Απάντηση Φίλη σε Μπασιάκο για ελλείψεις επαιδευτικών Βοιωτίας

       


   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  KAI
                         ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                                                         
          ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                               Μαρούσι, 26-11-2015              
                                         -----                                                                   Αρ.Πρωτ.  192555/Φ1 ΕΞ
                                                                                                     179079 εισ
Ταχ. Δ/νση    : Α. Παπανδρέου 37                                                                                     
Τ.Κ. – Πόλη  : 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ                                                                          
Ιστοσελίδα     :  www.minedu.gov.gr  
Email             : tke@minedu.gov.gr                                                                       
Τηλέφωνο     : 210-344 23 20
FAX              : 210-344 32 45
LEA
ΠΡΟΣ :Τη Βουλή των Ελλήνων
                                                                                                        Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού
                                                                                                            Ελέγχου
                                                                                             Τμήμα Ερωτήσεων
                                                                        ΚΟΙΝ :1. Βουλευτή κ.
                                                                                         -Ευάγγελο Μπασιάκο
                                                                                   (Δια της Βουλής των Ελλήνων)
                                                                                      
ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση
                με αριθμό 895/5-11-2015»
               
   Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 895/5-11-2015, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, σχετικά με τις ελλείψεις εκπαιδευτικών στην Α/θμια και στη Δ/θμια Εκπαίδευση στη Βοιωτία, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
        Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ξεκίνησε εγκαίρως τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες για τη σύνταξη των πινάκων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της Α/θμιας  Εκπαίδευσης (ΠΕ60-Νηπαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων), για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία της Επικράτειας, καθώς και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (ΠΕ05-Γαλλικής Φιλολογίας, ΠΕ06-Αγγλικής Φιλολογίας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών, ΠΕ16-Μουσικών, κ.λ.π.) , εκδίδοντας τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 119392/Ε2/24-7-2015 (ΑΔΑ: 69Ε3465ΦΘ3-Ε9Ι) και 125082/Ε2/4-8-2015 (ΑΔΑ: Ψ1Ξ8465ΦΘ3-ΥΤ8) Προσκλήσεις Υποβολής Αιτήσεων για ένταξη στους κατά περίπτωση Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών σχολικού έτους 2015-2016.
     Μετά από αίτηση αναστολής εκτέλεσης της πρώτης πρόσκλησης ενώπιον του ΣτΕ από υποψήφιους αναπληρωτές, το Τμήμα Αναστολών του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου ανέστειλε, για τυπικούς λόγους,  την εκτέλεση της οικείας πρόσκλησης και διέταξε τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Σε εκτέλεση της εν λόγω απόφασης εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 132812/Ε2/25-8-2015 (ΑΔΑ: 6ΖΣΑ465ΦΘ3-97Α) και 132815/E2/25-08-2015 (ΑΔΑ: 6ΕΙ5465ΦΘ3-Ξ93) Προσκλήσεις, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο ίδιο ΦΕΚ 1842/ τ.Β’/26-8-2015.
Κατόπιν της δημοσίευσης των εν λόγω προσκλήσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης επαναλήφθηκε η διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων για όλους τους υποψήφιους αναπληρωτές κατά το χρονικό διάστημα από 3-9-2015 έως 11-9-2015. Στη συνέχεια καταρτίστηκαν προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ειδικότητα, δόθηκε η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων στους εκπαιδευτικούς κατά των σχετικών πινάκων, εξετάστηκαν αυτές από την υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. , κυρώθηκαν με τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 151171/Ε1/28-9-2015 και 153729/Ε2/30-09-2015 Υπουργικές Αποφάσεις οι οριστικοί Ενιαίοι Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών (με προϋπηρεσία και χωρίς προϋπηρεσία) των κλάδων ΠΕ70 & ΠΕ60 και ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14, ΠΕ18.41, ΠΕ19-20, ΠΕ32 & ΤΕ16 αντίστοιχα, σχολικού έτους 2015-2016 και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-aitisi.sch.gr. Βάσει των πινάκων αυτών, υλοποιήθηκαν οι προσλήψεις αναπληρωτών Δασκάλων και Νηπιαγωγών Γενικής Εκπαίδευσης και οι προσλήψεις Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων για τη στελέχωση σχολικών μονάδων με ΕΑΕΠ.
Στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΠΕ) Βοιωτίας, έχουν γίνει συνολικά 297 προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών, 226 στη Γενική Εκπαίδευση(οι οποίες, ανά εκπαιδευτικό κλάδο και φορέα χρηματοδότησης παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα) και 71 προσλήψεις στην Ειδική Αγωγή.
Φάσεις Πρόσληψης
Υπουργική Απόφαση
 (ΑΔΑ)
Φορέας Χρηματοδότησης
Αριθμός Προσλήψεων ανά κλάδο
ΠΕ70-Δάσκαλοι
ΠΕ60-Νηπιαγωγοί
ΠΕ05-Γαλλικής
ΠΕ06-Αγγλικής
ΠΕ07-Γερμανικής
ΠΕ08-
Καλλιτεχνικών
ΠΕ11-Φυσικής
 Αγωγής
ΠΕ16.01-Μουσικής
ΠΕ32- Θεατρικών
 Σπουδών & ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης
ΠΕ19& ΠΕ20- Πληροφορικής
1η  Φάση ΠΕ70-ΠΕ60
151179/Ε1/28.9.2015 (6Ρ0Μ465ΦΘ3-ΥΣΖ)
Τακτικός Π/Υ
42
5


151175/Ε1/28.9.2015 (6ΡΡ3465ΦΘ3-00Ο)
151173/Ε1/28-09-2015 (ΩΛΟ7465ΦΘ3-889)
ΕΣΠΑ
2
23


1η  Φάση Ειδιοτήτων
154490/Ε1/2.10.2015 (ΨΒΟΒ465ΦΘ3-Τ09)
ΕΣΠΑ
0
0
7

7
6
6
2
2η  Φάση ΠΕ70-ΠΕ60
162980/Ε1/15-10-2015 (ΩΚΧ8465ΦΘ3-Ψ0Σ) 
ΠΔΕ
64
17
0
0

0
0
0
0
162993/Ε1/15-10-2015 (7ΕΜΠ465ΦΘ3-ΧΤ1)
162986/Ε1/15-10-2015 (ΒΜΕΝ465ΦΘ3-Π32)
ΕΣΠΑ
2
2
0
0

0
0
0
0
2η  ΦάσηΕιδιοτήτων
170389/Ε1/26-10-2015
Τακτικός Π/Υ
0
0
0
0

0
0
0
0
170385/Ε1/26-10-2015
ΕΣΠΑ 
0
0
6

4
3
3
2
1
3η  Φάση ΠΕ70-ΠΕ60
175139/Ε1/03-11-2015
 (
623Η4653ΠΣ-ΛΔΟ)
ΠΔΕ
3
1
0
0

0
0
0
0
3η  Φάση Ειδιοτήτων
188504/Ε1/23-11-2015 ( ΩΘΒΟ4653ΠΣ-Η6Θ)
ΠΔΕ
0
0
1 (μειωμ.)
5
3 (μειωμ.)

1
3
4η  Φάση ΠΕ70-ΠΕ60
191587/Ε1/26-11-2015 (7ΟΙΛ4653ΠΣ-2ΘΔ) 
ΠΔΕ
2
3
0
0

0
0
0
0
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
115
51
1
18
3
11
4
12
8
3

         Σημειώνεται ότι δίνεται προτεραιότητα στην κάλυψη των λειτουργικών κενών ΠΕ70–Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών και στη συνέχεια στην κάλυψη των λειτουργικών κενών των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στις σχολικές μονάδες της επικράτειας. Στη ΔΠΕ Βοιωτίας έχουν καλυφθεί όλα τα κενά σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων για τα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
  Περαιτέρω, στα δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στα μουσικά σχολεία στον Νομού Βοιωτίας έχουν πραγματοποιηθεί, μέχρι στιγμής, για τις ανάγκες της Γενικής Παιδείας, οι κάτωθι προσλήψεις:
Α/Α
ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ
ΩΡΑΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1
ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΩΝ
3
ΠΛΗΡΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
2
ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
20
ΠΛΗΡΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
3
ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
1
ΠΛΗΡΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
4
ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΩΝ
2
ΠΛΗΡΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
5
ΠΕ04.02-ΧΗΜΙΚΩΝ
3
ΠΛΗΡΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
6
ΠΕ04.04-ΒΙΟΛΟΓΩΝ
6
ΠΛΗΡΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
7
ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
5
ΠΛΗΡΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
8
ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΠΛΗΡΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
9
ΠΕ09-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
5
ΠΛΗΡΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
   10
ΠΕ10-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
1
ΠΛΗΡΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
   11
ΠΕ12.02-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
1
ΠΛΗΡΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
  12
ΠΕ12.04-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
1
ΠΛΗΡΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
  13
ΠΕ12.05-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
1
ΠΛΗΡΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
  14
ΠΕ14.04-ΓΕΩΠΟΝΩΝ
2
ΠΛΗΡΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
  15
ΠΕ17.01-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΣΕΤΕΜ
1
ΠΛΗΡΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
  16
ΠΕ17.03-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΣΕΤΕΜ
1
ΠΛΗΡΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
  17
ΠΕ18.10-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1
ΠΛΗΡΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 18
ΠΕ18.12-ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1
ΠΛΗΡΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
 19
ΠΕ19,20-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ
4
ΠΛΗΡΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
60

       Σημειώνεται ότι πολλές φορές, συμβαίνει κάποιοι από τους προσλαμβανόμενους αναπληρωτές να μην εμφανίζονται για ανάληψη υπηρεσίας στις περιοχές που προσελήφθησαν ή να αναλαμβάνουν και να παραιτούνται με συνέπεια την αδυναμία της κανονικής λειτουργίας των σχολείων για αρκετό διάστημα μέχρι να προσληφθούν άλλοι υποψήφιοι για την αντικατάστασή τους, δεδομένου ότι η κάλυψη του συγκεκριμένου κενού εξετάζεται σε επόμενη φάση πρόσληψης αναπληρωτών.
     Κατά τα λοιπά, επισημαίνεται ότι εμπίπτει στην ευθύνη των Δ/νσεων Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης και η εξέταση της δυνατότητας ενεργοποίησης των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 21 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/13-7-2006/τ.Α΄) περί συμπλήρωσης ωραρίου των εκπαιδευτικών, καθώς και των περ. α’ και β’ της παρ.3 του άρθρου 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010, τ.Α’) περί απόσπασης εκπαιδευτικών που πλεονάζουν.
     Επίσης, η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης προχώρησε τον Οκτώβριο στη διάθεση  2118 πιστώσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για την κάλυψη των αναγκών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., των Γενικών Σχολείων, των ΚΕ.Δ.Δ.Υ. και των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. (Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης).
     Στο πλαίσιο αυτό, στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  όπου ανήκουν οι δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο Νομό Βοιωτίας έχουν διατεθεί οι πιστώσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.
                                                            Πίνακας 1


                                                              ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ


        09/10/2015
     08/10/2015
13/10/15
         29/10/2015
19/11/15
Ε.Ε.Π.
Ε.Β.Π.
Ε.Ε.Π. και  Ε.Β.Π.
  Ε.Ε.Π.
Ε.Ε.Π.
     Ε.Β.Π.
     Ε.Β.Π.
ΕΡΓΟ 1
   12
   11

     
     5
        4

ΕΡΓΟ 2       1


        25
Π.Δ.Ε.


               42
              

        Όπου ΕΡΓΟ 1, αναφερόμαστε στην πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης  με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού ΑΠ3» (MIS 453706) του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση». Η διάθεση των πιστώσεων αυτών έγινε με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 159998/Δ3/ 09-10-2015 και 172689/Δ3/ 29-10-2015 Αποφάσεις.
      Όπου ΕΡΓΟ 2, αναφερόμαστε στην πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) /(Σχολικών Νοσηλευτών ΠΕ25) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα μέτρων εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΑΠ3» (MIS 485614) και στον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας» (MIS 5000034)». Η διάθεση των πιστώσεων αυτών έγινε με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 161375/Δ3/ 13-10-2015 και 187140/Δ3/19-11-2015 Αποφάσεις.
     Τέλος, όπου Π.Δ.Ε., αναφερόμαστε στην πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις Δομές Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε., ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών καθώς και του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (2014ΣΕ04700000) από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
Η διάθεση των πιστώσεων αυτών έγινε με την απόφαση  με υπ’ αριθ. πρωτ. 158380/Δ3/ 08-10-2015 Απόφαση.

                                                                                                        Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ

                       
                                                                                                     ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
                                                                                      
Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Α/θμιας Εκπ/σης
3.Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Δ/θμιας Εκπ/σης
4.Δ/νση Ειδικής Αγωγής κ’ Εκπαίδευσης

5.Τ.Κ.Ε.-----------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΣΩΠΟΣ - ΔΗΛΕΣΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας