προκειµένου να καταδικάσουµε τα γεγονότα που συνέβησαν στο συνεδριακό κέντρο Θήβας, στην συζήτηση για την αποκατάσταση των ΧΑ∆Α των ∆ήµων∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Αριθµ. 6 / 14 – 02 - 2014 πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Απόφαση 28/2014: «Λήψη απόφασης προκειµένου να καταδικάσουµε τα γεγονότα που συνέβησαν στο συνεδριακό κέντρο Θήβας, στην συζήτηση για την 
αποκατάσταση των ΧΑ∆Α των ∆ήµων» 


Σήµερα, στις 27 του µήνα Φεβρουαρίου έτους 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 18.30΄ µ.µ., 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Τανάγρας, συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου, 
στο Σχηµατάρι, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 3816/24-2-2014 πρόσκληση του Προέδρου του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Στέρπη Γεώργιου, που δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων του ∆ήµου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε στους 
∆ηµοτικούς Συµβούλους και στον ∆ήµαρχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ( Ν. 
3852/2010). Η πρόσκληση αυτή επιδόθηκε και στους Προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων, καθώς και στους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και την σχετική του 
πρόταση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 67 & 7 του Ν. 3852/2010 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, να συζητηθεί το θέµα αυτόν πριν από τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου διάβασε την επιστολή του 
∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Μαυράκη Λάζαρου και του κ. Οικονοµίδη και ζήτησε από το δηµοτικό 
συµβούλιο να καταδικάσει τα γεγονότα που συνέβησαν. 
Λαβών τον λόγο ο κ. ∆ήµαρχος είπε πως καταδικάζει τα γεγονότα που συνέβησαν κατά 
την συνεδρίαση στο Συνεδριακό Κέντρο του ∆ήµου Θηβαίων, είπε πως επικοινώνησε µε τον 
πατέρα Ιωάννη Οικονοµίδη για να συζητήσουµε το θέµα, άλλα λόγο κάποιου προσωπικού του 
θέµατος δεν θα µπορέσει να παρευρεθεί και θα το καλέσουµε να παρευρεθεί σε επόµενη 
συνεδρίαση και αναφερόµενος στο γεγονός είπε πως είχε γίνει η πρώτη ηµερίδα στο 
συνεδριακό κέντρο Οινοφύτων, µε εκπροσώπους του Υπουργείου, στην οποία ανταλάχθησαν 
απόψεις, παρουσία του κ. Παντέλογλου και του κ. Οικονοµίδη, και συζητήθηκε να διοργανώσει 
και µία ηµερίδα ∆ΕΠΟ∆ΑΘ. Η ∆ΕΠΟ∆ΑΘ, στην συνέχεια, οργάνωσε ηµερίδα στο Συνεδριακό 
Κέντρο του ∆ήµου Θήβας, µε προσκεκληµένους βιοµηχάνους της περιοχής, τα µέλη της 
∆ΕΠΟ∆ΑΘ, καθώς επίσης και τους κυρίους Παντέλογλου και Οικονοµίδη. Την συζήτηση 
διηύθυνε ο διευθυντής της ∆ΕΠΟ∆ΑΘ κ. Τσοκανής. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης 
εισέβαλαν στον χώρο περίπου 100 αγρότες, οι οποίοι χωρίς να ξέρουν το θέµα που 
συζητούσαµε, άρχισαν να φωνάζουν. Βλέποντας πως η κατάσταση έβγαινε εκτός ελέγχου, 
αποχωρήσαµε από την αίθουσα. Εκ των υστέρων πληροφορηθήκαµε ότι στην συνέχεια 
υπήρξε προπηλακισµός του πατέρα Ιωάννη Οικονοµίδη, και είναι ανακριβές ότι ήµασταν 
παρόντες και δεν κάναµε τίποτα για να τον προστατεύσουµε. 
Λαβών τον λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλοςκ. Περγάλιας Βασίλειος είπε πως πρόκειται για 
ένα πολύ σοβαρό θέµα και θα πρέπει να συζητηθεί στο επόµενο δηµοτικό συµβούλιο, και 
καταδικάζει τα γεγονότα. 
Λαβών τον λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βουγέσης Γεώργιος, ως εκπρόσωπος της 
µείζονος αντιπολίτευσης, είπε ότι δεν έχει άποψη για το θέµα, αλλά κι εκείνος καταδικάζει τα 
γεγονότα. 
Λαβών τον λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και εκπρόσωπος της ελλάσονος 
αντιπολίτευσης κ. Ξένος Ευάγγελος είπε πως τον κ. Παπαγιάννη τον έχουν ξαναχτυπήσει και 
αυτός που τον χτύπησε έχει καταδικασθεί. Συνεχίζοντας είπε πως πάνε να βάλουµε τον κόσµο 
να τσακωθεί µεταξύ του και αυτούς που φταίνε δεν τους ενοχλεί κανένας, τον κ. Κουδούνη δεν 
τον πείραξε κανένας. Εγώ πιστεύω πως οι αγρότες ήταν 10 µε 15, και καταδικάζουµε όσα 
συνέβησαν µέσω του ψηφίσµατος του ΚΚΕ. 
Λαβών τον λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος και εκπρόσωπος της ελλάσονος 
αντιπολίτευσης κ. Μαυράκης Λάζαρος είπε πως ήταν λάθος ο στόχος των αγροτών, η 
κυβέρνηση και οι δήµοι φταίνε που δεν περιφρουρούν την περιοχή και βλέπουν ως στόχο τον 
κ. Παπαγιάννη που θα έπρεπε να τιµηθεί. 
Λαβών τον λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γκίνης Ιωάννης είπε πως καταδικάζει την 
ΒΙΑ από όπου και αν προέρχεται. 
Λαβών τον λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σκλιάς Χρήστος είπε πως καταδικάζει τα
γεγονότα αλλά και ο κ. Παντέλογλου έχει ευθύνη, γιατί για χρόνια ήταν σύµβουλος στους 
ανθρώπους που δηµιούργησαν το πρόβληµα. 
Λαβών τον λόγο ο δηµοτικός Σύµβουλος κ. Αικατερίνης Αθανάσιος είπε πως συµφωνεί 
απόλυτα µε τον κ. Σκλιά, καταδικάζει τα γεγονότα αλλά καταδικάζει και όλη την λασπολογία 
για τους αγρότες. 
Λαβών τον λόγο η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Κακάλια Ευαγγελία, είπε πως καταδικάζει και 
εκείνη τα γεγονότα. 
Λαβών τον λόγο η δηµοτική Σύµβουλος κ. Νίκα-Κοτσίφη Μαρία, είπε πως κι εκείνη 
καταδικάζει τα γεγονότα και την ανικανότητα της πολιτείας και συµµερίζεται την αγωνία των 
αγροτών. 
 Λαβών τον λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κουρουτός Μιχαήλ, είπε πως καταδικάζει 
τα γεγονότα και θα πρέπει επισήµως να καλεστεί ο κ. Παντέλογλου και ο κ. Παπαγιάννης. 
Λαβών τον λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αρκούδας Βασίλειος είπε πως καταδικάζει 
την βία απ’ όπου κι αν προέρχεται. 
Λαβών τον λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Περγάλιας Βασίλειος, συµφώνησε µε τον κ. 
Κουρουτό και πρότεινε να καλέσουµε στο επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και τους αγρότες 
καθώς επίσης και εκπροσώπους της ∆ΕΠΟ∆ΑΘ, προκειµένου να µας ενηµερώσουν για τις 
χωµατερές. 
Στην συνέχεια τον λόγο πήραν οι εκπρόσωποι των αγροτών που παρευρίσκονται στο 
Συµβούλιο κ. Προκοπίου Σωτήριος και κ. ∆αβρής Ιωάννης. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά 
 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ 
των µελών του, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Κ Α Τ Α ∆ Ι Κ Α Ζ Ε Ι , τα γεγονότα που συνέβησαν στο συνεδριακό κέντρο Θήβας, στην 
συζήτηση για την αποκατάσταση των ΧΑ∆Α των ∆ήµων. 
2. Στο επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να συζητηθεί το θέµα παρουσία των αγροτών, του κ. 
Παπαγιάννη και του κ. Παντέλογλου. 
3. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ξένος Ευάγγελος, εµµένει στο ψήφισµα του ΚΚΕ σχετικά µε 
τον καταδικασµό των γεγονότων 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 28/2014http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%9795

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας