Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρου για στέγαση αθλητικών, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στον Δήλεσι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

                                                                                  Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 13388/21-9-2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθμ. 12/12-9-2016 πρακτικό
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

 ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 : « Λήψη απόφασης για την μίσθωση χώρου για στέγαση
αθλητικών, πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων στον Δήλεσι»

Σήμερα, στις 12 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα
20.00΄ μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Τανάγρας, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας
του Δήμου, στο Σχηματάρι, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. 12633/8-9-2016 πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βουγέση Γεώργιου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον
Δήμαρχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
 Η πρόσκληση αυτήεπιδόθηκε και στους Προέδρους της Δημοτικής Κοινότητας Σχηματαρίου, της ΔημοτικήςΚοινότητας Οινοφύτων, της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά, της Τοπικής ΚοινότηταςΚλειδίου, της Τοπικής Κοινότητας Άρματος, της Τοπικής Κοινότητας Ασωπίας, της ΤοπικήςΚοινότητας Καλλιθέας, της Τοπικής Κοινότητας Πύλης, της Τοπικής Κοινότητας Σκούρτωνκαι της Τοπικής Κοινότητας Τανάγρας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, επιδόθηκε στον εκπρόσωπο της Τοπικής
Κοινότητας Δάφνης και στον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Στεφάνης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών
Συμβούλων, ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) Δημοτικοί Σύμβουλοι και επτά (7) από τους
Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, και ως εξής:

Παρόντες Δημοτικοί                         Απόντες Δημοτικοί                      Παρόντες Πρόεδροι
Σύμβουλοι οι:                                    Σύμβουλοι οι:                              Τοπικών και Δημοτικών
                                                                                                                      Κοινοτήτων οι:
1.Σταμάτης Σπυρίδων                 1. Νίκα-Κοτσίφη Μαρία              1.Φιλιππής Ιωάννης-Τ.Κ.
                                                                                                                    Στεφάνης
2.Πέτρου Νικόλαος                     2. Κανέλλος Αντώνιος                    2. Σαμπάνης Ιωάννης-Τ.Κ.
                                                                                                                     Σκούρτων
3.Γκίνης Ιωάννης                        3. Κατσέλης Χρήστος                   3.Ρόκας Αντώνιος-Τ.Κ.
                                                                                                                     Δάφνης
4.Αναστασίου Ιωάννης               4. Σφυρίδη Ευαγγελία                  4.Καμινιώτης Ιώαννης-Δ.Κ.
                                                                                                                  Οινοφύτων
5.Βουγέσης Γεώργιος                 5. Στέρπης Γεώργιος                    5.Κοκόσης Σωτήριος-Τ.Κ.
                                                                                                                 Αγίου Θωμά
6.Καμπιώτου-Λιάπη Γεωργία                                                          6.Μπελεγράτης Αντώνιος-Τ.Κ.
                                                                                                                  Τανάγρας
7.Σαμουρέλης Χρήστος                                                                  7. Βρούβας Σπυρίδων-
                                                                                                              Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Κ.
 8.Δημητρίου Ηλίας                                                                              Σχηματαρίου
9.Ανυφαντής Αλέξανδρος
10.Κουρουτός Μιχαήλ
11.Χαρίσης Ξενοφώντας
12.Χρήστου Γεώργιος
13.Ζαφειροπούλου -
Στουραΐτη Ελένη
14.Παπαθανασίου-Λαψάνης
Κων/νος
15.Δριχούτης Διομήδης
16.Πέτρου Χρήστος
17.Αναστασίου Κωνσταντίνος
18.Κακάλια Ευαγγελία
19.Κόκκαλης Γεώργιος
20.Στρατή-Πινήτα Ευγενία
21.Μαυράκης Λάζαρος
22.Θεοδώρου Δημοσθένης

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Βασίλειος Περγάλιας.
 Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Καραντώνης
Αναστάσιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ., ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 26ο
 κατά σειρά θέμα της συνεδρίασης, έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος είπε τα εξής:

Η ραγδαία αύξηση του μόνιμου πληθυσμού που έχει παρουσιασθεί τον τελευταίο καιρό
στο Δήλεσι και η έλλειψη Δημοτικών κτιρίων στην περιοχή αυτή καθιστά αναγκαία την
μίσθωση κατάλληλου χώρου για στέγαση αθλητικών ,πολιτιστικών δραστηριοτήτων και
εκδηλώσεων.

Προτείνω να προχωρήσουμε στην μίσθωση χώρου στο Δήλεσι προκειμένου να
πραγματοποιούνται οι παραπάνω δραστηριότητες.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα, να αποφασίσει σχετικά με το θέμα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση, και μετά απο διαλογική
συζήτηση μεταξύ των μελών του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την μίσθωση κατάλληλου χώρου στο Δήλεσι για την στέγαση αθλητικών
      ,πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.
2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 223/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους παρόντες
δημοτικούς συμβούλους.

Σχηματάρι, 21-9-2016
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9B0%CE%95%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%A80%CE%96?inline=true

====================
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Έξω από την Λιβαδειά η φωτιά στην Βοιωτία. Eκκενώθηκε το γηροκομείο.

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Kαθαρές και απαγορευμένες παραλίες στην περιοχή μας από το ΠΑΚΟΕ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας