Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση στην εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., ακινήτου κατά χρήση, με πλήρες δικαίωμα ανέγερσης σχολικού διδακτηρίου στο Δήλεσι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
                                                                                          Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 4721/11-04-2016


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 6/6-4-2016 πρακτικό
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2016 : «Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση στην εταιρεία
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., ακινήτου κατά χρήση, με πλήρες δικαίωμα ανέγερσης
σχολικού διδακτηρίου στο Δήλεσι»


Σήμερα, στις 6 του μήνα Απριλίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄
μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Τανάγρας, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του
Δήμου, στο Σχηματάρι, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. 4319/1-4-2016 πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βουγέση Γεώργιου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον
Δήμαρχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Η πρόσκληση αυτή
επιδόθηκε και στους Προέδρους της Δημοτικής Κοινότητας Σχηματαρίου, της Δημοτικής
Κοινότητας Οινοφύτων, της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά, της Τοπικής Κοινότητας
Κλειδίου, της Τοπικής Κοινότητας Άρματος, της Τοπικής Κοινότητας Ασωπίας, της Τοπικής
Κοινότητας Καλλιθέας, της Τοπικής Κοινότητας Πύλης, της Τοπικής Κοινότητας Σκούρτων
και της Τοπικής Κοινότητας Τανάγρας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του Ν.
3852/2010. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, επιδόθηκε στον εκπρόσωπο της Τοπικής
Κοινότητας Δάφνης και στον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Στεφάνης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών
Συμβούλων, ήταν είκοσι ένας (21) Δημοτικοί Σύμβουλοι και επτά (7) από τους Προέδρους
των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, και ως εξής:

 

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Βασίλειος Περγάλιας.

 Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Καραντώνης
Αναστάσιος, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ., ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 1ο κατά σειρά θέμα της
συνεδρίασης το οποίο είναι θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, και αφορά την δωρεάν
παραχώρηση στην εταιρεία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., ακινήτου κατά χρήση, με πλήρες
δικαίωμα ανέγερσης σχολικού διδακτηρίου στο Δήλεσι και εξέθεσε ότι το συγκεκριμένο θέμα
δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και προτείνει να συζητηθεί
εκτός ημερησίας διάταξης.

Στη συνέχεια κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και την σχετική
του πρόταση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 67 & 7 του Ν. 3852/2010
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, να συζητηθεί το θέμα αυτόν πριν από τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το θέμα είπε πως η Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με έγγραφό της, μας ενημέρωσε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο
θα πρέπει να εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση, με πλήρες δικαίωμα
ανέγερσης σχολικού διδακτηρίου στην εταιρεία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”, ακινήτου
ιδιοκτησίας του Δήμου Τανάγρας έκτασης 7.238,63 m2 που βρίσκεται στη θέση ¨ΠΡΩΤΑ”
Δηλεσίου επί της οδού “Αγ. Γεωργίου” της Δημοτικής Ενότητας οικισμού Δηλεσίου του Δήμου
Τανάγρας, προκειμένου να ανεγερθεί σχολικό διδακτήριο για τη στέγαση του 12θέσιου
Δημοτικού Σχολείου Δηλεσίου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η μελέτη, η
κατασκευή του έργου και παραδοθεί οριστικά προς χρήση το παραπάνω σχολικό διδακτήριο
στο Δήμο, και να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Τανάγρας για την υπογραφή του
παραχωρητηρίου χρήσης με πλήρες δικαίωμα ανέγερσης σχολικού διδακτηρίου στην
εταιρεία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά με το θέμα.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και αφού έλαβε
υπόψη του την εισήγηση αυτή, και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ των μελών του,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση, με πλήρες δικαίωμα ανέγερσης σχολικού
διδακτηρίου στην εταιρεία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.”, ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου
Τανάγρας έκτασης 7.238,63 m2 που βρίσκεται στη θέση ¨ΠΡΩΤΑ” Δηλεσίου επί της οδού
“Αγ. Γεωργίου” της Δημοτικής Ενότητας οικισμού Δηλεσίου του Δήμου Τανάγρας,
προκειμένου να ανεγερθεί σχολικό διδακτήριο για τη στέγαση του 12θέσιου Δημοτικού
Σχολείου Δηλεσίου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η μελέτη, η κατασκευή του
έργου και παραδοθεί οριστικά προς χρήση το παραπάνω σχολικό διδακτήριο στο Δήμο.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Τανάγρας κ. Περγάλια Βασίλειο για την υπογραφή του
παραχωρητηρίου χρήσης με πλήρες δικαίωμα ανέγερσης σχολικού διδακτηρίου στην
εταιρεία “ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 86/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους παρόντες
δημοτικούς συμβούλους.

Σχηματάρι, 7-4-2016
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A95%CE%A4%CE%98%CE%A9%CE%97%CE%92-9%CE%A81?inline=true

--------------------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!