Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τανάγρας με μοναδικό θέμα τη Δημιουργία Ενιαίας Δημοτικής Ενότητας Δηλεσίου την Πέμπτη 03.04.2014 και ώρα 7 μμ
Την  Πέμπτη 03.04.2014 και ώρα 7 μμ,

ορίστηκε νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τανάγρας με μοναδικό θέμα τη Δημιουργία 
Ενιαίας Δημοτικής Ενότητας Δηλεσίου.

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 5959/28 – 03 – 2014

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Αριθμ. 10 / 21 – 3 - 2014 πρακτικό
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Απόφαση 98/2014: «Λήψη απόφασης για την δημιουργία ενιαίας Δημοτικής ΕνότηταςΔηλεσίου»

Σήμερα, στις 21 του μήνα Μαρτίου έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00΄ μ.μ.,το Δημοτικό Συμβούλιο Τανάγρας, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου,στο Σχηματάρι, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 5375/17-3-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Στέρπη Γεώργιου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στους
Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του ( Ν.3852/2010). 
Η πρόσκληση αυτή επιδόθηκε και στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και στους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων, ήταν παρόντες οι δέκα εννέα (19), και ως εξής:
Παρόντες οι :                                      Απόντες oι:
1. Στέρπης Γεώργιος                     1. Κουρουτός Μιχαήλ
2. Αικατερίνης Αθανάσιος        2. Καψάλης Απόστολος
3. Αναστασίου Ιωάννης             3. Νίκα-Κοτσίφη Μαρία
4. Μπλάνας Χρήστος                 4. Χρήστου Γεώργιος
5. Κακάλια Ευαγγελία             5. Αρκούδας Βασίλειος
6. Βλάχος Βασίλειος                   6. Αντωνίου Χρήστος
7. Κανέλλος Αντώνιος                    7. Σκλιάς Χρήστος
8. Κόκκαλης Γεώργιος               8. Ξένος Ευάγγελος
9. Κορλός Γεώργιος                                                            
10. Περγάλιας Βασίλειος                                                      
11. Γκίνης Ιωάννης                                                                    
12. Μιχούλης Γεώργιος                                                            
13. Σφυρίδη Ευαγγελία                                                           
14. Πέτρου Χρήστος                                                                
15. Κυριάκου Παναγιώτης                                                       
16. Βουγέσης Γεώργιος                                                              
17. Μπούστρας Θεοφάνης                                                        
18. Πέτρου Νικόλαος                                                                
19. Μαυράκης Λάζαρος                                                         

Στη συνεδρίαση αυτή δεν παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Ευάγγελος Γεωργίου.

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Καραντώνης Αναστάσιος,για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ., ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είπε πως ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της ελλάσονος αντιπολίτευσης κ. Μαυράκης Λάζαρος έχει θέσει προς συζήτηση θέμα σχετικά με την «Λήψη απόφασης για την δημιουργία ενιαίας Δημοτικής Ενότητας
Δηλεσίου» και προτείνει να συζητηθεί εκτός ημερησίας διάταξης.

Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στον κ. Μαυράκη Λάζαρο, ο οποίος ανέπτυξε τις απόψεις του σχετικά με την δημιουργία ενιαίας Δημοτικής Ενότητας Δηλεσίου, στον Δήμο Τανάγρας μετά από επερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, προς τη Βουλή Των Ελλήνων και την απάντηση του Υπουργού  Εσωτερικών κ. Μιχελάκη.

Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Περγάλιας Βασίλειος, είπε πως το 2009 και το 2010, οι τότε Δήμοι Σχηματαρίου και Οινοφύτων είχαν λάβει ομόφωνες αποφάσεις για την ανάδειξη των οικισμών 3/5 Δηλεσίου και 2/5 Δηλεσίου, σε ενιαίο δημοτικό διαμέρισμα στα πλαίσια της διοικητικής διαίρεσης ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, οι οποίες είχαν σταλεί σε όλους τους
αρμόδιους φορείς. Την περίοδο εκείνη ήμουν Δημοτικός Σύμβουλος και είχα ταχθεί όπως και
σήμερα υπέρ της δημιουργίας νέας Δημοτικής Ενότητας.

Λαβών τον λόγο ο κ. Πρόεδρος είπε πως κι εκείνος συμφωνεί να γίνουν μια ενιαία οντότητα οι δύο οικισμοί. 
Με την άποψη του κ. Προέδρου συμφώνησε και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αικατερίνης Αθανάσιος.

Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Περγάλιας Βασίλειος πρότεινε να τεθεί το θέμα σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα σε εύλογο όμως χρονικό διάστημα 8 με 10 ημερών.

Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βλάχος Βασίλειος είπε πως το θέμα μπορεί να συζητηθεί, εν απουσία του κ. Δημάρχου, από την στιγμή που εμείς αποφασίζουμε.

Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πέτρου Χρήστος πρότεινε να αναβληθεί το θέμα και να τεθεί σε ειδική συνεδρίαση.

Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ.
Κυριάκου Παναγιώτης, συμφώνησε με τον κ. Πέτρου Χρήστο και είπε πως ένα τόσο σοβαρό θέμα θα πρέπει να τεθεί σε ειδική συνεδρίαση.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Κακάλια Ευαγγελία, είπε πως συμφωνεί με όποια απόφαση και να πάρει το σώμα σχετικά με την συζήτηση του θέματος.

Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανέλλος Αντώνιος, πρότεινε την απόφαση να την πάρει η νέα δημοτική αρχή.

Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κορλός Γεώργιος, είπε πως η προηγούμενη απόφαση που είχαμε πάρει για τα εκλογικά διαμερίσματα δεν έγινε δεκτή από το Υπουργείο.

Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαυράκης Λάζαρος, απευθυνόμενος προς τον κ. Κορλό είπε πως δεν έχει σωστή ενημέρωση για το θέμα.

Λαβών τον λόγο ο κ. Πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα βγει πρόσκληση με μοναδικό θέμα την δημιουργία ενιαίας Δημοτικής Ενότητας Δηλεσίου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Σώμα, να αποφασίσει σχετικά με το θέμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να μην συζητηθεί το θέμα εκτός ημερησίας διάταξης και την επόμενη εβδομάδα να βγει πρόσκληση με μοναδικό θέμα την δημιουργία ενιαίας Δημοτικής Ενότητας Δηλεσίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 98/2014
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τους παρόντες δημοτικούς συμβούλους

Σχηματάρι, 28/2014

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!