Απάντηση Υπ. Υγείας για Κεντρο Υγειας Σχηματαρίου και ΕΟΠΥΥ ΟινοφύτωνΑπαντώντας στην με αρ. 3532/5-11-2013 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ε. Μπασιάκο, σχετικά με το Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου και τον ΕΟΠΥΥ Οινοφύτων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Ο ΕΟΠΥΥ συστάθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3918/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε στη συνέχεια με την παρ.2 του άρθρου 72 του ν. 3984/2011, την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4052/2012 και την παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012.
Στον Οργανισμό μεταφέρθηκαν, με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3918/2011 και εντάχθηκαν ως υπηρεσίες ο Κλάδος Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι Κλάδοι Υγείας του ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ο ΟΠΑΔ, ως προς τις παροχές σε είδος.  Με την παρ. 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4075/2012, στον Οργανισμό εντάχθηκαν οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος του Οίκου Ναύτη, του Κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, του ΕΤΑΑ.  Με το ν. 4093/3012 (Ρυθμίσεις Θεμάτων Υπουργείου Υγείας-Ρυθμίσεις Θεμάτων ΕΟΠΥΥ) παρ. 1α εντάχθηκε και το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ).
Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των διαγωνισμών προμήθειας αγαθών, με την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α /2-2-2012), προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3918/11 που ορίζει :
«Έως την ολοκλήρωση του Οργανισμού και τη λειτουργία Υπηρεσίας Προμηθειών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., διαγωνισμοί προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών διενεργούνται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Μέχρι την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση του Οργανισμού, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι η αρμόδια αρχή για την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών που εκκρεμούν.»
Για την αντιμετώπιση δε των λειτουργικών δαπανών των Υγειονομικών Μονάδων, ο ΕΟΠΥΥ μεταβιβάζει με επιτροπικά εντάλματα πιστώσεις στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι όσον αφορά τα αναλώσιμα και τα αντιδραστήρια των μικροβιολογικών εργαστηρίων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικοί διαγωνισμοί.
Μέχρι να αποδώσουν οι διαγωνισμοί, με την υπ’ αριθμ. 439/46/25/6/2012 απόφαση Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ (τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 30/15/19-01-12),  μεταβιβάστηκε αρμοδιότητα στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων των Υγειονομικών Μονάδων ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους για την έκδοση αποφάσεων έγκρισης οιασδήποτε δαπάνης μέχρι του ποσού των #2500,00# ευρώ, κατά περίπτωση, για την προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν τη Διεύθυνσή τους, κατόπιν προεγκρίσεως από τον Γενικό Διευθυντή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.
 Στην ΤΜΥ ΕΟΠΥΥ Οινοφύτων υπηρετούν 12 ιατροί, ήτοι: 1 ακτινολόγος, 1 γυναικολόγος, 2 καρδιολόγοι, 1 μικροβιολόγος, 2 οδοντίατροι, 1 οφθαλμίατρος, 1 παθολόγος, 1 παιδίατρος και 2 χωρίς ειδικότητα.
 Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4208/13 (ΦΕΚ 252/18-11-13 τ.Α΄), εγκρίθηκε η παράταση των συμβάσεων μίσθωσης έργου των ιατρών που έληξαν το έτος 2012 και το έτος 2013 και ο ΕΟΠΥΥ, με το Γ32/164/οικ. 37138/21-11-13 έγγραφό του, έδωσε εντολή στις μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ να καλέσουν άμεσα τους ιατρούς – οδοντιάτρους που είχαν υπογράψει συμβάσεις μίσθωσης έργου και έληξαν, προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική παράταση της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου. Οι εν λόγω ιατροί θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως θεραπευτές ιατροί του ΕΟΠΥΥ και όχι ως ελεγκτές, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των ασφαλισμένων.
 Επιπροσθέτως, οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ που διαμένουν στην περιοχή, δύνανται να εξυπηρετηθούν και από τους συμβεβλημένους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι ανέρχονται στους 26 συνολικά στο Νομό Βοιωτίας.
 Όσον αφορά το λοιπό υγειονομικό προσωπικό, στην Τοπική Μονάδα Υγείας Οινοφύτων υπηρετούν (5) πέντε υγειονομικοί υπάλληλοι ως εξής:
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
ΤΕ Νοσηλευτικής – Μαιευτικής
ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας.
Οι εφημερίες των ιατρών του Κέντρου Υγείας Σχηματαρίου πραγματοποιούνται χωρίς καμία περικοπή του αριθμού των εφημερευόντων ιατρών, σε σχέση με το παρελθόν.  Τροποποίηση του τύπου των εφημεριών από ενεργό σε μικτή έχει γίνει μόνο για περιορισμένο αριθμό εφημεριών των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, λόγω εξάντλησης της προβλεπόμενης πίστωσης.
Η παρεχόμενη πρωτοβάθμια περίθαλψη δεν επηρεάζεται από την τροποποίηση του τύπου της εφημερίας, δεδομένου ότι ο ένας μόνο εκ των δύο ιατρών ευρίσκεται σε ετοιμότητα κατά τις νυκτερινές ώρες και μόνο για λίγες ώρες του μήνα.
Οι διακομιδές ασθενών από το Κέντρο Υγείας προς τα Νοσοκομεία πραγματοποιούνται κανονικά από το ΕΚΑΒ χωρίς να έχει παρατηρηθεί ή αναφερθεί κανένα πρόβλημα.
Ελλείψεις προσωπικού υφίστανται και αναμένεται να καλυφθούν στα πλαίσια της κινητικότητας.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Βουλευτή κ. Ε. Μπασιάκο
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
1.Γρ.Υπουργού
2.Γρ.Υφυπουργών
3.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου, Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

                   
                          ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
                 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣhttp://permisospress.blogspot.gr/2014/01/blog-post_5730.html

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!