Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης, για τις τοπικές εορτές των Πολιούχων των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Τανάγρας
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Αριθµ. 7 / 5 – 3 - 2014 πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Απόφαση 29/2014: «Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης, για τις τοπικές εορτές των Πολιούχων των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Τανάγρας, για το έτος 2014 »

Με τις διατάξεις του άρθρου 158&3 α του ∆.Κ.Κ. ( Ν. 3463/2006), ορίζεται ότι « πιστώσεις, που είναι γραµµένες στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου, µπορεί να διατεθούν µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, για την πληρωµή δαπανών, που αφορούν: εθνικές ή τοπικές εορτές …..». 
Στις τοπικές εορτές των Πολιούχων Αγίων, 
διοργανώνεται µια µικρή εκδήλωση και δεξίωση για τους παρευρισκοµένους, η οποία περιλαµβάνει προσφορά µπουφέ µε γλυκά (λουκούµια και µπισκότα) και κονιάκ, δηλαδή προσφέρονται τα παραδοσιακά κεράσµατα στις επετείους αυτές.

 Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Τανάγρας για το οικονοµικό έτος 2014, στον Κ.Α. 02.00.6443 του σκέλους των εξόδων, µε τίτλο «∆απάνες δεξιώσεων και τοπικών και εθνικών εορτών», έχει προβλεφθεί πίστωση συνολικού ποσού 15.000,00 €. 

 Προτείνω να εγκριθεί η δαπάνη συνολικού ποσού 15.000,00 € και να διατεθεί το ποσό αυτό για την κάλυψη των δαπανών των τοπικών εορτών των Πολιούχων των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Τανάγρας, για το έτος 2014.

 Λαβών τον λόγο ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βουγέσης Γεώργιος, είπε πως δεν συµφωνεί µε την έγκριση δαπάνης για δεξιώσεις, γιατί πολλοί συνάνθρωποι µας λόγω της οικονοµικής κρίσης δεν έχουν ψωµί να φάνε. 

 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά µε το θέµα. 

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση αυτή, την διάταξη του άρθρου 158&3 α του ∆.Κ.Κ. ( Ν. 3463/2006), καθώς επίσης και τις ανάγκες και συµφέροντα του ∆ήµου, µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των µελών του, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού 15.000,00 €, και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση, συνολικού ποσού 15.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Τανάγρας οικονοµικού έτους 2014, µε τίτλο «∆απάνες δεξιώσεων και τοπικών και εθνικών εορτών», για την κάλυψη των δαπανών των τοπικών εορτών των Πολιούχων των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Τανάγρας, για το έτος 2014. 

Μειοψήφισε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βουγέσης Γεώργιος για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 29/2014 

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)