ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΦΙΛΗ ΣΕ ΜΠΑΣΙΑΚΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                            -----
                       ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ  ΕΛΕΓΧΟΥ          
                            ----
Ταχ. Δ/νση        : Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. Πόλη    : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Email              : tke@minedu.gov.gr
Τηλέφωνο        : 210-344 2318
FAX                 : 210-344 3245
DEMY


ΘΕΜΑ:  «Απάντηση στην Ερώτηση
              με αριθμό 1387/24-11-2015»

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός προτεραιότητας:      Μαρούσι,  23-12-2015
      Αριθμ.Πρωτ.     211570/Φ1 ΕΞ
                  190900εισ.
  ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
 Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
 Ελέγχου
·         Τμήμα Ερωτήσεων

  ΚΟΙΝ: 1) Υπουργεία:
         Εσωτερικών και Διοικητικής
         Ανασυγκρότησης
       (Γραφείο κ. Υπουργού)
         Υποδομών, Μεταφορών και
         Δικτύων
       (Γραφείο κ. Υπουργού)
            2) Βουλευτή κ.
·         Ευάγγελο Μπασιάκο        
     (Δια της Βουλής των Ελλήνων)


             
                                                                                                      
  Απαντώντας στην Ερώτηση 1387/24-11-2015, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ.  Ευάγγελος Μπασιάκος σχετικά με τα έργα κατασκευής Σχολικής Στέγης στη Βοιωτία και στα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
Ο προγραμματισμός, η μελέτη και η κατασκευή σχολικών κτηρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 94 παρ. 4 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α’, μεταβιβάστηκε από τις καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στους Δήμους. Ανέγερση εκπαιδευτηρίων  υλοποιούσε παράλληλα η Ο.Σ.Κ. Α.Ε. αφενός στο Ν. Αττικής βάσει των διατάξεων του Ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α’), όπως συμπληρώθηκε με το Ν.2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α’), αφετέρου είχε τη δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων, σε εξαιρετικές και απρόβλεπτες περιπτώσεις, κατόπιν σχετικού αιτήματος και ανάθεσης του έργου στο φορέα με Απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Την εκπλήρωση του σκοπού του συγχωνευόμενου φορέα «ΟΣΚ Α.Ε.» στον κλάδο των εκπαιδευτικών δομών (άρθρο 132 του Ν.4199/2013, ΦΕΚ 216/Α’) συνεχίζει η εταιρεία «Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.», η εποπτεία της οποίας έχει περιέλθει στο συνερωτώμενο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Ο ρόλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, αναφορικά με τη σχολική στέγη, είναι επιτελικός, με τον καθορισμό των προδιαγραφών των χώρων ως προς το είδος, τον αριθμό και το μέγεθος αυτών, που αποτυπώνονται στο κτηριολογικό πρόγραμμα. Τα κτηριολογικά προγράμματα εκπονούνται από τη Διεύθυνση Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Π.Δ. 114/2014, ΦΕΚ 181/Α’) και ισχύουν για τις  «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (πρώην ΟΣΚ) και τους Δήμους (πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) όλης της χώρας (αρ. 18 του Ν.3467/2006, ΦΕΚ 128/Α’).
Κατόπιν ελέγχου του αρχείου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., προκύπτει ότι στην περίοδο 2008-2013 έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες Πράξεις για εκπαιδευτικές μονάδες στο νομό Βοιωτίας:
·         Απόφαση αριθμ. 76761/ΣΤ1/12-6-2008 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ανάθεση στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. του έργου (μελέτη-επίβλεψη- κατασκευή) προσθήκης 6 αιθουσών διδασκαλίας και βιβλιοθήκης στο Γυμνάσιο Οινοφύτων ν. Βοιωτίας και την κατασκευή Νηπιαγωγείων στο Δήλεσι και στο Δ.Δ. Αγ. Θωμά, 
·         Απόφαση αριθμ. 110948/ΣΤ1/29-8-2008 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  (ανακοινοποίηση στο ορθό, 17-11-2008) για την ανάθεση στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. του έργου «Ανέγερση Σχολικών Κτιρίων»  μέσω ΣΔΙΤ , όπου συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες εκπαιδευτικές μονάδες: Δημοτικό Σχολείο Δηλεσίου Δήμου Σχηματαρίου Ν.Α. Βοιωτίας, 1ο Δημοτικό Σχολείο Δήμου Θήβας Ν.Α.Βοιωτίας, 
·         Απόφαση αριθμ. 50669/ΣΤ1/6-5-2009 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ανάθεση στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. του έργου (μελέτη-επίβλεψη- κατασκευή) αναβάθμισης και προσθήκης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Σχηματαρίου στο Ν. Βοιωτίας.
Όσον αφορά στην εκπόνηση κτηριολογικού προγράμματος η διαδικασία έχει τηρηθεί για το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου (Απόφαση αριθμ. 61830/ΣΤ1/31-5-2011 Υπουργείου Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ.) κατόπιν αιτήματος του Ο.Σ.Κ., δίχως να έχουν υποβληθεί αιτήματα για άλλες μονάδες.
Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 12412/30-11-2015 έγγραφο της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, το Νηπιαγωγείο Αγίου Θωμά ,φέτος, (17/11/2015) στεγάστηκε σε νεοανεγερθέν  κτήριο. Το Δημοτικό Σχολείο Δηλεσίου έχει ήδη έτοιμο το φάκελό του για την ανέγερση νέου κτηρίου καθώς και την άδεια αυτού. Επίσης, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θήβας και το 8ο Νηπιαγωγείο Θήβας έχουν υποβάλλει σχετικό αίτημα και περιμένουν την έγκριση.
Επίσης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 11633/01-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας, το ΕΠΑΛ Σχηματαρίου στεγάζεται σε λυόμενες αντισεισμικές εγκαταστάσεις. Στο ΕΠΑΛ Θήβας υπάρχει θέμα στατικότητας κτηριακών υποδομών και από το 2006 υπήρξε έγκριση του ΟΣΚ για ενίσχυση της στατικότητας και της στεγανότητας των συγκεκριμένων αιθουσών. Το ΕΕΕΕΚ Λιβαδειάς λειτουργεί από φέτος στο κτίριο του πρώην Γυμνασίου Χαιρωνείας. Λόγω της ιδιαιτερότητας του εν λόγω σχολείου κρίνεται αναγκαία η κατασκευή εργαστηριακών χώρων. Τέλος, τα δύο εσπερινά Γυμνάσια αρμοδιότητας της ως άνω Δ/νσης συστεγάζονται με τα αντίστοιχα πρωινά σχολεία που λόγω διαφορετικού  ωραρίου λειτουργίας δεν απαιτείται καμία παρέμβαση.

                                                                                                    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                         
                                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Δ/νση Κτηριακής & Υλικοτεχνικής Υποδομής
3. Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας
4. Τ.Κ.Ε.

--------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΣΩΠΟΣ - ΔΗΛΕΣΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας