Λήψη απόφασης για την έγκριση της «Καθιέρωσης 24/ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

                                                                                    Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 13541/31-7-2015


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Αριθ. 11/27-7-2015 πρακτικό
Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 220/2015 : « Λήψη απόφασης για την έγκριση της «Καθιέρωσης 24/ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας »

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την καθιέρωση 24/ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Τανάγρας.
Β) Το προσωπικό των ανωτέρω υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας θα μπορεί να απασχολείται όλες τις ημέρες του μήνα (όταν κριθεί απαραίτητο) με την μεσολάβηση βέβαια των νομίμων υπηρεσιών ανάπαυσης και το καθημερινό ωράριο εργασίας θα μπορεί να πραγματοποιείται οποτεδήποτε μέσα
στο εικοσιτετράωρο όταν οι ανάγκες της υπηρεσίας το απαιτούν.

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί θα είναι οι κάτωθι:
Α. ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ αρ.ατόμων 3
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ αρ.ατόμων 6
Β.ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 220/2015
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από τους παρόντες δημοτικούς συμβούλους.

Σχηματάρι, 31-7-2015
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Βουγέσης Γεώργιος


https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%A0%CE%98%CE%9A%CE%A9%CE%97%CE%92-%CE%96%CE%A7%CE%9F?inline=true

--------------
Οι αναρτήσεις που γίνονται από το διαδίκτυο τα κείμενα και οι φωτογραφίες πάντα με την αναφορά της πηγής , θεωρώ ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα παρακαλώ ενημερώστε με για την αφαίρεση τους. Αναρτήσεις η αναδημοσιεύσεις, από άλλες πηγές που αναρτώνται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα υπογραφούν. Σχόλια που δημοσιεύονται σε αυτό το blog εκφράζουν αυτούς που τα γράφουν.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Οι Ταναγραίες κόρες (Tanagra figurine)

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Η ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΒΕΛΑ ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

Δρομολόγια τοπικής συγκοινωνίας