Λήψη απόφασης σχετικά με την λειτουργία του Κέντρου Υγείας Σχηματαρίου και του ΙΚΑ Οινοφύτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 864/25-1-2016

Από το Αριθ. 1/21-01-2016 πρακτικό
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2016 : «Λήψη απόφασης σχετικά με την λειτουργία του Κέντρου Υγείας
Σχηματαρίου και του ΙΚΑ Οινοφύτων»


Σήμερα, στις 21 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα
19.00΄ μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Τανάγρας, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας
του Δήμου, στο Σχηματάρι, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. 461/15-1-2016 πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βουγέση Γεώργιου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον
Δήμαρχο, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Η πρόσκληση αυτή
επιδόθηκε και στους Προέδρους της Δημοτικής Κοινότητας Σχηματαρίου, της Δημοτικής
Κοινότητας Οινοφύτων, της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Θωμά, της Τοπικής Κοινότητας
Κλειδίου, της Τοπικής Κοινότητας Άρματος, της Τοπικής Κοινότητας Ασωπίας, της Τοπικής
Κοινότητας Καλλιθέας, της Τοπικής Κοινότητας Πύλης, της Τοπικής Κοινότητας Σκούρτων
και της Τοπικής Κοινότητας Τανάγρας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 8 του Ν.
3852/2010. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, επιδόθηκε στον εκπρόσωπο της Τοπικής
Κοινότητας Δάφνης και στον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Στεφάνης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών
Συμβούλων, ήταν παρόντες είκοσι τρεις (23) Δημοτικοί Σύμβουλοι και έξι (6) από τους
Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων, και ως εξής:

 Παρόντες Δημοτικοί                     Απόντες Δημοτικοί                Παρόντες Πρόεδροι
 Σύμβουλοι οι:                               Σύμβουλοι οι:                    Τοπικών και Δημοτικών
 Κοινοτήτων οι:
1. Σταμάτης Σπυρίδων               1. Κανέλλος Αντώνιος                 1. Φιλιππής Ιωάννης-Τ.Κ.
                                                                                                             Στεφάνης
2. Πέτρου Νικόλαος                   2. Κατσέλης Χρήστος                 2. Σαμπάνης Ιωάννης-Τ.Κ.
                                                                                                              Σκούρτων
3. Γκίνης Ιωάννης                      3. Σφυρίδη Ευαγγελία                 3. Ρόκας Αντώνιος-Τ.Κ.
                                                                                                            Δάφνης
4. Αναστασίου Ιωάννης            4. Στέρπης Γεώργιος                    4. Κοκόσης Σωτήριος-Τ.Κ.
                                                                                                            Αγίου Θωμά
5. Βουγέσης Γεώργιος                                                                   5. Γκίκας Λουκάς-Τ.Κ.
                                                                                                              Ασωπίας
6. Καμπιώτου-ΛιάπηΓεωργία
                                                                                                      6. Μπελεγράτης Αντώνιος-
                                                                                                       Τ.Κ. Τανάγρας
7. Σαμουρέλης Χρήστος
8. Δημητρίου Ηλίας
9. Ανυφαντής Αλέξανδρος
10.Κουρουτός Μιχαήλ
11.Χαρίσης Ξενοφώντας
12.Χρήστου Γεώργιος
13.Ζαφειροπούλου -
Στουραΐτη Ελένη
14.Νίκα-Κοτσίφη Μαρία
15.Παπαθανασίου-
Λαψάνης Κων/νος
16.Δριχούτης Διομήδης
17.Πέτρου Χρήστος
18.Αναστασίου
Κωνσταντίνος
19.Κακάλια Ευαγγελία
20.Κόκκαλης Γεώργιος
21.Στρατή-Πινήτα Ευγενία
22.Μαυράκης Λάζαρος
23.Θεοδώρου Δημοσθένης

Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Βασίλειος Περγάλιας.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Καραντώνης
Αναστάσιος, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ., ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 5ο  κατά σειρά θέμα της
συνεδρίασης το οποίο είναι θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε ότι το συγκεκριμένο
θέμα δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και προτείνει να
συζητηθεί εκτός ημερησίας διάταξης.
Στη συνέχεια κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και την σχετική
του πρόταση και αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 67 & 7 του Ν. 3852/2010
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, να συζητηθεί το θέμα αυτόν πριν από τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος είπε πως στο συμβούλιο παρευρίσκεται αντιπροσωπεία
της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας του Δήμου Τανάγρας, η οποία στις 19/1/2016 στα
πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου
και συναντήθηκε με υπεύθυνους του Κέντρου όπου και διαπιστώθηκε η έλλειψη σε ιατρούς
και φαρμακευτικό υλικό.

Σύμφωνα με το έγγραφο που κατέθεσε η αντιπροσωπεία των Γυναικών, την παρούσα
χρονική περίοδο οι ειδικότητες των ιατρών που υπάρχουν για την κάλυψη των αναγκών
προς τους ασφαλισμένους δημότες του Δήμου μας, είναι οι εξής:
– Ένας οδοντίατρος
– Δύο παιδίατροι
– Έξι γενικοί ιατροί και
– Τέσσερις περιφερειακοί ιατροί για την κάλυψη των εφημεριών
 Κάθε ημέρα έως την 13:00 μ.μ. Είναι δύο ή τρεις ιατροί εκ των οποίων ο ένας εξετάζει
και οι άλλοι συνταγογραφούν. Σε εφημερία υπάρχουν δύο ιατροί. Οι παιδίατροι κάνουν από
πέντε εφημερίες ο καθένας το μήνα (σύνολο 10) και το υπόλοιπο διάστημα δεν υπάρχει
καμία εφημερία από παιδίατρο. Για τον μήνα Ιανουάριο οι παιδίατροι βρίσκονται 3-4 ημέρες
στο Κ.Υ. έως την 13:00 μ.μ., κατόπιν εντολής λόγω μη διορισμού παιδιάτρων και καλύπτουν
μεταξύ τους τις ανάγκες σε εφημερίες σε όλη την περιφέρεια. Αυτό συνεπάγεται σε μη
κάλυψη εμβολιασμών στα παιδιά και σε απουσία παιδιάτρων τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες.
 Θέρμανση δεν είχε το Κ.Υ. μέχρι και τον μήνα Ιανουάριο, όπου και έβαλε η Περιφέρεια.
 Επίσης διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα αναλώσιμα υλικά, τα οποία κυρίως καλύπτονται
από τους ίδιους του ιατρούς, τα φαρμακείας της περιοχής και από ιδιωτικές εταιρείες και από
τον Δήμο ο οποίος στηρίζει το Κ.Υ. σε αναλώσιμα, ηλεκτρολογικό υλικό κλπ.
Το ασθενοφόρο που ήταν προσφορά του Δήμου Τανάγρας το έχουν μεταφέρει στην
Θήβα.
Ο Δήμος Τανάγρας από ιατρικά κέντρα διαθέτει και το ΙΚΑ στα Οινόφυτα όπου είναι
διευθύντρια η Οδοντίατρος κ. Χριστίνα Μαντή και μία γενική ιατρός που έρχεται απ το Κέντρο
Υγείας Σχηματαρίου κάθε Δευτέρα Τρίτη και Παρασκευή. Το ακτινολογικό λειτουργεί και δεν
λειτουργεί το μικροβιολογικό στα Οινόφυτα.
Ο πληθυσμός του Δήμου μας ο οποίος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αυξάνεται και
καθότι είμαστε και μια άτυπη βιομηχανική ζώνη αντιλαμβανόμαστε πως δυστυχώς η
Πρωτοβάθμια Φροντίδα υγείας δεν επαρκεί στην κάλυψη των αναγκών του τόπου σε
ιατροφαρμακευτική φροντίδα. Ο πληθυσμός της περιοχής αποτελείται κατά μεγάλο
ποσοστό από εργαζόμενους σε εργοστάσια, παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και
συνταξιούχους που δεν διευκολύνονται σε μετακινήσεις στα υπόλοιπα περιφερειακά κέντρα
νοσηλείας όπως Θήβα (50 χλμ), Λιβαδειά (100 χλμ.) ή και Χαλκίδα (27 χλμ.).

Οι σχολικές μονάδες της περιοχής μας είναι οι παρακάτω:
– Τ.Κ. Πύλης, 1 Νηπιαγωγείο, 1 Δημοτικό, 1 Γυμνάσιο και 1 Λύκειο
– Τ.Κ. Σκούρτων, 1 Νηπιαγωγείο, 1 Δημοτικό
– Τ.Κ. Αγίου Θωμά, 1 Νηπιαγωγείο, 1 Δημοτικό
– Οικισμός Οινόης, 1 Νηπιαγωγείο, 1 Δημοτικό
– Δ.Κ. Οινοφύτων, 1 Παιδικός Σταθμός, 2 Νηπιαγωγεία, 1 Δημοτικό, 1 Γυμνάσιο, 1
Λύκειο
– Δ.Κ. Σχηματαρίου, 1 Παιδικός Σταθμός, 3 Νηπιαγωγεία, 3 Δημοτικά, 1 Γυμνάσιο, 1
Λύκειο, 1 ΕΠΑ.Λ.
– Τ.Κ. Τανάγρας, 1 Νηπιαγωγείο, 1 Δημοτικό
– Τ.Κ. Ασωπίας, 1 Νηπιαγωγείο, 1 Δημοτικό, 1 Γυμνάσιο και 1 Λύκειο
– Τ.Κ. Καλλιθέας, 1 Νηπιαγωγείο, 1 Δημοτικό
– Τ.Κ. Άρματος, 1 Νηπιαγωγείο, 1 Δημοτικό
– Αεροδρόμιο, 1 Νηπιαγωγείο
– Δήλεσι, 1 Παιδικός Σταθμός, 1 Νηπιαγωγείο, 1 Δημοτικό

Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε:
1. την κάλυψη όλων των ειδικοτήτων σε μόνιμη βάση τόσο στο Κ.Υ. Σχηματαρίου όσο
και στο ΙΚΑ Οινοφύτων με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
2. την πλήρη κάλυψη σε εμβολιασμούς όλων των παιδιών (ανέργων ανασφάλιστων
γονέων)
3. δωρεάν γυναικολογικούς ελέγχους και μαστογραφίες σε όλες τις γυναίκες
4. άμεση επαναφορά του ασθενοφόρου στο Κ.Υ. Σχηματαρίου και με τοποθέτηση
μόνιμου οδηγού.
5. Σύγχρονες υποδομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και πλήρη κάλυψη σε
αναλώσιμα και φάρμακα.

Λαβών τον λόγο ο κ. Δήμαρχος συνεχάρη την αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας
Γυναικών Ελλάδας του Δήμου Τανάγρας για αυτή την πρωτοβουλία τους και είπε πως τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν το Κέντρο Υγείας Σχηματαρίου και το Ι.Κ.Α Οινοφύτων
είναι γνωστά και ο Δήμος είχε και στο παρελθόν προβεί σε κινητοποιήσεις για την
υπολειτουργία τους και θα είναι συμπαραστάτης σε κάθε προσπάθεια που γίνεται.
Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός ο Σύμβουλος κ. Αναστασίου Κωνσταντίνος, ως
εκπρόσωπος της μείζονος αντιπολίτευσης, είπε πως συμφωνεί με την τοποθέτηση του κ.
Δημάρχου.
Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός ο Σύμβουλος κ. Μαυράκης Λάζαρος , ως εκπρόσωπος
της μείζονος αντιπολίτευσης, είπε πως τα προβλήματα στον τομέα της υγείας στην περιοχής
μας είναι γνωστά και θα πρέπει να δράσουμε άμεσα.
Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός ο Σύμβουλος κ. Θεοδώρου Δημοσθένης, ως
εκπρόσωπος της μείζονος αντιπολίτευσης, είπε πως αποδεχόμαστε κάθε κίνηση, η
κατάσταση είναι δραματική, τα παιδιά δεν έχουνε εμβόλια.
Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός ο Σύμβουλος κ. Πέτρου Χρήστος, είπε πως έχει
καλυφθεί από τις τοποθετήσεις των προηγουμένων δημοτικών συμβούλων, αλλά θα πρέπει
να τρέξουμε για να πετύχουμε κάτι.
Λαβών τον λόγο η Δημοτική Σύμβουλος κ. Κακάλια Ευαγγέλια είπε πως και σαν
εργαζόμενη στο ΙΚΑ Οινοφύτων, γνωρίζει πως έχουν γίνει άπειρες προσπάθειες και είπε
πως πιστεύει πως μια ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα βοηθήσει προς την
σωστή κατεύθυνση.
Λαβών τον λόγο η Δημοτική Σύμβουλος κ. Στρατή-Πινήτα Ευγενίας, ευχαρίστησε την
Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας του Δήμου Τανάγρας και είπε πως οι ελλείψεις σε γιατρούς
είναι υπαρκτές και ένα από τα μεγάλα χωριά του Δήμου μας, το Άρμα στερείτε αγροτικού
ιατρού, θα πρέπει να προσπαθήσουμε και να φωνάξουμε αλλιώς δεν θα πετύχουμε τίποτα,
και συμφωνεί με το ψήφισμα
Λαβών τον λόγο η Δημοτική Σύμβουλος κ. Νίκα-Κοτσίφη Μαρία, συνεχάρη κι αυτή
την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας του Δήμου Τανάγρας και είπε πως θα πρέπει να
λάβουμε μια ομόφωνη απόφαση προκειμένου να πιέσουμε για να λυθούν τα προβλήματα.
Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημητρίου Ηλίας, συνεχάρη κι αυτός την
Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας του Δήμου Τανάγρας γι αυτή την πρωτοβουλία
Λαβών τον λόγο η Δημοτική Σύμβουλος κ. Καμπιώτου-Λιάπη Γεωργία, συνεχάρη την
Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας του Δήμου Τανάγρας και είπε πως θα πρέπει να λάβουμε
μια ομόφωνη απόφαση.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε να δημιουργηθεί
πρωτοβάθμια περίθαλψη στο κέντρο Υγείας Σχηματαρίου και σταθμός Πρώτων βοηθειών
στο ΙΚΑ Οινοφύτων και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά με το θέμα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ των μελών του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Όπως μαζί με την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας του Δήμου Τανάγρας και
με τους φορείς του Δήμου να διεκδικήσει:


1. Την κάλυψη όλων των ειδικοτήτων σε μόνιμη βάση τόσο στο Κ.Υ. Σχηματαρίου
όσο και στο ΙΚΑ Οινοφύτων με μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
2. Την πλήρη κάλυψη σε εμβολιασμούς όλων των παιδιών (ανέργων
ανασφάλιστων γονέων)
3. Την δωρεάν γυναικολογικούς ελέγχους και μαστογραφίες σε όλες τις γυναίκες
4. Την άμεση επαναφορά του ασθενοφόρου στο Κ.Υ. Σχηματαρίου και με
τοποθέτηση μόνιμου οδηγού.
5. Σύγχρονες υποδομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και πλήρη κάλυψη σε
αναλώσιμα και φάρμακα.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους παρόντες
δημοτικούς συμβούλους.

Σχηματάρι, 25-1-2016
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος-------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΣΩΠΟΣ - ΔΗΛΕΣΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας