Δρομολογούνται παρεμβάσεις στον Ασωπό
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την οριστική και αποτελεσματική επίλυση του μείζονος...
προβλήματος στην περιοχή του Ασωπού και των ενεργειών που απορρέουν από τη διαβούλευση που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2015 και κατέληξε στην απόφαση 207/2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιεί ένα ουσιαστικό και κρίσιμο «βήμα» με την αξιοποίηση των προγραμματικών και χρηματοδοτικών εργαλείων που προβλέπονται στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ), αποτελεί ένα τέτοιο εργαλείο υλοποίησης συνεκτικών αναπτυξιακών σχεδίων με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και «ενεργοποίηση» συγκεκριμένων «Επενδυτικών Προτεραιοτήτων» των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020, από τα οποία αντλεί χρηματοδοτικούς πόρους. Το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας θα συμβάλλει αποφασιστικά σε αυτή την προσπάθεια, την οποία θα συνδράμουν και άλλα «Τομεακά» Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Πρακτικά, η ΟΧΕ αποτελεί το μέσο για την προώθηση και των στόχων και της υλοποίησης των ενεργειών που έχει αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του πολυεπίπεδου προβλήματος στην περιοχή παρέμβασης που ορίζεται από την Λεκάνη Απορροής (ΛΑΠ) του Ασωπού, πρόβλημα που προσδιορίζεται από περιβαλλοντική υποβάθμιση, παραγωγική αποδιάρθρωση (τόσο στην μεταποίηση όσο και στον αγροτικό τομέα),  μείωση του επιπέδου ποιότητας ζωής και δοκιμασίας των συνθηκών υγείας των κατοίκων και, εντέλει, από τη διαμόρφωση συσσωρευόμενων αρνητικών συνθηκών για την  μελλοντική ανάταξη και ανάπτυξη της περιοχής.

Μέσω της «ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού» δρομολογούνται συνεκτικές και ιεραρχημένες παρεμβάσεις:

·         για τη διάγνωση και εμπροσθοβαρή άμβλυνση των προβλημάτων που συντηρούν και επιτείνουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της ΛΑΠ Ασωπού (περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ),

·         για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για τον συνεχή και συνεπή σχεδιασμό, την εφαρμογή και αξιολόγηση δράσεων συνολικής εξυγίανσης και ανάπτυξης της περιοχής παρέμβασης σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

·         για την συμπλήρωση, εξειδίκευση και εμπλουτισμό της δέσμης μέτρων που έχει αποφασίσει ήδη το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικότερα, η στρατηγική της ΟΧΕ με χωρική εφαρμογή την Λεκάνη Απορροής (ΛΑΠ) του Ασωπού (ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού), αξιοποιεί  μίγμα δράσεων δημόσιας χρηματοδότησης που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, πρόληψης κινδύνων, φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, δημιουργίας - οργάνωσης και εξυγίανσης επιχειρηματικών υποδομών και ενίσχυσης της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής των αστικών κέντρων, καθώς και διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, έχοντας εκπονήσει μια ολοκληρωμένη πολιτική για την βιώσιμη επίλυση του σύνθετου προβλήματος της ΛΑΠ Ασωπού, αξιοποιώντας το στοιχείο της ωριμότητας των ενεργειών που ήδη έχουν δρομολογηθεί,  έρχεται να καλύψει μέσω της προτεινόμενης ΟΧΕ τεχνικά  και χρηματοδοτικά ζητήματα.

Από τη διαβούλευση που ανακοινώνεται μέσα από την Πρόσκληση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2016 επεξεργασία θέσεων, απόψεων, προτάσεων και, αφού ληφθεί υπόψη το κανονιστικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, θα προκύψει το τελικό σχέδιο της Στρατηγικής της ΟΧΕ, το οποίο θα τεθεί επίσης σε ευρύτερη διαβούλευση, ώστε να οριστικοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί σε επιχειρησιακό επίπεδο τον Φεβρουάριο του 2017.

Τα κείμενα των Προτάσεων των Ενδιαφερομένων και των εν δυνάμει Κοινωνικών Εταίρων θα υποβάλλονται μέσω  «Τυποποιημένου Δελτίου Προτεινόμενης Δράσης» που βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης και διατίθεται ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμη μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας: http://www.pste.gov.gr).

Κατά την υποβολή του Εντύπου, μπορούν να παρατίθενται Τεχνικά Παραρτήματα και να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές παραπομπές (URL).

Οι Προτάσεις των Φορέων στο πλαίσιο της παρούσας μπορούν να περιλαμβάνουν:

σχόλια επί του «Πλαισίου Στρατηγικής» και πρόταση συμπλήρωσης / αναδιαμόρφωσης των προτεινόμενων «Στρατηγικών Στόχων» ή/και,
πρόταση συγκεκριμένης Δράσης / Δράσεων, συνδεδεμένης με έναν συγκεκριμένο «Στρατηγικό Στόχο».

Οι προτάσεις μπορούν να  υποβάλλονται μέχρι την 28η Νοεμβρίου 2016 με τους εξής τρόπους:

α) εγγράφως στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (Φίλωνος 36-39, ΤΚ 32131 Λιβαδειά, τηλ. 22613 50306),

β) σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση tagalegasi@pste.gov.gr ,

γ) σε ηλεκτρονική μορφή στην ειδική πλατφόρμα διαβούλευσης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας


http://www.pste.gov.gr/wp-content/uploads/%CE%94%CE%95%CE%9B%CE%A4%CE%99%CE%9F-%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A5-%CE%91%CF%83%CF%89%CF%80%CF%8C%CF%82-%CE%9F%CE%A7%CE%95.pdf
-----------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Έξω από την Λιβαδειά η φωτιά στην Βοιωτία. Eκκενώθηκε το γηροκομείο.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας