Έγκριση και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος για το έτος 2016 με εντάσεις------


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
                                                                                       Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 20891/8-12-2015
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


Από το Αριθμ. 18/1-12-2015 πρακτικό
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
 ΑΠΟΦΑΣΗ 287/2015 : « Λήψη απόφασης για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος για
το έτος 2016»


Σήμερα, στις 1 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄ μ.μ., το
Δημοτικό Συμβούλιο Τανάγρας, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο
Σχηματάρι, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. 20274/27-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βουγέση Γεώργιου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων
του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Η πρόσκληση αυτή επιδόθηκε και στους Προέδρους της Δημοτικής
Κοινότητας Σχηματαρίου, της Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων, της Τοπικής Κοινότητας Αγίου
Θωμά, της Τοπικής Κοινότητας Κλειδίου, της Τοπικής Κοινότητας Άρματος, της Τοπικής Κοινότητας
Ασωπίας, της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας, της Τοπικής Κοινότητας Πύλης, της Τοπικής
Κοινότητας Σκούρτων και της Τοπικής Κοινότητας Τανάγρας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67
παρ. 8 του Ν. 3852/2010. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, επιδόθηκε στον εκπρόσωπο της
Τοπικής Κοινότητας Δάφνης και στον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Στεφάνης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων,
ήταν παρόντες είκοσι τρεις (23) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ως εξής:
 Παρόντες οι :                                                                            Απόντες
1. Σταμάτης Σπυρίδων                                                  1. Χαρίσης Ξενοφώντας
2. Πέτρου Νικόλαος                                                     2. Κόκκαλης Γεώργιος
3. Γκίνης Ιωάννης                                                        3. Κακάλια Ευαγγελία
4. Αναστασίου Ιωάννης                                               4. Στέρπης Γεώργιος
5. Βουγέσης Γεώργιος
6. Καμπιώτου-Λιάπη Γεωργία
7. Σαμουρέλης Χρήστος
8. Δημητρίου Ηλίας
9. Ανυφαντής Αλέξανδρος
10. Κουρουτός Μιχαήλ
11. Χρήστου Γεώργιος
12. Ζαφειροπούλου - Στουραΐτη Ελένη
13. Νίκα-Κοτσίφη Μαρία
14. Παπαθανασίου-Λαψάνης Κων/νος
15. Δριχούτης Διομήδης
16. Πέτρου Χρήστος
17. Αναστασίου Κωνσταντίνος
18. Κανέλλος Αντώνιος
19. Κατσέλης Χρήστος
20. Σφυρίδη Ευαγγελία
21. Στρατή-Πινήτα Ευγενία
22. Μαυράκης Λάζαρος
23. Θεοδώρου Δημοσθένης


Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Βασίλειος Περγάλιας.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Καραντώνης Αναστάσιος, για
την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ., ο
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης, είπε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν.4172/13 (ΦΕΚ 167/23-7-2013 τεύχος Α΄), η παρ. 1 του άρθρου
266 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δήμων εκπονείται Πενταετές Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης. Το Τεχνικό
Πρόγραμμα αποτελεί μέρος του Ετησίου Προγράμματος Δράσης και επισυνάπτεται σε αυτό
παράρτημα.
Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους απαιτείται μόνο η κατάρτιση
Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό και δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η εκπόνηση και
έγκριση Πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος και Ετησίου Προγράμματος Δράσης.
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 268 του Ν. 3852/2010 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
Για την ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού εκάστου έτους δεν είναι απαραίτητη
προϋπόθεση η εκπόνηση και έγκριση Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος και Ετησίου
Προγράμματος Δράσης.
Η Εκτελεστική επιτροπή του δήμου με την αριθμ. 2/2015 απόφασή της εισηγείται προς το
Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Τανάγρας έτους 2016
Λαβών τον λόγο ο κ. Δήμαρχος είπε πως συντάξαμε και πιστεύουμε πως θα υλοποιήσουμε,
ένα τεχνικό πρόγραμμα ύψους 9.000.000,00 €, ενώ σε πολλούς δήμους υπάρχει οικονομικό
πρόβλημα και έχουν μπει στο παρατηρητήριο. Είναι ένα ρεαλιστικό και πραγματοποιήσιμο τεχνικό
πρόγραμμα, παρά τις μειώσεις που είχαμε σε ΣΑΤΑ και ΚΑΠ. Πιστεύω ότι δεν έχουμε αδικήσει
κανένα Τοπικό ή Δημοτικό Διαμέρισμα και κάποια έργα που δεν τα βλέπετε προσπαθούμε να τα
εντάξουμε σε άλλα προγράμματα, όπως ΕΣΠΑ κλπ.
Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαυράκης Λάζαρος είπε πως Θα ξεκινήσουμε
την τοποθέτηση της Παράταξής μας επισημαίνοντας στη Δημοτική Αρχή ότι δεν εφαρμόζει τη
Διοικητική Διαίρεση της Χώρας στις αποφάσεις της, εξακολουθώντας να αναφέρει τους οικισμούς
με την προ Καλλικράτη ονομασία τους και να μην εφαρμόζει το νόμο για τη δημιουργία της
Δημοτικής Ενότητας Δηλεσίου.
Συγκεκριμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα και όχι μόνο, η Δημοτική Αρχή αναφέρεται σε
Δημοτικά και Τοπικά Διαμερίσματα που έχουν καταργηθεί από το 2010, αντί για Δημοτικές και
Τοπικές Κοινότητες όπως προβλέπεται από το Νόμο.
Επίσης δεν εφαρμόζει την τροποποίηση του «Καλλικράτη» (ΦΕΚ 270Α
/2014), με την οποία
ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων η Δημοτική Ενότητα Δηλεσίου. Έτσι στην απόφασή της για τα
δημοτικά τέλη του 2016 δεν αναφέρει τα τέλη στη Δημοτική Ενότητα Δηλεσίου, τη μεγαλύτερη σε
έκταση και πληθυσμό κατοικημένη περιοχή του Δήμου μας, αλλά αναφέρει δημοτικά τέλη μόνο στις
υπόλοιπες τέσσερις Δημοτικές Ενότητες. Και εάν δεχθούμε πως τα ανωτέρω αφορούν τα εντός του
Δήμου Τανάγρας, δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και στις προς τα έξω κινήσεις της Δημοτικής
Αρχής, με αποκορύφωμα να μη συμπεριληφθεί η Δημοτική Ενότητα Δηλεσίου στην πρώτη και
γνωστή στη Δημοτική Αρχή εισήγηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστα Μπακογιάννη
για τη δημιουργία Πρότυπης Βιομηχανικής Πόλης γύρω από τον ΑΣΩΠΟ. Χρειάστηκε η παρέμβασή
μας για να προστεθεί στη δεύτερη εισήγηση του Περιφερειάρχη η Δημοτική Ενότητα Δηλεσίου.
Συνεχίζουμε με τις κύριες προτεραιότητες στα έργα του Δήμου για το 2016 που θεωρούμε
ως βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ολόκληρου του Δήμου Τανάγρας:
Κεντρικό διυλιστήριο για καθαρό νερό σε ολόκληρο το Δήμο.
Εξυγίανση του Ασωπού.
Πολεοδομική μελέτη Δηλεσίου, για την ένταξή του στο Σχέδιο Πόλεως.
Τα δύο πρώτα θέματα έχουν ήδη δρομολογηθεί, ενώ για την ένταξη του Δηλεσίου στο Σχέδιο
Πόλεως έχει προβλεφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα μόνο ένας κωδικός αριθμός χωρίς να
προβλέπεται ούτε ένα Ευρώ για την εκπόνηση των μελετών!
Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θεοδώρου Δημοσθένης, είπε πως την εικόνα των
Δήμων, μας την έχει παρουσιάσει η ΚΕΔΕ, είναι πολιτικό ζήτημα, η κεντρική διοίκηση ενώ έχει
δώσει καινούργιες αρμοδιότητες, έχει αφαιρέσει πόρους από τους Δήμους. Βλέπω πολλά έργα
όπως ο αγωγός στο Δήλεσι, ο οποίος όπως μας δήλωσε ο Δήμαρχος είναι ακατάλληλος, έχει μπει
πολύ σωστά, αλλά με χρηματοδότηση 0,01, αποχέτευση στο Δήλεσι, 0,01., και θα πρέπει ο Δήμος
να διεκδικήσει την πλήρη χρηματοδότηση τους από το κράτος.
Λαβών τον λόγο ο κ. Δήμαρχος είπε πως αφουγκράζεται την κοινωνία, πρέπει να γίνει ο
αγωγός του Δηλεσίου, πρέπει να γίνει η αποχέτευση ακαθάρτων, πρέπει να γίνει το δωδεκαθέσιο
δημοτικό σχολείο Δηλεσίου.
Λαβών τον λόγο η Δημοτική Σύμβουλος κ. Στρατή-Πινήτα Ευγενία, είπε πως δεν υπάρχει
πρόβλεψη στο Τεχνικό πρόγραμμα, για την στέγαση των Συλλόγων, χώρων για τα αδέσποτα ζώα,
για προγράμματα παροχής υπηρεσιών, και για προγράμματα σχολείων. Το τεχνικό πρόγραμμα
δεν έχει όραμα, σχέδιο και δεν ανταποκρίνεται σε θέματα καθημερινότητας και καθαριότητας.
Λαβών τον λόγο ο κ. Δήμαρχος είπε πως η στέγαση των συλλόγων θα γίνει στα Δημοτικά
κτίρια, είτε αυτά είναι σχολεία είτε άλλοι χώροι. Για τα αδέσποτα ζώα δεν μπορούμε να κάνουμε
τίποτα άλλο εκτός από αυτό που κάνουμε μέχρι τώρα δηλαδή την στείρωση και έχουμε δώσει
προτεραιότητα στην βοήθεια των συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
 Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κανέλλος Αντώνιος πρότεινε να συμπεριληφθούν
στο τεχνικό πρόγραμμα κάποια έργα τα οποία θεωρεί σημαντικά και δεν έχουν συμπεριληφθεί και
συγκεκριμένα: 1) η ανάπλαση του κέντρου Σχηματαρίου και συγκεκριμένα, η οδός Σαϋγένους
(παλιά αστυνομία), και η οδός Δεδάκη, από το καφενείο του Κίσσα, έως το σούπερ μάρκετ
MARKET IN, ώστε με αυτούς τους δύο δρόμους να ολοκληρωθεί η ανάπλαση του κέντρου
Σχηματαρίου, 2) η ασφαλτόστρωση από το εργοστάσιο της Coca-Cola - 3Ε έως τον Βιολογικό
Καθαρισμό, 3) η κατασκευή του σκέπαστρου στο Δημοτικό Στάδιο Σχηματαρίου “Ευάγγελος
Δεπάστας”, 4) η διάνοιξη δρόμων λόγω της εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως και 5) το αποχετευτικό
στον δρόμο παράλληλα στις γραμμές στον σταθμό Τανάγρας, διότι με την πρώτη βροχή
πλημμυρίζει και είναι αδιάβατος.
Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαυράκης Λάζαρος πρότεινε στη Δημοτική
Αρχή να τροποποιήσει το Τεχνικό Πρόγραμμα 2016 ως εξής:
Από τις 900.000 Ευρώ που προβλέπονται για έργα ανάπλασης των εισόδων στους οικισμούς
Κλειδιού και Αγίου Θωμά, ασφαλτοστρώσεις στο Σχηματάρι και το Δήλεσι και τέλος δίκτυο ομβρίων
στα Οινόφυτα να αφαιρεθούν 400.000 Ευρώ που θα προστεθούν στον κενό κωδικό για τις
Πολεοδομικές Μελέτες Δηλεσίου. Εφόσον εγκριθεί η πρότασή μας, που τη θεωρούμε ως βασική
προϋπόθεση για την ανάπτυξη ολόκληρου του Δήμου Τανάγρας, θα ψηφίσουμε τον
προϋπολογισμό.
Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατσέλης Χρήστος, έθεσε το πρόβλημα με τους
Ρομα στην περιοχή της Ασωπίας.
Λαβών τον λόγο η δημοτική σύμβουλος κ. Νίκα-Κοτσίφη Μαρία, συνεχάρη όλους όσους
εργάσθηκαν για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος .
Λαβών τον λόγο ο κ. Πρόεδρος, είπε πως πρόκειται για ένα τεχνικό πρόγραμμα δίκαιο και
καλύπτει τις ανάγκες όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θεοδώρου Δημοσθένης, είπε πως η φιλοσοφία του
προγράμματος είναι μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού έτους 2016 και το καταψηφίζω.
Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστασίου Κωνσταντίνος είπε πως με βοηθήσατε
με αυτά που άκουσα για το τεχνικό πρόγραμμα και θα ψηφίσω παρών.
Λαβών τον λόγο η Δημοτική Σύμβουλος κ. Στρατή-Πινήτα Ευγενία, είπε πως θα πρέπει το
τεχνικό πρόγραμμα να γίνει ανά Δημοτική Ενότητα και το ψηφίζω.
Λαβών τον λόγο ο κ. Δήμαρχος είπε πως το επόμενο τεχνικό πρόγραμμα που θα φτιάξουμε θα
είναι ανά δημοτική ενότητα και σύμφωνα με τα έσοδα της, όπως προβλέπει ο Καλλικράτης.
Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαυράκης Λάζαρος, είπε πως ύστερα από τη μη
αποδοχή της πρότασής μας καταψηφίζουμε το Τεχνικό Πρόγραμμα ως αντιαναπτυξιακό και απλά
διαχειριστικό.
Ως ελάχιστη ένδειξη διαμαρτυρίας μετά από την καταψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος
αποχωρούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο.


Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την έγκριση του
τεχνικού προγράμματος.

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν 3852/2010 το Ν 3463/2006 , και
μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ


Καταρτίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Τανάγρας για το έτος 2016 το οποίο συνοδεύει την
παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης.
Μειοψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Θεοδώρου Δημοσθένης, Μαυράκης Λάζαρος για τους
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και ο κ. Αναστασίου Κωνσταντίνος, ψήφισε
παρών.Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 287/2015
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους παρόντες
δημοτικούς συμβούλους.

Σχηματάρι, 8-12-2015
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος
--------------------


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                                                                               Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 20730/7-12-2015

Από το Αριθμ. 18/1-12-2015 πρακτικό
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΗ 307/2015 : « Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του τεχνικού
προγράμματος του Δήμου έτους 2015»


Σήμερα, στις 1 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00΄ μ.μ., το
Δημοτικό Συμβούλιο Τανάγρας, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημαρχιακό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, στο
Σχηματάρι, ύστερα από την με αρ. Πρωτ. 20274/27-11-2015 πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βουγέση Γεώργιου, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων
του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στον Δήμαρχο, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Η πρόσκληση αυτή επιδόθηκε και στους Προέδρους της Δημοτικής
Κοινότητας Σχηματαρίου, της Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων, της Τοπικής Κοινότητας Αγίου
Θωμά, της Τοπικής Κοινότητας Κλειδίου, της Τοπικής Κοινότητας Άρματος, της Τοπικής Κοινότητας
Ασωπίας, της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας, της Τοπικής Κοινότητας Πύλης, της Τοπικής
Κοινότητας Σκούρτων και της Τοπικής Κοινότητας Τανάγρας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 67
παρ. 8 του Ν. 3852/2010. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, επιδόθηκε στον εκπρόσωπο της
Τοπικής Κοινότητας Δάφνης και στον εκπρόσωπο της Τοπικής Κοινότητας Στεφάνης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων,
ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) Δημοτικοί Σύμβουλοι και ως εξής:
 Παρόντες οι :                                                                                     Απόντες
1. Σταμάτης Σπυρίδων                                                        1. Χαρίσης Ξενοφώντας
2. Πέτρου Νικόλαος                                                           2. Κόκκαλης Γεώργιος
3. Γκίνης Ιωάννης                                                              3. Κακάλια Ευαγγελία
4. Αναστασίου Ιωάννης                                                     4. Στέρπης Γεώργιος
5. Βουγέσης Γεώργιος                                                       5. Μαυράκης Λάζαρος
6. Καμπιώτου-Λιάπη Γεωργία
7. Σαμουρέλης Χρήστος
8. Δημητρίου Ηλίας
9. Ανυφαντής Αλέξανδρος
10. Κουρουτός Μιχαήλ
11. Χρήστου Γεώργιος
12. Ζαφειροπούλου - Στουραΐτη Ελένη
13. Νίκα-Κοτσίφη Μαρία
14. Παπαθανασίου-Λαψάνης Κων/νος
15. Δριχούτης Διομήδης
16. Πέτρου Χρήστος
17. Αναστασίου Κωνσταντίνος
18. Κανέλλος Αντώνιος
19. Κατσέλης Χρήστος
20. Σφυρίδη Ευαγγελία
21. Στρατή-Πινήτα Ευγενία
22. Θεοδώρου Δημοσθένης
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Βασίλειος Περγάλιας, ο
οποίος αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1ου θέματος και τον αναπλήρωσε ο Αντιδήμαρχος κ.
Δημητρίου Ηλίας.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Καραντώνης Αναστάσιος, για
την τήρηση των πρακτικών.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαυράκης Λάζαρος αποχώρησε μετά την συζήτηση του 1ου
θέματος.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον
Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Γκίκα Δημήτριο, ο οποίος είπε τα εξής:
Με την υπ. αριθμ 244/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το Τεχνικό
Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2015.
 Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με το από 24-11-2015 έγγραφό της ζητάει την τροποποίησή
του ως εξής:
1.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ
2.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ
3.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ Δ.ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει απόφαση τροποποίησης
του όπως αυτό προτείνεται με την προσθήκη των ανωτέρω έργων.
Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστασίου Κωνσταντίνος, είπε πως διαφωνεί
με την τροποποίησή του Τεχνικού προγράμματος
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει
σχετικά με το θέμα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του την εισήγηση
αυτή, τις διατάξεις του Ν.3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
μεταξύ των μελών του,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ


Την ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του Δήμου έτους 2015 και την
προσθήκη των παρακάτω έργων:

1.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ
2.ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Συνοδεύει την υπ΄αρ. 553/2015 απόφαση Ο.Ε. Και 228 /2015 απόφαση Δ.Σ.
3.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ Δ.ΤΑΝΑΓΡΑΣ


Συνοδεύει την υπ΄αρ. 671/2015 απόφαση Ο.Ε. Και 276/2015 απόφαση Δ.Σ.
Μειοψηφίσε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστασίου Κωνσταντίνος, ο οποίος δεν συμφωνεί με την
τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 307/2015


Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους παρόντες
δημοτικούς συμβούλους.

Σχηματάρι, 7-12-2015
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος
------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Σύλληψη στο Σχηματάρι για παραβίαση του Κ.Ο.Κ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Φοβερό τροχαίο με νεκρούς και τραυματίες στην Εγνατία

Αύξηση-ρεκόρ κατά 15% στα τιμολόγια της ΔΕΗ