Πεζοδρομίων συνέχεια ...∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Αριθµ. 2 / 29 – 01 -2014 πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 Απόφαση 5/2014: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου ανακ.πίνακα-τακτοποιητικός του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τον από τον 3ο
 Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα-Τακτοποιητικό του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΛΕΣΙ» ο οποίος κλείνει στο ποσό των 204.226,69€   (έναντι της αρχικής σύµβασης ποσού 204.744,51€) συµπεριλαµβανοµένων των αναλογούντων  κονδυλίων απροβλέπτων δαπανών και ΦΠΑ., σύµφωνα µε όσα εκτέθηκαν αναλυτικά στην  παραπάνω εισήγηση. 


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 5/2014

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!