Εισήγηση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας προς την εκτελεστική επιτροπή για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-2019 του Δήμου Τανάγρας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Από το με αριθ. 0 4 / 0 7 - 0 4 -201 6
Πρακτικό Συνεδρίασης
Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Σχηματαρίου


Αριθμ. αποφάσεως: 04/2016

ΘΕΜΑ: “Εισήγηση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας προς την εκτελεστική επιτροπή για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-2019 του Δήμου Τανάγρας”.


 Στο Σχηματάρι, σήμερα την 7η Απριλίου του έτους 2016 και ώρα
11:00π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής
Κοινότητας Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας, ύστερα από την 12/04-
04-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Σχηματαρίου
του Δήμου Τανάγρας, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (05) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω τρία (03) μέλη:

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ
1.- ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.- ΒΡΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ                          4.- ΧΟΝΤΖΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ (ΡΑΝΙΑ)
3.- ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ                             5.- ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Κα. Κατσιφή Αναστασία του
Παύλου Υπάλληλος του Δήμου Τανάγρας.
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και το Σώμα άρχισε την
συζήτηση ως εξής:

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σχηματαρίου του
Δήμου Τανάγρας, εισηγούμενος του πρώτου (1ου) θέματος Η.Δ.,
εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή τις δράσεις που πρέπει να
περιλαμβάνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα σύμφωνα με το τεχνικό
πρόγραμμα του Δήμου Τανάγρας στις κάτωθι θεματικές ενότητες:

 1.ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
-Επέκταση πλατείας εκκλησίας στη θέση παλαιοπαναγιά,
-Διαμόρφωση εισόδου Λυκείου Σχηματαρίου,
-Ασφαλτοστρώσεις οδών στη Δ.Ε. Σχηματαρίου,
-Κατασκευή Κόμβων κυκλοφοριακής ρύθμισης στη Δ.Ε Σχηματαρίου,
-Ανάπλαση Κέντρου Οικισμού Σχηματαρίου,
-Διαμόρφωση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Ε. Σχηματαρίου,
-Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης και μελέτη εφαρμογής του
εγκεκρομένου σχεδίου πόλης του οικισμού Σχηματαρίου,
-Αντικατάσταση και επέκταση δικτύων αποχετευτικού ομβρίων υδάτων
στη Δ.Ε. Σχηματαρίου,
-Κατασκευή φρεατίων ομβρίων στη Δ.Ε. Σχηματαρίου,
-Κατασκευή γυμναστηρίου στο Δημοτικό Στάδιο Σχηματαρίου,
-Κατασκευή πολυχώρων άθλησης κοινού (γήπεδο, τέννις, υπαίθριο
γμναστήριο),
-Δημιουργία Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου με αίθουσες θεάτρου,
συναυλιών, εκθεσιακών χώρων.

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2.1 Κοινωνική φροντίδα
-Δράσεις αγωγής υγείας στους κατοίκους της Δ.Ε. Σχηματαρίου,
-Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας κατ'οίκον βοήθεια.
2.2 Εκπαιδευτικές υποδομές
-Λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
-Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
2.3 Πολιτισμός και αθλητισμός
-Πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων.

3. ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
-Συνεργασία με την ΒΙ.ΠΕ για την καταπολέμηση της ανεργίας,
-Ενημέρωση πολιτών για την συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα που
αφορούν την τουριστική και αγροτική ανάπτυξη.

 Το Συμβούλιο αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και
μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών
του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ε γ κ ρ ί ν ε ι τις δράσεις που πρέπει να περιλαμβάνει το επιχειρησιακό
πρόγραμμα σύμφωνα με το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Τανάγρας στις
κάτωθι θεματικές ενότητες:

1.ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
-Επέκταση πλατείας εκκλησίας στη θέση παλαιοπαναγιά,
-Διαμόρφωση εισόδου Λυκείου Σχηματαρίου,
-Ασφαλτοστρώσεις οδών στη Δ.Ε. Σχηματαρίου,
-Κατασκευή Κόμβων κυκλοφοριακής ρύθμισης στη Δ.Ε Σχηματαρίου,
-Ανάπλαση Κέντρου Οικισμού Σχηματαρίου,
-Διαμόρφωση πλατειών και κοινοχρήστων χώρων στη Δ.Ε. Σχηματαρίου,
-Πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης και μελέτη εφαρμογής του
εγκεκρομένου σχεδίου πόλης του οικισμού Σχηματαρίου,
-Αντικατάσταση και επέκταση δικτύων αποχετευτικού ομβρίων υδάτων
στη Δ.Ε. Σχηματαρίου,
-Κατασκευή φρεατίων ομβρίων στη Δ.Ε. Σχηματαρίου,
-Κατασκευή γυμναστηρίου στο Δημοτικό Στάδιο Σχηματαρίου,
-Κατασκευή πολυχώρων άθλησης κοινού (γήπεδο, τέννις, υπαίθριο
γμναστήριο),
-Δημιουργία Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου με αίθουσες θεάτρου,
συναυλιών, εκθεσιακών χώρων.

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
2.1 Κοινωνική φροντίδα
-Δράσεις αγωγής υγείας στους κατοίκους της Δ.Ε. Σχηματαρίου,
-Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας κατ'οίκον βοήθεια.
2.2 Εκπαιδευτικές υποδομές
-Λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
-Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
2.3 Πολιτισμός και αθλητισμός
-Πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων.

3. ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
-Συνεργασία με την ΒΙ.ΠΕ για την καταπολέμηση της ανεργίας,
-Ενημέρωση πολιτών για την συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα που
αφορούν την τουριστική και αγροτική ανάπτυξη.

 Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 04/2016

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                1. ΒΡΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

                                                                                 2- ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ


https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A90%CE%A11%CE%A9%CE%97%CE%92-4%CE%977?inline=true----------------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!