ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  2015-2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ
Το ερωτηματολόγιο αυτό απευθύνεται σε εκπροσώπους φορέων και κοινωνικών ομάδων του Δήμου Τανάγρας, σε εκπροσώπους της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, αλλά και σε πολίτες με θεσμικό ρόλο και σημαντική συμμετοχή στο διάλογο για το μέλλον του Δήμου. Επιδιώκει να καταγράψει στάσεις, αντιλήψεις και προτάσεις όσων έχουν – λόγω θέσης – διαμορφώσει απόψεις ή θέσεις για την ανάπτυξη του Δήμου.

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί συνιστά ένα από τα βασικά εργαλεία της διαβούλευσης αυτής και είναι βέβαιο ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην αναζήτηση και εξεύρεση της βέλτιστης πρότασης. Συμπληρώνοντας αυτό το ερωτηματολόγιο συμμετέχετε στο δημοκρατικό διάλογο και επηρεάζετε το τελικό αποτέλεσμα.  

Η συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων είναι προαιρετική. Σε κάθε περίπτωση η ομάδα  εργασίας  εγγυάται την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την εχέμυθη διαχείριση των απαντήσεων.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν απαιτεί πάνω από 15 λεπτά και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη διάθεση του χρόνου σας. Το ερωτηματολόγιο μπορεί να υποβληθεί με τους κάτωθι τρόπους έως και 15/12/2015.

Το ερωτηματολόγιο για την δημόσια διαβούλευση διατίθεται:
1.         Σε έντυπη μορφή στα εξής σημεία:
       -     Δημαρχείο Δήμου Τανάγρας ,    Παμ Ταξιαρχών 1  -  Σχηματάρι.
       -     Δημοτικό Κατάστημα  Δ.Ε Οινοφύτων , Καπετάν Ιωάννη Λιάπη 26  - Οινόφυτα.
          Δημοτικό Κατάστημα  Δ.Ε Δερβενοχωρίων , Πύλη.
                        -     Δημοτικό Κατάστημα  Δ Ε Τανάγρας , Άρμα.
                  2.        Σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου www.tanagra.gr

                  Μετά  την  συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορείτε να το  αποστείλετε  είτε μέσω
                FAX στον 2262 3 51117, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στο (email) :                           tanagra@tanagra.gr   
                  με την  ένδειξη “     Ερωτηματολόγιο    για  το   Επιχειρησιακό   Πρόγραμμα   του  Δήμου
                  Τανάγρας “ είτε να το παραδώσετε στα ανωτέρω σημεία διάθεσής  του  .

                  Για   περισσότερες   πληροφορίες   ή   διευκρινήσεις   μπορείτε   να  απευθυνθείτε  στον
                  Προϊστάμενο  του   Τμήματος   Προγραμματισμού  ,    Οργάνωσης   και   Πληροφορικής
                  του       Δήμου     κ.     Αγαθή   Αθανάσιο      στο      Email   :   agathisa@tanagra.gr     ή                            στο   Τηλ :  2262 3  51147


 Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.


                                                                                                                     Με εκτίμηση Η  Υπηρεσία επί θεμάτων προγραμματισμού.

Ερωτηματολόγιο για το επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου τανάγρας 2015 -2019
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΥ


ΗΛΙΚΙΑ:         18 - 25            26 - 40             41- 55             56- 65              άνω των  65

 


ΦΥΛΟ   

Άρρεν

Θήλυ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (έως που έχετε φτάσει και αποφοιτήσει)Δημοτικό 

Γυμνάσιο  

Λύκειο

ΙΕΚ – ΚΕΚ

ΤΕΙ

Πανεπιστήμιο

Μεταπτυχιακές Σπουδές

 

ΕΡΓΑΖΕΣΘΕ;


ΟΧΙ

ΝΑΙ

                                                      Αν ναι παρακαλώ προσδιορίστε:

                                                       
1. Δημόσιος Τομέας
2. Ιδιωτικός  Τομέας

Ιδιότητα:__________________________
Ιδιότητα:__________________________1   Παρακαλώ αξιολογήστε την ποιότητα των παρακάτω υποδομών. (σημειώστε με Χ την επιλογή σας)Πλαίσιο κειμένου: Πολύ Κακή Κακή Μέτρια Καλή Πολύ Καλή
1. Οδικό δίκτυο   
2. Αστικές υποδομές (δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης, καθαριότητα)   
3. Αστικές συγκοινωνίες   
4. Υποδομές εκπαίδευσης (σχολεία, κλπ)   
5. Υποδομές υγείας και πρόνοιας   
6. Πολιτιστικές υποδομές   
7. Αθλητικές εγκαταστάσεις   
8. Τουριστικές υποδομές   
9. Εξυπηρέτηση των δημοτών   
10. Άλλο:

 2. Παρακαλώ αξιολογήστε τα παρακάτω χαρακτηριστικά του Δήμου Τανάγρας εκφράζοντας τον βαθμό ικανοποίησής σας. (σημειώστε με Χ την επιλογή σας)


Πολύ Κακή
Κακή
Μέτρια
Καλή
Πολύ Καλή
1. Ποιότητα φυσικού περιβάλλοντος (πράσινο, θάλασσα, αέρας)

2. Ποιότητα υπεραστικών συγκοινωνιών

3. Ποιότητα δημοτικών και δημόσιων υπηρεσιών

5. Ανταγωνιστικότητα τοπικών παραγωγικών επιχειρήσεων

6. Σχέση τιμής – ποιότητας των εμπορικών επιχειρήσεων 

7. Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας

8. Δυνατότητα εύρεσης εργασίας ως ειδικευμένος (εργάτης, υπάλληλος)

9. Δυνατότητα εύρεσης εργασίας ως ανειδίκευτος (εργάτης, υπάλληλος)

10. Αξιοποίηση των πόρων της ΕΕ προς όφελος του Δήμου κατά την τελευταία δεκαετία

11. Ανάπτυξη ιδιωτικών επενδύσεων

12. Ανάπτυξη δημόσιων επενδύσεων

13. Οικονομική κατάσταση της μέσης οικογένειας

14. Συνεργασία Δήμου με άλλους Δήμους

15. Συνεργασία τοπικών παραγόντων και φορέων

16. Άλλο:
  3.  Παρακαλώ επιλέξτε τα 5 σημαντικότερα, κατά την γνώμη σας, πλεονεκτήματα 
        του Δήμου. (σημειώστε με Χ τις επιλογές σας)\

1. Η αναθεώρηση του ΓΠΣ

2. Η γειτνίαση με τον αστικό ιστό των Αθηνών

3. Η διέλευση μεγάλων οδικών αξόνων στα όρια του Δήμου

4. Η  πλούσια πολιτιστική κληρονομιά

5. Η ύπαρξη αξιόλογων επιχειρήσεων (π.χ. βιομηχανία)

6. Η ποιότητα των αστικών υποδομών (π.χ. δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης)

7. Η ποιότητα των κοινωνικών υποδομών

8. Η ποιότητα των τουριστικών εγκαταστάσεων

9. Η υφιστάμενη διαχείριση των αστικών αποβλήτων (υγρών και στερεών)        

10. Η εξέλιξη του πληθυσμού του Δήμου

11. Η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού του

12. Η ύπαρξη οικονομικών μεταναστών

13. Η ύπαρξη σημαντικού θαλάσσιου μετώπου

14. Η συνεργασία του Δήμου με άλλους Δήμους

15. Η συνεργασία τοπικών παραγόντων μεταξύ τους

16. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης

17. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών

18. Άλλο:      4.         Παρακαλώ επιλέξτε τα 5    σημαντικότερα,   κατά   την     γνώμη σας,
              μειονεκτήματα του Δήμου Τανάγρας. (σημειώστε με Χ τις επιλογές σας)

1. Η εξάρτηση από το Π.Σ. Αθηνών

2. Η εποχικότητα της απασχόλησης στις διάφορες δραστηριότητες 

3. Η περιβαλλοντική ρύπανση λόγω ρυπογόνων επιχειρήσεων

4. Η ποιότητα των αστικών υποδομών (δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο αποχέτευσης)

5. Η ποιότητα των κοινωνικών υποδομών

6. Η περιορισμένη αξιοποίηση ελεύθερων-δημόσιων εκτάσεων

7. Η ποιότητα του οδικού δικτύου

8. Η επιβάρυνση/ υποβάθμισης λόγω της εγγύτητας με την Αθήνα 

9. Η ελλιπής κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού

10 Η αύξηση της ανεργίας και η μη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

11. Τα προβλήματα συγκρούσεων χρήσεων γης

12. Η ρύπανση των οικοσυστημάτων από διάφορες δραστηριότητες

13. Η ύπαρξη αυθαίρετης δόμησης (υπερβάσεις συντελεστών δόμησης κλπ)

14. Η αναθεώρηση του ΓΠΣ

15. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης

16. Η έλλειψη συνεργασιών με άλλους δήμους

17. Η μη συμμετοχή τοπικών παραγόντων στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη

18. Η έλλειψη μηχανισμών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε ζητήματα ανάπτυξης

19. Άλλο:


5. Παρακαλώ επιλέξτε τις 3 σημαντικότερες, κατά την γνώμη σας, ευκαιρίες του Δήμου Τανάγρας (σημειώστε με Χ τις επιλογές σας)
1. Αξιοποίηση κοινοτικών και εθνικών πόρων (ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα ΕΛΛΑΔΑ κτλ.)

2. Αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για επενδύσεις στην περιοχή (π.χ. αξιοποίηση εκτάσεων του Δήμου

3. Ο σχεδιασμός μεγάλων επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξωστρέφεια της περιοχής

4. H αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων κελυφών πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή μέσω ολοκληρωμένων αστικών αναπλάσεων

5. Θεσμοθέτηση και εφαρμογή των κατευθύνσεων του Χωροταξικού Σχεδιασμού (

6. Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες περιοχές εντός και εκτός χώρας (ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα)

7. Άλλο:6. Παρακαλώ επιλέξτε τις 3 σημαντικότερες, κατά την γνώμη σας, απειλές που αντιμετωπίζει ο Δήμος Τανάγρας. (σημειώστε με Χ τις επιλογές σας)
1. Ενίσχυση του διεθνούς ανταγωνισμού και νέες οικονομικές συνθήκες

2. Περιορισμός των κοινοτικών πόρων

3. Αργή απορρόφηση των αναπτυξιακών πόρων

4. Ανταγωνισμός από άλλες περιοχές για την προσέλκυση δραστηριοτήτων

5. Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

6. Αρνητικές συνέπειες από την έλλειψη κοινοχρήστων χώρων ή χώρων πρασίνου και εναλλακτικών εκδηλώσεων

7. Κίνδυνος υποβάθμισης του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος

8. Η κρίση της ελληνικής οικονομίας

9. Άλλο:7. Σε κλίμακα από 1 ως 5 παρακαλώ αξιολογήστε τις παρακάτω πολιτικές για το μέλλον του Δήμου Τανάγρας (1: λίγο σημαντική, 5: πολύ σημαντική). (σημειώστε με Χ την επιλογή σας)

λίγο σημαντική                                        πολύ σημαντική
1
2
3
4
5
Πολιτικές υποδομών (δρόμοι, πλατείες, πάρκινγκ, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, αποχέτευσης, όμβριων, κλπ)

Πολιτικές για την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό (κατάρτιση ανέργων και νέων στην αγορά εργασίας, ενίσχυση ανέργων, επιδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων, προγράμματα για ομάδες υψηλού κινδύνου, κλπ)

Πολιτικές εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης των μεταποιητικών επιχειρήσεων (κίνητρα τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, ενίσχυση μηχανισμών υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων, ενίσχυση δομών και μηχανισμών πιστοποίησης και ποιοτικού ελέγχου, νέες βιομηχανικές , κλπ.)

Πολιτικές ανάπτυξης του Τουρισμού (ενίσχυση ξενοδοχειακών υποδομών με μονάδες 4-5*, παροχή τουριστικών υπηρεσιών, ανάπτυξη, διαφοροποίηση και διαχείριση τουριστικού προϊόντος κλπ).

Πολιτικές οργάνωσης της πόλης (διαμόρφωση ελεύθερων χώρων, αναπλάσεις, παρεμβάσεις αισθητικής κτιρίων και συνοικιών, νέα μέσα μαζικής μεταφοράς, αναβάθμιση δημοσίων υπηρεσιών και δημοσίων κτηρίων κλπ.)


Πολιτικές Προβολής της πόλης  και Προσέλκυσης νέων επενδύσεων (Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο προβολής, δημιουργία εξειδικευμένου γραφείου προβολής, δημιουργία γραφείου ή φορέα εξυπηρέτησης νέων επενδυτών: one-stop-shop, κλπ)


Πολιτικές για τη βελτίωση του Περιβάλλοντος (Καθαρισμός – Προστασία και Διευθέτηση των ακτών, περιβαλλοντική εκπαίδευση, δράσεις ανακύκλωσης, μείωση περιβαλλοντικού κινδύνου από χωροθετημένες βιοτεχνίες και βιομηχανίες)


Πολιτικές για την ανάπτυξη του Πολιτισμού και του Αθλητισμού


Άλλο:

8 . Παρακαλώ αναφέρατε, συνοπτικά, ζητήματα που απασχολούν την περιοχή ή τυχόν θέματα που θεωρείτε ότι πρέπει να λάβει υπόψη η ομάδα έργου, ώστε να διαμορφωθεί η καταλληλότερη πολιτική ανάπτυξης για την περιοχή του Δήμου Τανάγρας, εστιασμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής και τις ανάγκες της.

9.  Παρακαλώ αναφέρετε 5 συγκεκριμένες δράσεις/ έργα που θεωρείτε σημαντικές/α για την ανάπτυξη της Δημοτικής/ τοπικής κοινότητας που ανήκετε ή/ και εκπροσωπείτε.


1. _________________________________________________________________________________
   __________________________________________________________________________________

 2._________________________________________________________________________________
    _________________________________________________________________________________

3.__________________________________________________________________________________
     _________________________________________________________________________________

4.__________________________________________________________________________________
   __________________________________________________________________________________

5.__________________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________Ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή σας στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου για το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Τανάγρας 2015-2019.-------------------------------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας