Ξεκινά η κατασκευή ποδηλατοδρόμου στο Δήλεσι


Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα
 και θα εκτελούνται από τον ανάδοχο για το χρονικό διάστημα
 από 12/10/2015 έως 15/11/2015 
(με το ενδεχόμενο παράτασης του προγράμματος χρηματοδότησης
 άρα και εκτέλεσης του έργου έως 30/12/15)
 και κατά τις ώρες 7:00 έως 16:00, 
εξαιρουμένων των αργιών και των ημερών της ΚυριακήςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ


                                                                               Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 17550/9-10-2015ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθμ. 14/7-10-2015 πρακτικό
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου
 ΑΠΟΦΑΣΗ 2 49/2015 : «Λήψη απόφασης για την έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης στα
πλαίσια του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ»


Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Βασίλειος Περγάλιας.
Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Καραντώνης Αναστάσιος, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 96 του Δ.Κ.Κ., ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 15ο  κατά σειρά θέμα της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Γκίκα Δημήτριο, ο οποίος είπε τα εξής:

Ο Δήμος Τανάγρας στα πλαίσια του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ ” θα εκτελέσει την κατασκευή ποδηλατόδρομου πλάτους 2μ. κατά μήκος της Λεωφόρου Σχηματαρίου του οικισμού Δήλεσι. Αρχή της ποδηλατικής διαδρομής ορίζεται η οδός Μακεδονίας (κάθετη στην Λ.Σχηματαρίου) και τέλος η οδός Αγ. Γρηγορίου και για συνολικό μήκος περίπου 1.300μ

Αναλυτικά, οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής:

 εκσκαφή σε μια ζωνη πλάτους 2,25 μέτρων και βάθους 35εκ.- 40εκ. στην μια πλευρά του οδοστρώματος.
 Κατασκευή κρασπεδορειθρου δίπλα στο υφιστάμενο οδόστρωμα και βάσης 2 στρώσεων 3Α πάχους 15και 20εκ. .
 Ασφαλτική προεπάλειψη και κατασκευή ασφαλτικής στρώσης πάχους 5εκ., πλάτους 1,75μ. (επισυνάπτεται κατασκευαστικό σχέδιο λεπτομέρειας του ποδηλατόδρομου )
 Χρωματισμός του ασφαλτοτάπητα και διαγράμμιση της ποδηλατικής διαδρομής .
 Στα σημεία διασταυρωσης της ποδηλατικής διαδρομής με δρόμους κυκλοφορίας κάθετα σ' αυτήν , θα δημιουργείται βύθιση του ποδηλατοδρομου και προσαρμογή του με την υφιστάμενη οδό

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα και θα εκτελούνται από τον ανάδοχο για το χρονικό διάστημα από 12/10/2015 έως 15/11/2015 (με το ενδεχόμενο παράτασης του προγράμματος χρηματοδότησης άρα και εκτέλεσης του έργου έως 30/12/15) και κατά τις ώρες 7:00 έως 16:00, εξαιρουμένων των αργιών και των ημερών της Κυριακής.

Η ανωτέρω οδός είναι δρόμος με αρκετή κίνηση αυτοκινήτων και πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών και αυτοκινήτων .

Το εργοτάξιο του έργου είναι μακράς διαρκείας με στένωση λωρίδας σε αστική οδό με υψηλή κυκλοφορία και ο γεωμετρικός του σχεδιασμός γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ – ΣΕΕΟ για έργο μακράς διαρκείας με στένωση λωρίδας σε αστική οδό με υψηλή κυκλοφορία και ελάχιστο πλάτος λωρίδας 2.75 m.(σχέδια γεωμετρικού σχεδιασμού χώρου εργασίας )

Στην κυκλοφοριακή μελέτη που επισυνάπτεται δίνονται οι λεπτομέρειες του γεωμετρικού σχεδιασμού της περιοχής εκτέλεσης του έργου .
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την κυκλοφοριακή μελέτη για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, προκειμένου να εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες.

Λαβών τον λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος και εκπρόσωπος της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Μαυράκης Λάζαρος ζήτησε κάποιες διευκρινήσεις για το έργο και ο κ. Γκίκας τον ενημέρωσε σχετικά.
 Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Συμβούλων την εν λόγω μελέτη, και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά με το θέμα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση αυτή, την μελέτη, όλα τα παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα και διατάξεις, καθώς και τις ανάγκες και τα συμφέροντα του Δήμου, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Εγκρίνει την κυκλοφοριακή μελέτη, στα πλαίσια του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ” για το χρονικό διάστημα από 12/10/2015 έως 15/11/2015 (με το ενδεχόμενο παράτασης του προγράμματος χρηματοδότησης άρα και εκτέλεσης του έργου έως 30/12/15) και
κατά τις ώρες 7:00 έως 16:00, εξαιρουμένων των αργιών και των ημερών της Κυριακής, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν αναλυτικά στην παραπάνω εισήγηση.


Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 249/2015

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους παρόντες δημοτικούς συμβούλους.


Σχηματάρι, 9-10-2015
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%98%CE%A53%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%A6%CE%A8%CE%93?inline=true


---------------------------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας

Η λίστα της ντροπής!! Δείτε αναλυτικά τους μισθούς που έδινε η ΕΡΤ!!!