Λήψη απόφασης για την προσθήκη ειδικοτήτων στο Επαγγελµατικό Λύκειο Σχηµαταρίου∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Αριθµ. 6 / 14 – 02 - 2014 πρακτικό 
Συνεδρίασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Γνωµοδοτεί θετικά επί της πρότασης της ∆/νσης Α/θµιας και Β/θµιας Επκ/σης Βοιωτίας η 
οποία έχε ως εξής: 
 


 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 26/2014 Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!