Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Δηλεσίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Σχηματάρι 23-5-2016
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                                                                Αρ.Πρωτ: 7034/2016
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


Από το Αριθ. 05/13-05-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
Απόφαση 16/2016 :Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό Δηλεσίου.

 Σήμερα , την 13η  Μαϊου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συνήλθε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Σχηματάρι) ύστερα από την υπ’αριθμ. 6099/10-5-2016 Πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής ,
που δημοσιεύθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 (Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) του ν. 3852/2010.
 Η πρόσκληση επιδόθηκε νομίμως στα μέλη της Επιτροπής και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο.
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής , ο πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ως εξής:

Παρόντες                                                                                Απόντες
Δημητρίου Ηλίας                                                           Κατσέλης Χρήστος
Σαμουρέλης Χρήστος                                                   Δριχούτης Διμήδης
Ζαφειροπούλου Στουραϊτη Ελένη                        Λαψάνης Παπαθανασίου Κων/νος
Κανέλλος Αντώνιος

 Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε ο δημοτικός υπάλληλος Αδάμ
Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.
 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ανέγνωσε στην
Επιτροπή τον τίτλο του 4ου θέματος το οποίο έφερε στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής η τεχνική υπηρεσία του Δήμου με την από 13-5-2016
εισήγηση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε έπειτα από αίτημα του Α.Τ.
Σχηματαρίου καθώς και της υπ΄ αριθμ. 26/2016 Απόφασης του Τοπικού
Συμβουλίου της Δ.Κ. Οινοφύτων με σκοπό την επίτευξη καλύτερης
κυκλοφοριακής ρύθμισης στο κέντρο του Δηλεσίου τόσο για την
ασφάλεια των πεζών που μετακινούνται στο κέντρο όσο και των
διερχόμενων οχημάτων.

Προτεινόμενα κυκλοφοριακά μέτρα
Επειδή η έλλειψη κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης στο
κέντρο του Δηλεσίου και ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες όπου υπάρχει
αυξημένη κίνηση στα καταστήματα του κέντρου δημιουργούνται σοβαρά
προβλήματα, προτείνονται τα παρακάτω κυκλοφοριακά μέτρα τα οποία
προέκυψαν σε συνεργασία με το Α.Τ. Σχηματαρίου. Συγκεκριμένα
προτείνεται :

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ
 τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας Π-21 (Διάβαση - πεζών)
 τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-32 με ανώτατο όριο ταχύτητας 30χλμ/ώρα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ
 διαγράμμιση οδοστρώματος για διάβαση πεζών

Οι προαναφερόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, φαίνονται αναλυτικότερα στο συνημμένο σχέδιο.
Τα μέτρα που προτείνονται ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.

 Ακολούθως , ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής –αφού άκουσε τα παραπάνω-ύστερα
από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Αποφασίζει Ομόφωνα:

 Εγκρίνει τις προαναφερθείσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και
παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Τανάγρας για να
διατυπώσει την θέση του και να λάβει την σχετική απόφαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 16/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
     ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 Δημητρίου Ηλίας                                                        Σαμουρέλης Χρήστος
                                                                                    Ζαφειροπούλου Ελένη
                                                                                                 Κανέλλος Αντώνιος
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της ΕΠΖ
Δημητρίου Ηλίας 
--------------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!